Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Professionals in het onderwijs

Laatste actualisatie: 25 juni 2020

Weer terug naar school in het basis- en voortgezet onderwijs. Wat betekent dat voor onderwijsprofessionals zelf? Hoe maak je een goede mix tussen onderwijs thuis en op school? Heb je in beeld hoe leerlingen ervoor staan? Wat doe je als je het contact verliest met leerlingen en ouders, of als je je zorgen maakt over de thuissituatie? Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie en tips.

Maatregelen en ondersteuning 

Wanneer weer naar school?

 • Sinds 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open. Dat geldt ook voor de bso die aansluit op de openingstijden van de scholen.
 • Sinds 2 juni zijn de scholen voor voortgezet onderwijs in deeltijd open, onder de voorwaarde dat er voldoende afstand wordt bewaard ( 'de anderhalvemeterschool') en vervoer van en naar school veilig geregeld kan worden.
 • Ook de scholen voor vso zijn vanaf die datum open, in principe ook met inachtneming van anderhalve meter afstand tussen leerlingen.
 • Sinds 15 juni zijn het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
 • Sinds 1 juli hoeven leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs geen anderhalve meter afstand meer te houden, ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Na de zomervakantie gaan de scholen weer volledig open. Het Ministerie van OCW gaat samen met de sector kijken wat er nodig is om dat volgend schooljaar goed te laten verlopen. Dan gaat het in elk geval over het openbaar vervoer, maar ook over de manier waarop leerlingen die nog niet naar school kunnen omdat ze tot een risicogroep behoren, onderwijs krijgen.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar worden het mbo, hbo en wo verder opengesteld voor onderwijsactiviteiten op de locatie van instellingen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten.Na de zomervakantie mag de instelling aanvullend daarop zelf weer keuzes maken over onderwijsactiviteiten op locatie.
 • Scholen hebben maatregelen getroffen op het gebied van afstand houden, hygiëne, vervoer, enzovoort. Veel informatie over de maatregelen vind je via de pagina Weer op school. Er zijn speciale pagina’s voor po, vo en mbo. Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen van de Rijksoverheid over de maatregelen.

Weer naar school

Kinderen en jongeren hebben de afgelopen maanden in heel diverse thuissituaties hun schoolwerk gedaan. Sommige leerlingen hebben veel profijt gehad van het thuisonderwijs, doordat ze op hun eigen niveau konden (door)werken. Andere leerlingen hebben juist achterstanden opgelopen, omdat zij het thuisonderwijs zelf niet goed konden volgen of onvoldoende steun kregen van ouders. Ook op sociaal en emotioneel gebied heeft de periode veel impact gehad op kinderen. Het is daarom belangrijk voor leraren om nu goed in beeld te brengen hoe de leerlingen er voor staan. Zowel wat betreft leervorderingen, als de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden. Deze middelen kunnen daarbij helpen.

Download een vragenlijst die je kunt gebruiken om meer zicht te krijgen op het welbevinden van je leerlingen.

Gebruik deze gratis online tool van de AVS om het welbevinden van leerlingen in beeld te brengen

Op deze pagina vind je informatie over de vragen waar veel kinderen, jongeren ouders en professionals mee rondlopen. Goed om je daarvan bewust te zijn, zodat je erop in kunt spelen in de klas en de vragen kunt beantwoorden. Lees ook de informatie over contact en omgang op school.

Mix van onderwijs thuis en op school

Sinds 8 juni is er niet veel thuisonderwijs meer op de basisscholen. Behalve voor leerlingen die (nog) niet naar school kunnen komen. In het voortgezet onderwijs en het mbo is onderwijs op afstand er voorlopig nog wel, in de combinatie met onderwijs op school. Als in september het voortgezet onderwijs volledig open gaat zullen scholen bekijken in hoeverre vormen van thuisonderwijs behouden worden, als onderdeel van het gewone curriculum.

Inspiratie voor passend onderwijs

Inspiratie voor contact en welbevinden

Scholen verzinnen creatieve oplossingen om als mentor in contact te zijn met leerlingen bij het thuisonderwijs. Leerlingen die extra steun kunnen gebruiken, spreken hun leerkracht en mentor vaker. Bijvoorbeeld via een online check-in: een korte chat aan het begin van de dag om samen te kijken wat er nodig is. We weten ook dat leerkrachten, docenten en mentoren in de afgelopen periode een heel andere inkijk hebben gekregen in het leven van hun leerlingen, en de omstandigheden waarin zij leven. Dat vraagt soms ook om een andere insteek van het contact; hoe kom je in gesprek, wat bespreek je wel en niet. 

Tips

Bekijk de tips om met leerlingen in contact te blijven en (ook op afstand) aandacht te houden voor hun sociaal-emotionele welbevinden. Ook vind je tips om te delen met ouders en leerlingen.

