• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, mbo-instellingen en jeugdhulporganisaties vinden hier praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit helpt bij het vormgeven van een samenhangend aanbod van onderwijs, ondersteuning en hulp voor jongeren en hun ouders.

Samenwerken

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Daarvoor is kwaliteit en samenhang nodig van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding. Dat kan alleen wanneer de personen en organisaties die dat bieden nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen tot een integraal aanbod voor de jongere. We richten ons op betere, integrale samenwerking, eigenaarschap en de kracht van de burger én van de professional, beperken van de bureaucratie en zo ondersteuning en hulp tegen lagere kosten.

Scholen en gemeenten in overleg 

Met passend onderwijs en de Jeugdwet komen veel taken naar scholen en gemeenten. Het accent ligt op een stevige basis, betere preventie, vroegsignalering en passende hulp. Scholen hebben de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs en ondersteuning te bieden, terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp aan jongeren en ouders. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke opdracht om over en weer af te stemmen in het verplichte ‘op overeenstemming gerichte overleg’ (OOGO). Ook het mbo kent vormen van regionaal bestuurlijke afstemming.

Filmpje: Niesha en haar school: Hoe maken we het passend?

Magazine 'Alle leerlingen binnenboord'

Het Nederlands Jeugdinstituut, OPDC Rebound Het Gooi en Stichting 180 organiseerden op 8 juni 2017 een symposium over de rol die schoolse en bovenschoolse voorzieningen kunnen spelen voor leerlingen in het huidige passend onderwijs.

In dit magazine leest u over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland. Wij hopen alle professionals die in en rondom deze voorzieningen werken te inspireren tot een passende en succesvolle aanpak.

Werkgroep 'schoolse en bovenschoolse voorzieningen'

We hebben een online werkgroep ‘schoolse en bovenschoolse voorzieningen’ geopend op www.kennisnetjeugd.nl. Hier worden goede ervaringen, prangende vraagstukken en ondersteunende notities gedeeld. In de werkgroep kun je vragen stellen, documenten vinden en toevoegen, berichten plaatsen op het prikbord en zien welke bijeenkomsten gepland zijn.

Om deel te kunnen nemen aan de werkgroep heeft u een profiel nodig op Kennisnet Jeugd. Heeft u al een profiel, dan hoeft u zich alleen aan te melden voor de werkgroep.

Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning of hulp nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen.

De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.

Tweedaagse passend onderwijs 'Samen leren leven'

5 - 6 oktober 2017 - Conferentie

Tijdens de tweedaagse conferentie 'Samen leren leven' staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen wij werken aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij? 
Keynote spreker Jan Rotmans deelt niet alleen zijn visie over de duurzame transitie, maar stimuleert, prikkelt en inspireert de deelnemers om ook deel te nemen aan deze transitie, vanuit ieders eigen taak en doelstelling. Daarnaast gaat de conferentie in op de praktische vragen en dilemma’s die daaruit voortvloeien voor het dagelijks werk van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en hun partners. Wat betekent ‘de inclusieve maatschappij’ voor de gezamenlijke inspanningen aan het dekkend netwerk van (basis)ondersteuning, jeugdhulp en zorg?

Voor schoolbestuurders, medewerkers van gemeenten, jeugdhulpverlening, leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden PO en VO, jongeren en ouders.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in mbo

Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering van geweld door professionals op school is belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden. Deze Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs is een stappenplan dat professionals in het mbo heldere richtlijnen biedt.

Inspiratie voor scholen, jgz en smw

De relatie van scholen met zowel jeugdgezondheidszorg als schoolmaatschappelijk werk is veranderd. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe ontstane verbindingen. Lees de rapportage met successen en knelpunten van deze verbindingen ter inspiratie.

Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp

Vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband bent u verantwoordelijk voor het afstemming van onderwijs en jeugdhulp. U wilt de effecten van uw beleid meten en waar nodig bijsturen. De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp helpt daarbij. Deze meet wat de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp oplevert voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen.

Hoe helpt het NJi verbinden?

Het NJi helpt u met de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Hoe?

Bekijk de video.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.