Privacy Convenant: hulpmiddel voor gegevensdeling en privacy

In de samenwerking tussen scholen, gemeenten en andere partners uit het jeugddomein zijn structurele afspraken nodig om de privacy van kinderen en ouders te respecteren. Als beleidsmaker kun je hiervoor het Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp gebruiken.

Wat is het Privacy Convenant?

Het Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp is een hulpmiddel voor scholen, gemeenten en andere partners uit het jeugddomein. Hiermee maken zij afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens van kinderen en ouders. Het convenant doet recht aan alle wettelijke vereisten en betrokken wetgeving, met als uitgangspunt dat de privacy van kinderen en ouders niet wordt geschonden.

Het convenant is te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Hier staan ook de toelichting en het addendum, met belangrijke informatie voor gemeenten en onderwijs over voorbereiding en implementatie.

Voor welke samenwerkingen is het Privacy Convenant bedoeld?

Het privacy convenant is bedoeld voor samenwerkende gemeenten, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de betrokken schoolbesturen in po, vo en mbo. Het is een hulpmiddel voor samenwerkingsafspraken over kinderen en jongeren die:

  • onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen.
  • onderwijs volgen en voor wie jeugdhulp mogelijk wenselijk is, voor henzelf of voor het gezin.
  • onderwijs moeten volgen, maar dat niet doen. Dit zijn de zogeheten thuiszitters en de voortijdig schoolverlaters. Een deel van deze jongeren krijgt jeugdhulp, of er spelen jeugdhulpvragen.

Welke afspraken staan in het convenant?

In het convenant staan afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen rond gegevensuitwisseling bij de verschillende casusoverleggen. Denk aan het multidisciplinair overleg, het verzuimoverleg en het thuiszittersoverleg.

In welk overleg kan het Privacy Convenant worden afgesloten?

Het Privacy Convenant kan afgesloten worden in het kader van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). In dit overleg maken de betrokken partijen afspraken over de samenwerking tussen het onderwijs en door de gemeenten gefinancierde jeugdhulp.

Wat is nodig om het Privacy Convenant toe te passen?

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen ieder een eigen uitvoeringsplan maken. Hierin vertalen ze de structurele samenwerkingsafspraken naar beleid, procedures en werkafspraken voor de uitvoerende professionals. Zo zorgen alle partijen ervoor dat professionals in de praktijk werken volgens de principes en afspraken van het convenant. Het Steunpunt Passend Onderwijs biedt hiervoor praktische handreikingen en tools voor professionals, ouders en jongeren.

Wie heeft het Privacy Convenant ontwikkeld?

Het convenant is ontwikkeld door onder meer het Steunpunt Passend Onderwijs, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut, de belangenvereniging Ouders & Onderwijs en de beroepsverenigingen NVO, NIP en Ingrado.

De AVG: de basis voor gegevensdeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de basis voor gegevensdeling tussen de scholen en de jeugdhulppartners die in opdracht werken van de gemeente. In de AVG staat onder meer dat duidelijk moet zijn welke grondslagen gelden bij uitwisseling van persoonsgegevens, welke doelen daarbij aan de orde zijn en hoe de rechten van jongeren en ouders zijn beschermd. Lees meer over de AVG voor het onderwijs op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast de AVG hebben gemeenten, hulp en zorginstellingen ook te maken met andere wetten. Per sector is er wetgeving met bepalingen over het gebruik van persoonsgegevens. Zoals de onderwijswetgeving, de Jeugdwet en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarnaast is er een beroepscode voor bepaalde professionals met een zorgverlenende of hulpverlenende taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten, hulp- en zorginstellingen. Meer informatie voor gemeenten vind je op Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud