Samenwerken rond veiligheid

Scholen moeten een veilige leeromgeving creëren voor alle leerlingen. Zij moeten oog hebben voor het veilig opgroeien van leerlingen, zowel op school als thuis. Zij zijn verantwoordelijk voor een positief pedagogisch klimaat, maar ook voor het:

  • aanbieden van preventieve activiteiten
  • tijdig signaleren en aanpakken van veiligheidsrisico’s
  • scheppen van noodzakelijke voorwaarden voor een veilige school
  • zicht hebben op incidenten en de veiligheidsbeleving

Naast eigen activiteiten op het gebied van veiligheid, werken scholen ook samen met partners buiten de school. Denk bijvoorbeeld aan: leerplicht, wijkteams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugd-ggz, politie, justitie en HALT.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen zijn verplicht om met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Het landelijke basismodel voor de meldcode past bij de meeste scholen naadloos in de ondersteuningsroute die zij toch al hebben. Scholen signaleren immers regelmatig belemmeringen in de ontwikkeling van leerlingen, met uiteenlopende oorzaken en achtergronden. De signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling vormt daar een onderdeel van. Lees meer bij Werken met de meldcode.

En lees de volgende publicaties:

Bevorderen van sociale veiligheid op school

De Wet Sociale Veiligheid op School bepaalt dat een school voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen. Hiervoor dient iedere school een veiligheidsplan op te zetten. Een anti-pest protocol kan hier onderdeel van uitmaken.

Samenwerken rond veiligheid door scholen en politie

Welke taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen er bij het onderwijs en politie en justitie om criminaliteit bij jongeren te signaleren en aan te pakken? Er zijn vier stappen in de aanpak: preventie, signalering, risicotaxatie en interventie. Bij elke processtap benoemen we de randvoorwaarden en mogelijke acties.

Meer informatie over veiligheid op school

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent