Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen is gericht op het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen (0-4 jaar). Het instrument wordt gebruikt door leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Onderwerp: 
Kinderopvang
Doel: 
Vroegsignalering
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar

Doel

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen heeft als doel de ontwikkeling van kinderen op een aantal momenten te objectiveren en op basis daarvan de ontwikkeling te helpen stimuleren. Het instrument richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.

Doelgroep

Het instrument is gericht op het volgen van de ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

Materialen

Kijk op ontwikkeling in de voorschoolse voorzieningen bestaat uit:

  • Map met achtergronden, handreikingen en kopieerbladen

Gebruik

Binnen het gebruik zijn 3 stappen te onderscheiden:

1. Observeren

De observatie kan op twee manieren plaatsvinden: een leidster kan a) observeren terwijl ze met de kinderen werkt, of b) terwijl ze zichzelf even buiten de groep plaatst.

2. Registratie

De registratie kan ook op verschillende manieren gebeuren. Van de dingen die een leidster spontaan ziet, kunnen notities gemaakt worden in het logboek of het groepsboek. Een andere mogelijkheid is om van alle kinderen een map te maken met spullen en aantekeningen die iets vertellen over hun ontwikkeling. De leidster moet in ieder geval genoeg gegevens bij de hand hebben om de observatielijst te kunnen invullen.

3. Vastleggen in observatielijst

Om de registratie van de observaties met een minimale tijdsinvestering zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moet binnen de voorschoolse voorziening een structurele werkwijze gekozen worden voor het invullen van de observatieformulieren. Dit kan door ofwel gestructureerd één keer per half jaar voor alle kinderen de observatieformulieren in te vullen, ofwel door gestructureerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd het observatieformulier voor het betreffende kind in te vullen. De kijkpunten in de observatielijst zijn gegroepeerd in: redzaamheid, sociaal-emotioneel, speel- en werkgedrag, taalontwikkeling, rekenontwikkeling en motoriek. De items worden gescoord op een 3-puntsschaal. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De handleiding kan besteld worden via:

SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling
Afdeling Verkoop
(053) - 484 06 64
primaironderwijs@slo.nl
www.slo.nl

Download de handleiding