Werken aan welbevinden: evalueren door observeren

Werken aan welbevinden is een observatie-instrument waarmee informatie wordt verkregen over het welbevinden van kinderen in een groep.

Onderwerp: 
Welbevinden
Doel: 
Evaluatie, Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 12 jaar

Doel

Doel van Werken aan welbevinden is het in kaart brengen van het welbevinden van kinderen in een groep in de kinderopvang. Omdat de observatie veel kindspecifieke informatie oplevert, kiezen opvangorganisaties er soms voor om het instrument ook in te zetten als kindvolgsysteem. In dat geval worden alle kinderen geobserveerd. Resultaten uit observatie worden ook gebruikt voor oudergesprekken.

Doelgroep

Het instrument is geschikt voor groepen met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Materialen

Werken aan welbevinden bestaat uit een handboek met daarin achtergrondinformatie over het begrip welbevinden en een aantal observatie-instrumenten en vragenlijsten:

  • Observatielijst voor het welbevinden van een groep kinderen als geheel (een versie voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar en een versie voor kinderen van 1,5 tot 12 jaar)
  • Observatielijst voor individuele kinderen over het welbevinden in het algemeen
  • Observatielijst voor individuele kinderen over het welbevinden in specifieke situatie (versies voor kinderen van 0 tot 2 jaar, 2 tot 4 jaar, en 4 tot 12 jaar)
  • Vragenlijsten voor de groepsleiding, horend bij de verschillende observatielijsten
  • Vragenlijsten over het welbevinden voor kinderen vanaf 8 jaar en voor ouders

Daarnaast zijn in het handboek alle benodigde overzichtsformulieren opgenomen, die tevens kunnen worden gedownload van de website van de uitgever.

Gebruik

Werken aan welbevinden wordt gebruikt door pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang en in peuterspeelzalen. Het is ook mogelijk dat een leidinggevende het instrument gebruikt. Het instrument is vrij beschikbaar en vereist geen voorafgaande training of scholing. Er bestaat wel een dvd (Welbevinden in beeld) ter ondersteuning en inspiratie. Ook is ondersteuning en begeleiding door de ontwikkelaar mogelijk in de vorm van een training of workshop.

De kindobservatie gaat vooraf aan het beantwoorden van de vragenlijst door de groepsleiding. In de antwoorden op de vragenlijst voor de groepsleiding geeft de pedagogisch medewerker zijn indruk van de bestaande situatie. Dit vormt de aanzet voor veranderen en verbeteren of voor bestendigen en borgen.

De antwoorden uit de vragenlijst voor ouders en kinderen zijn behulpzaam om een goed beeld te krijgen van de situatie. Met de overzichtslijsten krijgen pedagogisch medewerkers en leidinggevenden overzicht over de resultaten van de observaties. Aan de hand daarvan kunnen ze de kwaliteit van de opvang verbeteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Werken aan welbevinden