Kijk!

Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. Kijk! is een observatieinstrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd.

Onderwerp: 
Kinderopvang, Pedagogische basis
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 9 jaar

Doel

Het Kijk! is een observatie- en registratie-instrument voor leidsters en leerkrachten waarmee zij de totale ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in beeld kunnen brengen en een daarop afgestemd activiteitenaanbod kunnen realiseren.

Doelgroep

Kijk! is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn aparte versies beschikbaar:

 • Kijk! Baby-Dreumes
 • Kijk! Peuters (leeftijd 1,5 tot 4,5 jaar)
 • Kijk! groep 1 en 2 (leeftijd 3 t/m 6,5 jaar)
 • Kijk! groep 3 en 4 (leeftijd 6 t/m 8 jaar)
 • Kijk! groep 5 t/m 8, module rekenen

Materialen

Het totale Kijk!-instrumentarium bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kijk! Baby-Dreumes;
 • Kijk! Peuters;
 • Kijk! Groep 1 en 2;
 • Kijk! Groep 3 en 4;
 • Kijk! Groep 5 t/m 8, module rekenen;
 • Kijk! voor de BSO;
 • Kijk! Ouders voor communicatie en rapportage tussen ouders en leerkracht;
 • Kijk! Dagboek Baby-dreumes, peuters, 1-2, 3-4, 5-8;
 • Kijk! Kies Doe voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
 • Kijk! Kies Doe voor kleuters, voor het samenstellen van een doelgericht activiteitenaanbod passend bij het ontwikkelingspotentieel van leerlingen;
 • Kijk! webbased.

Gebruik

Met Kijk! bepaalt de pedagogisch medewerker of leerkracht op basis van professionele observatie, per ontwikkelingsaspect van het kind, in welke fase het kind zich bevindt.

Het Kijk! registratiemodel wordt meestal twee keer per jaar ingevuld. In de tussenliggende periodes observeert de pedagogisch medewerker of leerkracht de kinderen tijdens door de kinderen zelf gekozen activiteiten en de door de leidster georganiseerde activiteiten. Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn verzameld en genoteerd. Twee keer per jaar worden de gegevens per kind digitaal verwerkt.

Kijk heeft een aantal gebruiksmogelijkheden. Het kan gebruikt worden als

 1. Ontwikkelingsvolgsysteem: zicht hebben en houden op het ontwikkelingsverloop van het kind.
 2. Instrument ten behoeve van de signalering op individueel niveau: is er sprake van een ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsverloop?
 3. Instrument voor signalering op groepsniveau.
 4. Basis bij het kiezen van geschikte vervolgactiviteiten op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.
 5. Hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over kinderen met collega's, ouders en instanties die beroepshalve bij de begeleiding van kinderen zijn betrokken.

De observatiegegevens van Kijk! zijn zowel op individueel als groepsniveau te analyseren. De analyses kunnen aanleiding zijn om het activiteitenaanbod naar zowel individuele kinderen als de groep kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Bazalt
088 - 557 05 00
www.bazalt.nl

Meer informatie over Kijk!