Hoe maak ik beleid voor partnerschap met ouders?

Ouders, professionals op school en professionals in de jeugdhulp zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Partnerschap houdt in dat iedereen vanuit zijn eigen rol en betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid meedenkt en bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Hoe maak je daar beleid voor?

Kaders scheppen

Partnerschap met ouders betekent dat je vanuit school en jeugdhulp gelijkwaardig samenwerkt met ouders aan het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van hun kinderen. De informatie en inzichten van ouders over hun kind zijn van toegevoegde waarde voor de begeleiding die school en jeugdhulp geven, en omgekeerd. Als school of jeugdhulporganisatie kun je het partnerschap met ouders bewust vormgeven door daarvoor kaders te scheppen waarbinnen leraren en andere professionals er aan kunnen werken. Dat kun je onder andere doen door het formuleren van een visie en van beleid voor partnerschap met ouders.

Visie op partnerschap met ouders

Een heldere visie op het samenwerken met ouders helpt leraren en andere professionals om het partnerschap met ouders vorm te geven. Zo'n gezamenlijke visie creëert draagvlak op school. Het zorgt ervoor dat onderwijsprofessionals het belang van samenwerken voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren inzien. Om draagvlak voor de visie te krijgen, helpt het om die visie samen te formuleren en het team daarbij actief te betrekken. In de visie kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de school:

 • onderwijs, opvoeding en ondersteuning als gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid ziet.
 • ouders als serieuze partners beschouwt met een eigen inbreng over de ontwikkeling en behoeften van hun kind.
 • nadrukkelijk rekening houdt met de achtergronden, wensen en verwachtingen van ouders en openstaat voor verschillende culturele, sociaaleconomische en religieuze achtergronden.
 • alle ouders nadrukkelijk vraagt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de school.

Schoolbeleid voor partnerschap met ouders

Naast een visie op partnerschap kunnen scholen en jeugdhulporganisaties partnerschap met ouders ook vastleggen in beleid. Dit zorgt ervoor dat in de samenwerking met ouders alle neuzen dezelfde kant op staan. Beleid kan ook helpen om continuïteit in het partnerschap met ouders te behouden bij wisselingen in personeel. Het ondersteunt professionals in het opbouwen en onderhouden van contact met ouders. De school kan bijvoorbeeld in het beleid vastleggen:

 • welke procedures en overlegstructuren met ouders er zijn.
 • hoe vaak en wat voor bijeenkomsten met ouders worden georganiseerd.
 • welke verantwoordelijkheden bij de ouders liggen en welke bij de school.
 • op welke manier de school ouders informeert.
 • hoe de school ouders betrekt bij ondersteuning van hun kind.
 • hoe ouders, school en zorgpartners samenwerken wanneer een kind jeugdhulp of zorg op school krijgt.
 • hoe de medezeggenschap van ouders is geregeld en hoe de school de diversiteit van de medezeggenschapsraad stimuleert.
 • hoe en wanneer ouders feedback aan de school, de leraren of andere professionals kunnen geven, bijvoorbeeld via oudertevredenheidsonderzoek of door er op vaste momenten naar te vragen.
 • hoe en hoe vaak de school de effectiviteit van het partnerschapsbeleid met ouders evalueert.

De omgeving betrekken

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich natuurlijk niet alleen op school en thuis. Daarom kunnen scholen niet alleen met ouders samenwerken maar ook met andere leraren, zorgpartners en sleutelfiguren in de wijk.

School en ouders als partners (Onderwijskennis.nl)

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., et al. (2009). School, family, and community partnerships: Your handbook for action (3rd edition). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Brus, M. (2007). Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en-participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud