Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke cookies wij op onze website gebruiken.

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en cookieverklaring, kun je contact met ons opnemen per telefoon: (030) 230 63 44, per e-mail: privacy@nji.nl, of per post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.

Persoonsgegevens en verwerking

Het NJi vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom verwerkt het NJi je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: je naam, geboortedatum of telefoonnummer.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoeliger kunnen zijn dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, strafrechtelijke gegevens of politieke voorkeur.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens, zijn verwerkingen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Het NJi gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze gegevens aan ons hebt gegeven. Hieronder staan de soorten doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief door je e-mailadres achter te laten. Je geeft hiermee toestemming voor het ontvangen van e-mails van ons. Na aanmelding ontvang je van ons regelmatig een e-mail met informatie over actualiteiten uit het jeugdveld en van het NJi. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee je je altijd weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact via e-mail of per post

Je kunt ons per e-mail of per post een vraag stellen. De gegevens die je ons stuurt gebruiken wij om je vraag te beantwoorden.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals voor het toesturen van nieuwsbrieven, brochures, bij het inschrijven voor evenementen of het volgen van een training. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, organisatie, werkveld, functie, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie.  Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan je te kunnen verlenen.

Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van jou worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan je kunnen verlenen of niet optimaal aan je kunnen verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Je rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten. Deze staan hieronder genoemd. Je kunt ons verzoeken om je rechten uit te laten voeren per e-mail of per post. Het NJi kan je verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of indien het uitvoeren van je verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag. Je rechten zijn:

  • Recht om je persoonsgegevens in te zien;
  • Recht om je persoonsgegevens te wijzigen indien deze fouten bevatten;
  • Recht om op te vragen wat wij met je persoonsgegevens doen;
  • Recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden);
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op voordat we overgaan tot je verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.

Indien je een kopie van je identiteitsbewijs moet toesturen, maak dan de volgende gegevens zwart: je pasfoto, je MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek maar uiterlijk binnen vier weken.

Doorgifte en verkrijging

Wij geven of verkopen je persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is op grond van de wet.

De bedrijven waarvan het noodzakelijk kan zijn om gegevens aan te verstrekken zijn onder andere externe trainers, congresbureaus en Buro Extern.

Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat het NJi hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

Beveiliging

Het NJi neemt passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een https-certificaat zodat het dataverkeer via de website versleuteld is.

Klachten

Indien je een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Mochten, ondanks inspanning ter voorkoming hiervan door het NJi, je persoonsgegevens kwijtraken, onrechtmatig worden verwerkt, etc. waardoor je mogelijk enige schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor elke schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van het NJi.

Cookieverklaring

Het NJi maakt op deze website gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser wordt uitgelezen of opgeslagen op de harde schijf van je apparatuur, zoals je computer, tablet of mobiele telefoon.

De eerste keer dat je onze website bezoekt, verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. Als je onze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen onze cookies.

In- en uitschakelen van cookies

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer of niet goed werken of trager zijn. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de Help-functie van je browser en via deze links:

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het zoeken van informatie op onze website.

Google Analytics

Daarnaast verzamelen wij anonieme gegevens via Google Analytics. Dit geeft ons informatie over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op onze website bekijken. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is ons gerechtvaardigd belang. De informatie wordt verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor het verzenden van die informatie zijn de ip-adressen geanonimiseerd door de laatste 3 cijfers te verwijderen. Meer informatie over Google Analytics lees je in het privacybeleid van Google.

Sociale media

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gedeeld op onder meer de sociale media Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij verwijzen je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze sociale media om te lezen hoe deze partijen met je persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Deze voorwaarden wijken sterk af van de privacy- en cookieverklaring van het NJi.

Video's

Op een aantal pagina's zijn video's geplaatst van Vimeo of Youtube. Wil je de video's op onze site bekijken, dan vragen we je eerst de marketingcookies te accepteren die Vimeo en Youtube plaatsen. Je kunt ook de video's ook via de site van Vimeo of Youtube bekijken. Wij verwijzen je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze videoplatforms om te lezen hoe deze partijen met je persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Deze voorwaarden wijken sterk af van de privacy- en cookieverklaring van het NJi.

Bewaartermijnen en verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na afloop hiervan verlopen de cookies automatisch. Je kunt vóór het verlopen van deze datum ook zelf cookies verwijderen. Meer informatie vind je in de handleiding van je browser.

Wijzigingen

Het NJi kan zijn cookieverklaring op elk moment wijzigen.

Geschillen

Op deze privacy- en cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze privacy- en cookieverklaring zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt dit geschil voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een gedeelte van deze privacy- en cookieverklaring wordt vernietigd, dan blijft de rest van deze privacy- en cookieverklaring geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling. De privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2021.