Leerkracht Leerling Relatie Vragenlijst (LLRV)

De LLRV meet de perceptie van de leerkracht van zijn relatie met een individuele leerling. De LLRV is zowel geschikt voor leid(st)ers en begeleid(st)ers van kinderen in een voorschoolse voorziening of kinderdagverblijf, als voor leerkrachten van leerlingen in alle groepen (of klassen) in het basisonderwijs, met een leeftijdsbereik van drie tot en met twaalf jaar.

Onderwerp: 
Kinderopvang, Pedagogische basis
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
3 tot en met 13 jaar

Doel

Het doel van de LLRV is de perceptie van de leerkracht van zijn relatie met een individuele leerling nauwkeurig vast te stellen. Meer specifiek brengt de LLRV relatiepatronen tussen leerling en leerkracht in termen van conflict, nabijheid en afhankelijkheid in kaart. Daarnaast geeft het een indicatie van de algemene kwaliteit van de relatie, volgens het oordeel van de leerkracht.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 3 t/m 12 jaar in een kinderdagverblijf, een voorschoolse voorziening of het basisonderwijs.

Materialen

De LLRV is een zelfrapportage-instrument bestaande uit 28 items.

Gebruik

De LLRV is in de eerste plaats bruikbaar als beoordelingsinstrument voor de leerling-leerkrachtrelatie in het kader van preventie of vroegtijdige interventie in het geval zich aanpassingsproblemen in een (voor)schoolse setting (dreigen te) ontwikkelen. Met behulp van de LLRV kunnen leerling-leerkrachtrelaties worden opgespoord waarbij interventie en ondersteuning nodig is vanwege aanpassingsproblemen van de kant van de leerling of werkproblemen van de kant van de leerkracht. De LLRV kan ook toegepast worden om effecten van interventies gericht op het verbeteren van de leerling-leerkrachtrelatie te bepalen, bijvoorbeeld in het kader van de evaluatie van consultatieve leerlingbegeleiding. Verder kan de LLRV worden opgenomen in testbatterijen of leerlingvolgsystemen voor periodieke screening om te bepalen of er in handelingsplannen aandacht moet worden besteed aan sterke en zwakke aspecten van de relatie. Ten slotte kan de LLRV ook gebruikt worden om relatiepatronen op het niveau van de groep of klas te onderzoeken.

De LLRV kan worden ingevuld door crècheleid(st)ers, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden die het kind ten minste zes weken in de groep hebben of hen van nabij kennen. Afname, scoring en interpretatie is echter voorbehouden aan diagnostisch gekwalificeerde professionals, dat wil zeggen: personen die voldoende geschoold zijn in gestandaardiseerde testafname en het toepassen van psychometrische kennis verbonden met statistische analyse, testontwikkeling en interpretatie. Meer specifiek wordt hieronder verstaan: (ortho)pedagogen en psychologen met een diagnostische basisopleiding, bijvoorbeeld de Basisaantekening (psycho)diagnostiek van NIP of NVO in Nederland.

De LLRV is een zelfrapportage-instrument bestaande uit 28 items met een 5-puntsschaal waarmee de perceptie van de leerkracht van zijn relatie met een individuele leerling in kaart wordt gebracht in termen van drie relatiedimensies. Deze zijn: conflict, nabijheid en afhankelijkheid. 

Afnameduur is 5 tot 10 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
030 - 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
www.testweb.bsl.nl/testweb-onderwijs

De Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst van BSL