Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA)

De Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA) is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden bij adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar. De vragenlijst kan gebruikt worden voor klinische- en onderzoeksdoeleinden.

Onderwerp: 
Angst
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
16 tot en met 25 jaar

Doel

De IOA is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden.

Doelgroep

De IOA is gericht op adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar.

Materialen

De IOA bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Een vragenlijst
  • Een scoringssleutel

Gebruik

De IOA kan zowel individueel als groepsgewijs worden ingevuld. De adolescent of volwassene die de vragenlijst invult, leest eerst zelf de instructie door. De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen via de pen-en-papiermethode of met behulp van het computer- programma P2O. De afname duurt ca. 20 minuten. De IOA kan gebruikt worden door psychologen en (ortho)pedagogen opgeleid in het afnemen en interpreteren van psychologische tests.

Er zijn twee schalen die ieder dezelfde 35 items bevatten. Op een vijfpuntsschaal geeft men eerst aan hoe gespannen men zich voelt (Spanningsschaal) en daarna hoe vaak men het gedrag uitvoert (Frequentieschaal). De IOA bevat vijf subschalen: 1. Kritiek geven (KRIT), 2. Aandacht vragen voor eigen mening (AAND), 3. Waardering uitspreken voor de ander (WAAR), 4. Initiatief nemen tot contact en 5. Jezelf waarderen (ZELF). De handleiding biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de IOA. Daarnaast zijn de normgroepen uitgebreid en bijgesteld. Er zijn normtabellen voor vier normgroepen: hoog sociaal angstige psychiatrische patiënten (N=462), heterogene groep psychiatrische patiënten (N=729), normale volwassenen (N=590) en studenten (N=425). 

De subschalen van de IOA kunnen via pen-en-papier worden gescoord worden met een sleutel en geautomatiseerde via P2O. De ruwe totaalscores van de subschalen worden met behulp van normtabellen omgezet naar een zevenpuntsschaal, lopend van 'zeer hoog' tot 'zeer laag'. 

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.