Publicaties NJi over het coronavirus

Houd bij het bestrijden van het coronavirus oog voor het welzijn van kinderen en jongeren. En betrek hen bij plannen voor het omgaan met de maatregelen. Lees de publicaties van het NJi over het belang daarvan en de mogelijkheden.

Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

Voor dit onderzoek onder hbo- en wo-studenten keek het Nederlands Jeugdinstituut samen met studenteninitiatief Lieve Mark naar de impact van de coronacrisis op hun mentaal welbevinden en hun vertrouwen in de politiek. Het onderzoek is gebaseerd op vijf enquêtes, verspreid over de periode van oktober 2020 tot december 2021. Aanvullend is een literatuurstudie gedaan en zijn er focusgroepen georganiseerd om studenten en beleidsmakers de resultaten te laten duiden. Voor de aanbevelingen is inspiratie opgedaan aan gesprekstafels met studenten en bestuurders.

Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen

Kinderen en jongeren ervaren in toenemende mate stress door de hoge prestatiedruk. De coronapandemie laat zien dat we hiermee op het verkeerde paard wedden. Het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren en de maatschappelijke veerkracht wordt ondermijnd; de kansenongelijkheid wordt groter. Het is tijd om tegenwicht te bieden aan de prestatiedruk en het geloof in maakbaarheid.

Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld

Hoe gaat het met de jeugd? Dat is de hoofdvraag waarop het NJi met deze overzichtsstudie van de ontwikkelingen in coronatijd een antwoord probeert te vinden. De aanleiding is dat het NJi heeft gemerkt dat er grote behoefte is aan een meer feitelijk, met onderzoek ondersteund overzicht van de gevolgen van de pandemie voor de jeugd.

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld

Benadruk plezier van bewegen, houd jeugd gezond

Blijf in coronatijd zoeken naar mogelijkheden om te bewegen. Sport en bewegen, vooral in groepsverband, heeft op zowel korte als lange termijn een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid. Dat blijkt uit een analyse die het Nederlands Jeugdinstituut heeft uitgevoerd, met hulp van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Het belang van sporten in groepsverband

Schep ruimte voor een leven met én na corona

De schade die kinderen en jongeren oplopen door de coronamaatregelen is niet te herstellen door vast te houden aan gangbare beleidskeuzes. Daarom pleit het Nederlands Jeugdinstituut ervoor om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar duurzame oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die door de coronacrisis zijn toegenomen, zoals kansenongelijkheid.

Schep ruimte voor een leven met én na corona

Werken aan mentale gezondheid van jongeren

Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Gemeenten staan voor de opgave om op korte termijn de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor deze groep te versterken. Deze handreiking voor gemeenten bevat daarvoor concrete aanknopingspunten op basis van actuele kennis. 

Werken aan mentale gezondheid van jongeren

Gevolgen coronamaatregelen voor kinderen 

Wat betekent de coronapandemie voor kinderen in de basisschoolleeftijd? Alles wijst erop dat de uiteindelijke effecten grotendeels bepaald worden door de manier waarop het gezin en de omgeving ermee omgaan. In deze publicatie zet het NJi op een rij wat de impact van coronamaatregelen is op de ontwikkeling van bassischoolkinderen.

Gevolgen coronamaatregelen voor kinderen

Laat jongeren van nu geen verloren generatie worden

Het NJi adviseert bij speciale activiteiten van gemeenten voor jongeren vooral een brede pedagogische invalshoek te kiezen en niet puur te redeneren vanuit handhaving en risicogroepen. Wat daarbij werkt is goed luisteren naar de ideeën en behoeftes van de verschillende groepen jongeren en hen verantwoordelijkheid geven voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Laat jongeren van nu geen verloren coronageneratie worden

Gewenst gedrag van jongeren bevorderen

Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief en benoem ook dat wat wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van een verkennend onderzoek van het NJi naar hoe ouders, professionals en beleidsmakers gewenst gedrag onder jongeren kunnen bevorderen.

Gewenst gedrag van jongeren bevorderen

Lessen uit de coronamaatregelen

De eerste maanden van de coronacrisis lieten zien dat coronamaatregelen kinderen, jongeren en jongvolwassenen hard raken. Betrek hen daarom bij het bedenken van nieuwe maatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Dat bepleiten Ans van de Maat van het NJi en Arne Popma van Amsterdam UMC en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie.

Jeugd aan het roer. Lessen uit de coronamaatregelen

Koplopers van maatschappij van de toekomst

Geef jongvolwassenen meer ruimte voor sociale contacten, studie en werk, en betrek hen meer bij het coronabeleid. Dat staat in de oproep van pedagogen, psychiaters, artsen en het Nederlands Jeugdinstituut aan het kabinet. Juist zij hebben ruimte en steun nodig om te experimenteren met hun maatschappelijke rol als volwassene en om daarin hun eigen weg te vinden. 

Jongvolwassenen, de koplopers voor de maatschappij van de toekomst

Naar school in tijden van corona

De scholen openhouden of sluiten? We weten dat het sluiten van de scholen niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom moeten we proberen de scholen zoveel mogelijk open te houden. En als dat niet lukt in ieder geval de essentiële functies van de school overeind te houden.

Naar school in tijden van corona