Informatie die je kunt delen met leerlingen en ouders vind je op de themapagina Omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

Meer inspiratie en tips voor je school vind je op deze pagina's: 

Meer tips voor een goede herstart 

Ook het Steunpunt Passend Onderwijs biedt mooie voorbeelden van voorbereiding op de nieuwe situatie en inspirerende artikelen en filmpjes.

Als je je zorgen maakt over leerlingen

Benut de ondersteuningsstructuur in en om school

In deze tijd is het extra belangrijk om eventuele zorgen over leerlingen met collega’s te delen. Dat kan nog steeds binnen de ondersteuningsstructuur van de school. Intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren zijn in scholen beschikbaar voor afstemming met schooldirecteuren, teamleiders en externe partners van de school. Uiteraard blijft het daarbij belangrijk om, indien mogelijk, eerst je zorgen met leerling en ouders zelf te bespreken.

Op veel plekken ontwikkelen partners samen nieuwe overlegvormen. In sommige regio’s zijn er dagelijkse of wekelijkse interprofessionele digitale overleggen. Er zijn appgroepen waarin kinderopvang, scholen, wijkteams en jeugdhulppartners samenwerken om risicovolle situaties in beeld te brengen en samen te handelen. Scholen en partners uit de jeugdgezondheidszorg trekken samen op als scholen te maken krijgen met het overlijden van een ouder door het coronavirus. 

Kinderen in kwetsbare omstandigheden:

Aanvullende subsidieregeling

Er komt nu meer zicht op de leerachterstanden en andere vraagstukken van kinderen en jongeren. Daarom heeft de Rijksoverheid een aanvullende subsidieregeling aangekondigd om deze groepen te ondersteunen. Scholen schatten zelf in welke leerlingen of studenten hiervan kunnen profiteren en op welke wijze ze die steun vorm zouden willen geven. Bekijk informatie over extra geld voor het onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Versterkte samenwerking in coronatijd

Op veel plekken ontwikkelen partners samen nieuwe overlegvormen. In sommige regio’s zijn er dagelijkse of wekelijkse interprofessionele online overleggen. Er zijn appgroepen waarin kinderopvang, scholen, wijkteams en jeugdhulppartners samenwerken om risicovolle situaties in beeld te brengen en samen te handelen. Scholen en partners uit de jeugdgezondheidszorg trekken samen op als scholen te maken krijgen met het overlijden van een ouder door het coronavirus. Ook werken zij samen bij het veilig en hygiënisch herstarten van de scholen.

Deze tijd geeft veel scholen en hun partners een impuls om samen op te trekken bij het beantwoorden van vraagstukken die zich voordoen. Als dat op jouw school nog niet zo gebeurt, is het goed om je te laten inspireren door voorbeelden en die te delen met je eigen collega’s in en om school.

Voorbeelden van samenwerkingsafspraken

 • Ouders, leerlingen, leerkrachten en docenten hebben veel vragen. Scholen en samenwerkingspartners proberen in de eigen regio zo goed mogelijk antwoord te geven. Een mooi voorbeeld is de coronahulplijn in Noord Kennemerland. Hier is toegankelijke informatie voor alle betrokkenen te vinden. Iedere dag zijn professionals bereikbaar om mee te denken.
 • Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO heeft afspraken gemaakt met tien gemeenten en de partners in het sociaal domein om samen maatwerk te kunnen leveren.
 • Ook leerplichtambtenaren spelen een specifieke rol bij het ondersteunen van kinderen in kwetsbare posities. Zo zijn er goede afspraken gemaakt in Helmond-Peelland, die ertoe leiden dat partijen gezamenlijk optrekken om elke leerling te bereiken.
 • Gemeenten in Friesland hebben samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs richtlijnen opgesteld voor de omgang met kwetsbare kinderen.
 • De gemeente Zeist zoekt creatieve oplossingen voor de ondersteuning van kwetsbare kinderen.

Samenwerking passend onderwijs in Noord-Kennemerland

Astrid Ottenheym legt uit hoe zij de kinderen in een kwetsbare situatie ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs thuis. 

Samenwerking passend onderwijs

Bekijk de aanpak in de regio Noord-Kennemerland

Hoe werkt het Samenwerkingsverband Lekstroom samen?

Marjolein Sluijters vertelt hoe zij samenwerkt met professionals, ouders en gemeente om de kinderen in een kwetsbare situatie te ondersteunen. 

Lekstroom

Bekijk de aanpak in de regio Lekstroom

Samenwerking passend onderwijs in Eemland

Brigitta Gadella vertelt hoe de scholen en gemeenten samen zorg dragen voor een passende aanpak voor kinderen in kwetsbare posities in coronatijd.

Amersfoort Samenwerkingsverband

Bekijk de aanpak in de regio Amersfoort

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies