Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

De SEV meet in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar

Doel

Met de SEV kan worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van beoordelingen van het gedrag door ouders en leerkrachten.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar.

Materialen

 • Handleiding
 • Vragenlijst

Gebruik

De SEV bestaat uit 72 items. Er zijn vier hoofdschalen met subschalen:

 • aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)
  • aandachtstekort
  • hyperactiviteit
  • impulsiviteit
 • sociaal probleemgedrag
  • oppositioneel-opstandig gedrag (ODD)
  • agressief gedrag (CD)
  • antisociaal gedrag (CD)
 • angstig en stemmingsgestoord gedrag
  • angst in het algemeen
  • sociaal-angstig gedrag
  • angstig-depressief gedrag
 • autistisch gedrag

Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaalde gedragingen of problemen laat zien. De antwoordmogelijkheden lopen uiteen van '0 = het gedrag komt niet voor' tot '4 = het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor'. Het invullen duurt ongeveer dertig minuten.

De ouders of andere personen die het kind goed kennen, vullen de vragenlijst in. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Bohn Stafleu Van Loghum
info@bsl.nl

Sociaal-Emotionele Vragenlijst SEV Handleiding