Instrumenten angst

Voor het vaststellen van angstsymptomen zijn diverse instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten zijn te verdelen in instrumenten voor vroegsignalering, voor screening en voor diagnostiek.

Vroegsignalering

Vroegsignalering vindt plaats wanneer het vermoeden van problemen niet duidelijk is afgebakend tot een bepaald type probleem. Als bij vroegsignalering blijkt dat er angstsymptomen aanwezig zijn, dan is verdere screening noodzakelijk.

Een voorbeeld van een vroegsignaleringsinstrument is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), die gericht is op psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij kinderen en adolescenten.

Instrumenten die gebruikt kunnen worden voor de vroegsignalering van angstklachten zijn:

Screening

Screening gaat een stap verder dan vroegsignalering. Instrumenten binnen deze categorie worden in een latere fase ingezet, namelijk als er al vermoedens van angst zijn.

Een voorbeeld van een screeningsinstrument dat specifiek is gericht op het vaststellen van angstsymptomen is de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL). Dit instrument kijkt naar het vóórkomen en de ernst van angstsymptomen bij jeugdigen van 7 tot en met 19 jaar. Een voorbeeld van een meer algemeen screeningsinstrument is de Child Behavior Checklist (CBCL), waarin een subschaal angstig/depressief is opgenomen.

Instrumenten die kunnen worden ingezet bij de screening op angst zijn:

Diagnostiek

Als uit de screening naar voren komt dat een jeugdige mogelijk een angststoornis heeft, dan is verdere diagnostiek door een gedragswetenschapper noodzakelijk.

Een voorbeeld van een diagnostisch instrument is de Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV (ADIS-C) waarmee angststoornissen bij kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar gediagnosticeerd kunnen worden.

Instrumenten die bijdragen aan het stellen van de diagnose zijn:

Meer informatie over instrumenten voor het signaleren en diagnosticeren van angststoornissen is ook te vinden op de site van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.