Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke cookies wij op onze website gebruiken.

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en cookieverklaring, kun je contact met ons opnemen per telefoon: (030) 230 63 44, per e-mail: privacy@nji.nl, of per post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.

Persoonsgegevens en verwerking

Het NJi vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom verwerkt het NJi je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: je naam, geboortedatum of telefoonnummer.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoeliger kunnen zijn dan 'gewone' persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, strafrechtelijke gegevens of politieke voorkeur.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens, zijn verwerkingen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Het NJi gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze gegevens aan ons hebt gegeven. Hieronder staan de soorten doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief door je e-mailadres achter te laten. Je geeft hiermee toestemming voor het ontvangen van e-mails van ons. Na aanmelding ontvang je van ons regelmatig een e-mail met informatie over actualiteiten uit het jeugdveld en van het NJi. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee je je altijd weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact via e-mail of per post

Je kunt ons per e-mail of per post een vraag stellen. De gegevens die je ons stuurt gebruiken wij om je vraag te beantwoorden.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals voor het toesturen van nieuwsbrieven, brochures, bij het inschrijven voor evenementen of het volgen van een training. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, organisatie, werkveld, functie, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie.  Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan je te kunnen verlenen.

Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van jou worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan je kunnen verlenen of niet optimaal aan je kunnen verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Je rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten. Deze staan hieronder genoemd. Je kunt ons verzoeken om je rechten uit te laten voeren per e-mail of per post. Het NJi kan je verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of indien het uitvoeren van je verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag. Je rechten zijn:

  • Recht om je persoonsgegevens in te zien;
  • Recht om je persoonsgegevens te wijzigen indien deze fouten bevatten;
  • Recht om op te vragen wat wij met je persoonsgegevens doen;
  • Recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden);
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op voordat we overgaan tot je verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.

Indien je een kopie van je identiteitsbewijs moet toesturen, maak dan de volgende gegevens zwart: je pasfoto, je MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek maar uiterlijk binnen vier weken.

Doorgifte en verkrijging

Wij geven of verkopen je persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is op grond van de wet.

De bedrijven waarvan het noodzakelijk kan zijn om gegevens aan te verstrekken zijn onder andere externe trainers, congresbureaus en Buro Extern.

Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat het NJi hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

Beveiliging

Het NJi neemt passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een https-certificaat zodat het dataverkeer via de website versleuteld is.

Klachten

Indien je een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Mochten, ondanks inspanning ter voorkoming hiervan door het NJi, je persoonsgegevens kwijtraken, onrechtmatig worden verwerkt, etc. waardoor je mogelijk enige schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor elke schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van het NJi.

Cookieverklaring

Het NJi maakt op deze website gebruik van cookies. Lees hierover meer in de cookiepolicy.

Geschillen

Op deze privacy- en cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze privacy- en cookieverklaring zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt dit geschil voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een gedeelte van deze privacy- en cookieverklaring wordt vernietigd, dan blijft de rest van deze privacy- en cookieverklaring geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling. De privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2021.