Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13)

De CRIES-13 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Signalering en screening, Vroegsignalering
Leeftijd: 
8 tot en met 17 jaar

Doel

Doel van de CRIES-13 is het vroegtijdig signaleren van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. 

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 18 jaar die een of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Van een ingrijpende gebeurtenis is sprake als het kind getuige is geweest van of werd geconfronteerd met een gebeurtenis die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van het kind of van anderen.

Materialen

  • Handleiding en vragenlijst kindversie 
  • Handleiding en vragenlijst ouderversie

Gebruik

De vragenlijst bestaat uit dertien items, verdeeld over drie subschalen: herbeleving; vermijding; en verhoogde prikkelbaarheid.

De kindversie van de vragenlijst wordt ingevuld door het kind; de ouderversie door de ouder, bij voorkeur in de aanwezigheid van de afnemer. De afnemer legt uit dat de vragenlijst moet worden ingevuld op basis van de gemoedstoestand van het kind in de afgelopen zeven dagen. Het is daarbij belangrijk dat het kind of de ouder de vragen beantwoordt met de ingrijpende gebeurtenis in gedachten. Als het kind meerdere traumatische ervaringen heeft meegemaakt, moet de vragenlijst worden ingevuld voor de gebeurtenis die het kind als het meest vervelend of belastend ervaart. Als uit de score op de vragenlijst blijkt dat een kind een verhoogd risico loopt op een posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt geadviseerd om het kind te verwijzen voor diagnostiek of behandeling.

De CRIES-13 is bedoeld om te worden afgenomen door medewerkers van bureaus jeugdzorg en andere verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen.

Meer informatie

Meer informatie en versies van deze vragenlijst in andere talen vind je op de website van Children and War.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De kind- en de ouderversie van de CRIES-13 zijn downloadbaar.

KindversieOuderversie