Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13)

De CRIES-13 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Signalering en screening, Vroegsignalering
Leeftijd: 
8-17 jaar

Doel

Doel van de CRIES-13 is het vroegtijdig signaleren van posttraumatische stress (PTSS) klachten bij kinderen en jongeren. 

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 18 jaar die één of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Van een ingrijpende gebeurtenis is sprake als het kind getuige is geweest van of werd geconfronteerd met een gebeurtenis die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van het kind of van anderen.

Materialen

Er is een kind- en ouderversie. Voor beide versies is een handleiding voor gebruik van het instrument beschikbaar.  

Gebruik

De CRIES-13 is bedoeld voor medewerkers van bureaus jeugdzorg en andere verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen. De kindversie van de vragenlijst wordt ingevuld door het kind, de ouderversie door de ouder, bij voorkeur in de aanwezigheid van de afnemer. De afnemer legt uit dat de vragenlijst moet worden ingevuld op basis van de gemoedstoestand van het kind van de afgelopen zeven dagen. Het is daarbij van belang dat het kind of de ouder de vragen beantwoordt met de ingrijpende gebeurtenis in gedachten. Als het kind meerdere traumatische ervaringen heeft meegemaakt, moet de vragenlijst worden ingevuld voor de gebeurtenis die het kind als het meest vervelend of belastend ervaart. Als uit de score op de vragenlijst blijkt dat een kind een verhoogd risico loopt op een posttraumatische stress stoornis (PTSS), luidt het advies van de ontwikkelaars om het kind door te verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling.    

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De kind- en ouderversie van de CRIES-13 kan worden gedownload via de volgende links:

Kindversie CRIES-13Ouderversie CRIES-13