Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Wij zijn het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Dat is onze bijdrage aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Het NJi is gevestigd aan de Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.

Onder het NJi vallen ook het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. 

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps beheert drie Europese programma's: Erasmus + Jeugd, European Solidarity Corps en Eurodesk (Go Europe). Deze programma's zijn gericht op het jeugd- en jongerenwerk. Het Nationaal Agentschap ondersteunt projecten die hierbij aansluiten. Meer informatie kun je lezen op de website van Erasmus+ Jeugd en de website van het European Solidarity Corps. Informatie over Go Europe, onderdeel van het Europese netwerk Eurodesk, vind je op de website van Go Europe.

Persoonsgegevens en verwerking

Het NJi vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens en verwerkt je gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend, bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer of gezondheidsgegevens. Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens, zijn verwerkingen.

Het NJi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Verstrek je de gegevens zelf let dan op de juistheid en relevantie hiervan.

Doeleinden van gegevensverwerking

Het NJi gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben ontvangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk door het NJi worden verwerkt. Het kan in specifieke gevallen zo zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Nieuwsbrief

Op onze websites kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven door je e-mailadres achter te laten. Je geeft hiermee toestemming voor het ontvangen van e-mails van ons. Na aanmelding ontvang je van ons regelmatig een e-mail met informatie over actualiteiten uit het jeugdveld en van het NJi. Onderaan de nieuwsbrieven staat een link waarmee je je altijd weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact via e-mail of per post

Je kunt ons per e-mail of per post een vraag stellen. De gegevens die je stuurt gebruiken wij om je vraag te beantwoorden.

Enquête of publicatie

Het NJi verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt in het kader van een enquête of voor de publicatie van content. Welke persoonsgegevens dit zijn en waar deze gepubliceerd worden is afhankelijk van de enquête of de publicatie.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals voor het toesturen van brochures, bij het inschrijven voor evenementen, het verwerken van een subsidieaanvraag en monitoren van projectresultaten of het volgen van een training. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: naam, adresgegevens, leeftijd, organisatie, werkveld, functie, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan je te kunnen verlenen.

Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van je worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan je kunnen verlenen of niet optimaal aan je kunnen verlenen.

Grondslagen

Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van het NJi.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Doorgifte en verkrijging

Je gegevens worden alleen gedeeld met andere partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit vindt altijd plaats volgens de privacy wet- en regelgeving. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe verwerkers, dan wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit is in ieder geval in het kader van het beheer en onderhoud van de websites, de enquêtetool en de opslag van data.

Ook kan het op basis van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht nodig zijn dat gegevens aan derden worden verstrekt.

Je gegevens worden in principe binnen de Europese Unie verwerkt. Als de verwerking buiten Europa plaatsvindt worden er afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau is.

Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat het NJi hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

Je rechten

Op basis van de privacyregelgeving heb je het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te vragen om deze gegevens te corrigeren of bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kunt je je toestemming intrekken of vragen je gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kun je sturen per e-mail naar privacy@nji.nl of per post t.a.v. Privacy naar Postbus 19221, 3501 DE Utrecht. Je kunt hier ook terecht als je  een klacht hebt over de naleving van de privacyverklaring of als je het niet eens bent met de manier waarop je gegevens worden verwerkt door het NJi.

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op voordat we overgaan tot je verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. In het uiterste geval kan gevraagd worden om een afschrift van je identiteitsbewijs, dit wordt direct na controle vernietigd.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Als je een vraag of klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Het NJi neemt passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een beveiligde verbinding zodat het dataverkeer via de website versleuteld is.

Cookies

Het NJi maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je apparatuur zoals je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen of uitgelezen.

De eerste keer dat je onze website bezoekt verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. Je kunt aangeven welke cookies je van ons toestaat.

Voor meer informatie word je doorverwezen naar onze cookieverklaringen. Daar lees je ook meer over het blokkeren en verwijderen van cookies:

Cookiepolicy NJiPrivacy, cookies en disclaimer Erasmus+

Wijzigingen

Het NJi kan de privacyverklaring op elk moment wijzigen.

Geadviseerd wordt om regelmatig op deze pagina te kijken naar eventuele wijzigingen. Bij wijzigingen die gevolgen hebben voor de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden dan volgt hierover berichtgeving op onze website(s) en/of in de nieuwsbrieven van het NJi. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 maart 2024.

Vragen

Als je hier vragen of opmerkingen over hebt dan kun je contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon:  030 - 230 63 44, per e-mail: privacy@nji.nl of per post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.