Looqin KO/PO

Looqin KO/PO is een procesgericht kindvolgsysteem dat de pedagogisch medewerkers helpt om de gehele ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen: welbevinden, betrokkenheid en diverse ontwikkelingsdomeinen.

Onderwerp: 
Kinderopvang, Pedagogische basis
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 13 jaar

Doel

Looqin KO/PO is een procesgericht kindvolgsysteem dat de pedagogisch medewerkers en basisschoolleraren helpt om de gehele ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen: welbevinden, betrokkenheid en diverse  ontwikkelingsdomeinen. Het volgsysteem helpt begeleiders hun aanpak nog beter af te stemmen op wat er voor de ontwikkeling van het kind nodig is.

Doelgroep

Looqin is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en is te gebruiken binnen elk concept. In de leeftijd 0 tot 4 jaar is Looqin KO beschikbaar voor zowel dagopvang als peuterspeelzaalgroepen. Vanaf 4 jaar is Looqin beschikbaar voor bso (Looqin KO) en de basisschool (Looqin PO).

Materialen

Looqin is een digitaal kindvolgsysteem dat weinig administratieve handelingen vraagt.

Gebruik

De ontwikkeling van kinderen wordt door middel van twee sporen gevolgd. Spoor 1 richt zich op de gehele groep. In spoor 1 worden meer dan 400 interventies aangeboden die je op groepsniveau kunt uitvoeren. Kinderen met extra begeleidingsbehoeften worden individueel in spoor 2 in beeld gebracht. Om te kijken hoe het gaat met het kind wordt gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

Welbevinden wordt gemeten aan de hand van basisbehoeften:

 • Lichamelijke behoeften: behoefte aan eten, drinken, beweging, een optimale lichaamstemperatuur, slaap.
 • Behoefte aan affectie, warmte en tederheid: geknuffeld worden, lichamelijk contact en nabijheid, in actieve en passieve vorm, namelijk liefde en warmte geven en ontvangen.
 • Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit: de behoefte aan een min of meer voorspelbare, ordelijke omgeving; willen weten waar je aan toe bent, wat kan en niet kan; altijd op  anderen kunnen rekenen.
 • Behoefte aan erkenning en bevestiging: door anderen aanvaard en gewaardeerd worden; een eigen plaatsje hebben in de groep; het gevoel hebben dat je iets betekent voor iemand.
 • Behoefte om zichzelf als kundig te ervaren: het gevoel hebben zelf echt iets te kunnen, meester te zijn van iets, succesvol met de omgeving te kunnen omgaan; ervaren hoe je de grenzen van je mogelijkheden weet te verleggen, steeds weer nieuwe inzichten en vaardigheden verwerft.
 • Behoefte aan zingeving en morele waarden: zich een goed mens willen voelen en voldoen aan een ethische norm; zich met de natuur en met anderen verbonden voelen; zijn bestaan als zinvol beleven.

De ontwikkelingsdomeinen die in kaart worden gebracht zijn:

 • emotionele ontwikkeling
 • taalontwikkeling
 • logisch en wiskundig denken
 • sociale ontwikkeling
 • grote motoriek
 • begrip van maatschappelijke wereld
 • begrip van fysische wereld
 • kleine motoriek
 • artistieke expressie
 • zelfsturing en ondernemingszin
 • verbondenheid

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Looqin
Looqin.com

Meer informatie van landelijk expertisecentrum SLO: