Bovenschoolse voorzieningen

Kunnen leerlingen door een combinatie van problemen (tijdelijk) de aansluiting niet maken met het regulier onderwijs? Dan kunnen samenwerkingsverbanden op grond van de Wet passend onderwijs bovenschoolse ondersteuning voor hen organiseren. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier onderwijs.

Hoe richt je bovenschoolse voorzieningen in?

Bij de inrichting van een bovenschoolse voorziening zijn veel partijen betrokken. Ook de inrichting zelf kan ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de financiering, wet- en regelgeving, de inhoud en afstemming van het aanbod, de toeleiding en de terugkeer naar regulier onderwijs.

Om samenwerkingsverbanden in dit proces te ondersteunen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut meegewerkt aan een landelijk werkdocument. In de publicatie 'Het OPDC nieuwe stijl en vergelijkbare arrangementen' leest u meer over bestuurlijke uitgangspunten, de inhoudelijke inrichting, voorwaarden voor succes en voorbeelden van bovenschoolse voorzieningen.

Lees de brochure over de (wettelijke) kaders en de te benutten ruimte

Wat werkt in de praktijk?

Het Rotterdamse Samenwerkingsverband Koers VO kiest voor een bovenschoolse aanpak in de vorm van tijdelijke lesplaatsen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Koers VO ondersteund bij de voorbereiding hiervan. In de publicatie Samenhang tijdelijke lesplaatsen, staan onderwerpen die van belang zijn voor het inrichten van een orthopedagogisch didactisch centrum nieuwe stijl. Denk bijvoorbeeld aan de toeleiding, programmatische afstemming, samenwerking vanuit partnerschap en communicatie.

De regio Noordoost-Twente had behoefte aan een herijking van de bovenschoolse ondersteuning, de rebound. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning gedaan met als hoofdvraag: hoe kan de rebound zich het beste positioneren? Moet de regio een centrale, bovenschoolse voorziening behouden, of is decentralisatie naar drie locaties beter? Wat zijn voor- en nadelen van beide opties? In de verkenning 'On the rebound' leest u meer over de analyse van de doelgroep, de kansen en risico's van decentralisatie en personeelsvraagstukken.

Ondersteuning voor bovenschoolse voorzieningen

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden ondersteuning in de vorm van kenniskringen voor reboundcoördinatoren en een adviesfunctie voor rebounds in Nederland. Heeft u vragen over het opzetten of uitvoeren van een bovenschoolse voorziening? Neem dan contact op.

Magazine Alle leerlingen binnenboord

Over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Het Nederlands Jeugdinstituut, OPDC Rebound Het Gooi en Stichting 180 organiseerden op 8 juni 2017 een symposium over de rol die schoolse en bovenschoolse voorzieningen kunnen spelen voor leerlingen in het huidige passend onderwijs. In dit magazine leest u over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland. Wij hopen alle professionals die in en rondom deze voorzieningen werken te inspireren tot een passende en succesvolle aanpak.

Lees Alle leerlingen binnenboord

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud