De geschiedenis van het jeugdstelsel

Al decennia wordt er gewerkt aan de verbetering van het jeugdstelsel. De geschiedenis van het jeugdstelsel laat zien dat er voortdurend dezelfde wensen voor verbetering zijn, gevolgd door een stelselwijziging of een andersoortige interventie die dit zou moeten faciliteren. De achterliggende bedoeling lijkt daarbij steeds weer naar de achtergrond te verdwijnen.

Bij de verbeteringen van het jeugdstelsel gaat het steevast over:

 • Beter luisteren naar cliënten;
 • Een versterking van het preventief jeugdbeleid en ondersteuning op lokaal niveau;
 • Meer samenhang in jeugdhulpverlening, jeugd-ggz en jeugdbescherming op regionaal niveau en inbedding van die hulp in de leefwereld van gezinnen;
 • Verbetering van de samenwerking met het onderwijs.

Historische ontwikkelingen

Het blijkt dat er al lange tijd veel onvrede is over hoe het stelsel in elkaar zit. Zoals in een rapport van de zogeheten Task Force Jeugdhulpverlening (1994) te lezen is: 'Een stelsel waarvan men zegt: "dat bedenk je niet"'. Twintig jaar eerder (1974) stelde de zogeheten Commissie Mik al dat de tot dan toe vooral landelijk georganiseerde en aangestuurde hulpverlening veel beter moet gaan aansluiten bij de leefwereld van de cliënten. Dat vereist ingrijpende veranderingen.

Ook valt op dat er al vroeg een wens én een beleid is om veranderingen door te voeren die vandaag de dag nog steeds op de agenda staan:

 • Betere toegang en regionale samenwerking in de zorg en meer luisteren naar cliënten (1974)
 • Betere verbinding met het onderwijs (1984)
 • Versterking van de aansluiting van lokale, regionale en landelijke voorzieningen (1996)
 • Een sterke eerstelijn (1998, 2000)
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder meer toeleiding naar hulp, het bieden van lichte pedagogische ondersteuning en coördinatie van zorg (2007).

De huidige Jeugdwet is in dat perspectief te zien als een stap om tot een beter jeugdstelsel te komen. Maar die verbetering is met de invoering van deze wet nog niet vanzelf gerealiseerd. Het laat zien dat een stelselwijziging maar een deel van de oplossing is. Nodig zijn een gemeenschappelijke, inhoudelijke visie op de noodzakelijke verbeteringen, een gezamenlijk stappenplan om die visie te realiseren én de middelen en tijd om de beoogde andere werkwijze in praktijk en beleid te realiseren.

Hieronder een overzicht van markante momenten in de lange aanloop naar de huidige Jeugdwet en de ontwikkelingen die daarop volgen, met links naar soms unieke historische documenten.

Historisch overzicht

1974

 • Eindrapport Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid
  De vernieuwing van de jeugdzorg zette zich al vroeg in, zoals met de opkomst van de alternatieve hulpverlening in de vorm van de Sosjale Joenit in 1968 en het Jongeren Advies Centrum (JAC) in 1970. Het werk van de in 1974 ingestelde Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid, oftewel de Commissie Mik, geldt algemeen als het 'officiële' beginpunt van het denken over het jeugdstelsel als één geheel en de vertaling naar een interdepartementaal beleid.

  De commissie wil een toegankelijke en herkenbare hulpverlening die aansluit bij de leefwereld van de cliënten. Het krijgen van adequate hulp moet een recht worden en wie niet tevreden is, moet zich daarover kunnen beklagen. De aanbieders van hulp moeten op regionaal niveau samen verantwoordelijk worden voor een samenhangend aanbod.

1980

 • Financiering en beleid inzake de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming zijn vooral rijksaangelegenheden. De jeugd-ggz, waaronder de medisch opvoedkundige bureaus, de jeugdpsychiatrische diensten (later deel uitmakend van de afdelingen jeugd van de Riaggs) en de kinder- en jeugdpsychiatrie, fungeren in het circuit van de gezondheidszorg.

1984

 • Eindrapport IWRV/media/905 en Eindrapport IWAPV
  IWRV (residentiële voorzieningen voor jeugdigen) en IWAPV (ambulante en preventieve voorzieningen voor hulpverlening aan jeugdigen). Advies: De jeugdhulpverlening moet geregionaliseerd worden. Ook moeten de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-ggz samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Deze houden multidisciplinaire jeugdhulpadviesteams in stand die diagnostiek verzorgen bij ingewikkelde problematiek, adviseren over aangewezen hulp en het plaatsingsbeleid van instellingen toetsen. Scholen en jeugdhulpverlening moeten samenwerken in preventie.

1989

 • Wet op de jeugdhulpverlening
  Decentralisatie jeugdhulpverlening van rijk naar provincies en grootstedelijke regio's. Regionale samenwerkingsverbanden en jeugdhulpadviesteams worden wettelijk verankerd. Later (in de memorie van toelichting van de 'Wet op de jeugdzorg') wordt geconstateerd dat de samenwerkingsverbanden en jeugdhulpadviesteams niet van de grond zijn gekomen.

1994

1996

1997

1998

 • Advies projectgroep Toegang
  Formuleert een afbakening van de vrij toegankelijke ambulante jeugdzorg (gemiddeld 15 contacten, geen indicatie nodig, rechtstreeks toegankelijk) en de geïndiceerde jeugdzorg (intensieve ambulante zorg, pleegzorg, daghulp en dag-en-nachthulp).
 • Projectgroep Toegang/IOG: protocol verwijzing jeugd-ggz
  Uitwerking van de procedure die gevolgd moet worden bij een vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek.
 • Brief aan Tweede Kamer over knelpunten vorming bureau jeugdzorg
  De vorming van bureau jeugdzorg kent door interpretatieverschillen vele varianten. Het wettelijk kader moet aangescherpt worden en de financiering vergt verdere aandacht.
 • Regeerakkoord 1998
  Er komt een Wet op de jeugdzorg, met eenduidige aansturing en financiering VWS-deel, jeugd-ggz-AWBZ-deel, justitie-deel. Het bureau jeugdzorg, als één loket voor de jeugdhulpverlening, wordt een onafhankelijk rechtspersoon, onder één gezag met één financiering.

1999

 • Projectgroep Toegang: Eindadvies toegang tot de jeugdzorg
  Het brede bureau jeugdzorg is rechtspersoon op provinciaal niveau, en schakel in samenwerking met lokaal niveau. Kwaliteitseisen aan de functies. Het bureau biedt vrij toegankelijke ambulante jeugdzorg. Indicatiestelling geeft toegang tot geïndiceerde zorg, zorgtoewijzing regelt plaatsing. Het bureau voert tevens casemanagement, (gezins)voogdij en reclasseringstaken uit.
 • Rapport Commissie Gunther, adviescommissie Wet op de jeugdzorg
  Informatie en advies moeten lokaal worden geboden. Indicatiestelling en alle ambulante hulpverlening en behandelfuncties vallen onder een bureau jeugdzorg. Verblijf en verzorging wordt geboden door een residentiële organisatie. Zorgtoewijzing moet een soort aanbesteding worden. Per regio van 500.000 inwoners een bureau.

2000

 • Beleidskader Wet op de jeugdzorg
  Bureau jeugdzorg op provinciaal niveau met lokale vestigingen. Het biedt o.a. licht ambulante zorg. Het recht op zorg geeft de cliënt een aanspraak op het ontvangen van geïndiceerde zorg (jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, jeugd-lvg). Maatregeluitvoering (de (gezins)voogdij-taken) moet ondergebracht worden in bureau jeugdzorg.
 • Toespraak staatssecretaris Vliegenthart
  Staatssecretaris Vliegenthart (VWS) uit zich als sterke voorstander van een breed bureau jeugdzorg: het biedt aanmelding, intake en screening, maar ook kortdurende ambulante hulpverlening, consultatie en advies.

2004

 • Plan van aanpak Operatie Jong
  Een samenwerkingsverband tussen de ministeries van VWS, OCW, Justitie, BZK en Financiën. Het centrale doel is een sterk, samenhangend en resultaatgericht jeugdbeleid.
 • Slotrapportage Jeugdzorgbrigade
  De voornaamste taak van de brigade is het signaleren van onnodige bureaucratie die de cliënt en jeugdzorginstellingen ervaren.

2005

 • Wet op de jeugdzorg
  Regeling van de aanspraak op, toegang tot en bekostiging van de jeugdzorg. Bureau jeugdzorg geeft indicatiebesluiten af voor de jeugdhulpverlening, de jeugd-ggz en de jeugd-lvg. Het verzorgt civielrechtelijke plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen. Voorts voert het bureau taken uit in het kader van maatregeluitvoering, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het bureau krijgt beperkte mogelijkheden om ambulante zorg te bieden.

2006

2007

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  De gemeente is verantwoordelijk voor vijf vastgestelde taken binnen het lokaal preventief jeugdbeleid: informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, pedagogische hulp (licht ambulante hulp), en coördinatie van zorg.
 • Beleidsplan ministerie voor Jeugd en Gezin
  In 2011 moet er in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn, voor ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. De Centra voor Jeugd en Gezin en jeugdzorginstellingen zijn in een bepaald werkgebied jeugdigen verplicht zorg te bieden. Ook moet er in 2011 een landelijk dekkend netwerk van zorg- en adviesteams zijn voor alle leeftijdsgroepen.

2009

 • Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg
  In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin en het ministerie van Justitie heeft Advies- en Managementbureau BMC een evaluatieonderzoek naar de Wet op de jeugdzorg uitgevoerd.
 • Afsprakenkader 2010 - 2011, bestuursakkoord tussen het ministerie Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  Inhoud: de komende twee jaar richt dit akkoord zich op het terugdringen van de jeugdzorgvraag, door meer in te zetten op preventie en vroeginterventie.

2010

 • Kabinetsvisie over de toekomst van jeugd en gezin en brief
  Het demissionaire kabinet Balkenende IV heeft op 9 april 2010 haar visie gepresenteerd over de toekomst van de ondersteuning van en de zorg voor jeugdigen. Kernwoorden daarbij zijn: versterken van eigen kracht, meer ondersteuning en zorg van hoge kwaliteit die snel en dichtbij beschikbaar is. Om de zorg voor jeugd zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren, wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten gelegd.
 • Jeugdzorg dichterbij, eindrapport van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg
  In november 2009 is de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg ingesteld. Het doel van de verkenning was inzicht te krijgen in de aanbevelingen en conclusies uit eerder uitgevoerde of nog uit te voeren onderzoeken op het terrein van de jeugdzorg. De parlementaire werkgroep sprak met deskundigen en vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij de jeugdzorg.
 • Reactie op eindrapport werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg
  Op 1 september 2010 hebben minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief gereageerd op het eindrapport van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg.
 • Regeerakkoord
  Het kabinet-Rutte geeft in het regeerakkoord aan dat de jeugdzorg in zijn geheel overgaat naar de gemeenten. De nieuwe regering volgt daarmee voor een belangrijk deel de standpunten van het vorige kabinet en de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg.

2011

 • Transitiebrief Transitie jeugdzorg
  Er komt een nieuwe wet, de Wet zorg voor jeugd, ter vervanging van de huidige Wet op de jeugdzorg en wetsonderdelen over de jeugd-ggz en de jeugd-lvg uit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.
 • Beleidsbrief Geen kind buiten spel
  In deze brief staan de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. Gemeenten moeten een algemeen zorgaanbod hebben, waar kinderen en ouders zorg op maat kunnen krijgen. Veel gemeenten hebben al een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor lichte hulp. Als ouders en kinderen straks meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, schakelt het CJG die in.

2012

2013

2014

 • Nota n.a.v. verslag
  In deze nota geeft de regering opheldering over de vragen die bij de fracties leven
 • Afspraken zorginkoop jeugd-ggz
  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over de afspraken over de inkoop van de jeugd-ggz.
 • Stemming Eerste Kamer voor Jeugdwet
  De Eerste Kamer stemt op 18 februari in met de Jeugdwet.
 • Derde rapportage TSJ
  De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) geeft in deze rapportage haar bevindingen over de voortgang van de transitie jeugd.
 • Publicatie Jeugdwet
  Publicatie van de Jeugdwet in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Focuslijst 2014
  De ministeries van VWS en VenJ en de VNG publiceren een focuslijst 2014 voor de transitie jeugd.
 • Vierde rapportage TSJ
  De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) geeft in deze rapportage haar bevindingen over de voortgang van de transitie jeugd.
 • Ontwerpbesluit Jeugdwet
  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) sturen het ontwerpbesluit Jeugdwet naar Eerste en Tweede Kamer.

2015

2016

 • Eindrapport Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)
  Met de decentralisaties van de Jeugdwet, Participatiewet, WMO 2015 en de Wet Passend Onderwijs zijn belangrijke stappen gezet om synergie en samenhang in het jeugdstelsel te brengen. In het veld is men over het algemeen positief over de richting die is ingeslagen. Maar voor de échte veranderingen in de uitvoering is meer tijd nodig. De TSD signaleert een stroeve samenwerking tussen de partijen.
 • Brief kabinet over voortgang nieuw jeugdstelsel
  Periodiek brengt het kabinet verslag uit over de voortgang van de transformatie. In deze brief signaleert de regering dat de vernieuwingen goed zichtbaar worden. Enkele gemeenten nemen vergaande maatregelen omdat de budgetten voor gespecialiseerde jeugdhulp tekortschieten.
 • Monitor Transitie Jeugd (MTJ)
  De gezamenlijke cliëntvertegenwoordigers hebben afgelopen jaren met de MTJ de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten gevolgd. In hun laatste rapportage signaleerden ze dat verschillende gemeenten nog ruim voor het einde van het jaar de budgetten op zijn en zorg niet geboden kan worden.

2017

2018

 • Eerste evaluatie Jeugdwet
  De evaluatie toont dat de basis van de jeugdhulp staat. De continuïteit van zorg in 2015 lijkt gerealiseerd. De toegang wordt langzaamaan sterker. De meeste cliënten zijn positief over de kwaliteit van hulp. Er is veel committment van partijen, maar de transformatie lijkt niet goed van de grond te komen. Zo zeggen de meeste gemeenten nog nauwelijks toe te komen aan preventie. De betrokkenen lijken de betekenis van de transformatie onvoldoende te doorgronden en het hele proces staat onder grote druk door bezuinigingen.
 • Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
  Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd start als antwoord op de Eerste evaluatie Jeugdwet en heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.
 • Eindrapportage en Eindbericht Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
  Bij het in werking treden van de Jeugdwet kreeg de TAJ de taak te volgen of de inkoopafspraken de continuïteit van jeugdhulp verzekerden. In het uiterste geval kon de TAJ het kabinet adviseren gemeenten een aanwijzing te geven of instellingen financieel te ondersteunen. Die steun bleek in een aanzienlijk aantal gevallen nodig. De TAJ maakte een terugblik en analyse van de situatie.

2019

 • Het groeiend jeugdzorggebruik over twintig jaar
  In een essay laat het Nederlands Jeugdinstituut zien dat in de laatste twintig jaar het jeugdzorggebruik enorm is gegroeid, met navenant stijgende kosten. Gemeenten en jeugdzorginstellingen worstelen om die zorg te bieden. Het essay beschrijft drie oorzaken voor de groei van het jeugdzorggebruik en wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.
 • Evaluatie JeugdGGZ na de transitie
  Om echt laagdrempelige en passende hulp te kunnen bieden, moeten huisartsen en lokale teams kunnen beschikken over onder meer expertise van de jeugd-ggz. De jeugd-ggz opereert echter nog teveel als aparte sector. Van een echte integratie is nog weinig sprake. Naarmate de kosten van jeugdhulp stijgen, kiezen gemeenten voor een op controle gerichte sturingsstijl.
 • Brief kabinet over de Jeugdbescherming
  De ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker laten de Tweede Kamer weten dat jeugdbescherming in ons land niet goed werkt. De beloften van de jeugdwet zijn nog onvoldoende ingelost, zo stellen zij. De betrokken instanties vormen een onoverzichtelijk geheel. Er is te weinig samenwerking en te weinig ruimte om te werken aan kwaliteit. Het kabinet zet met de brief een traject in gang dat tot verbeteringen moet leiden.

2020

 • Evaluatie passend onderwijs
  In de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs staat dat de gemeenten en het onderwijs de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren afstemmen op institutioneel en individueel niveau. De evaluatie laat zien dat in de praktijk onderwijs en jeugdhulp nog vaak gescheiden terreinen zijn. Het onderwijs heeft last van wachttijden bij jeugdhulp. Sommige gemeenten vinden dat scholen een te groot beroep doen op jeugdhulp.
 • Het gebruik van speciale onderwijsvoorzieningen over twintig jaar
  In een bijdrage aan de CBS Jeugdmonitor laat het Nederlands Jeugdinstituut zien dat in de laatste twintig jaar het gebruik van speciale onderwijsvoorzieningen hoog is. Voor een goede evaluatie van het passend onderwijs zijn betere kengetallen en een breder perspectief dan alleen een focus op het onderwijs nodig.
 • Advies Expertgroep over reikwijdte Jeugdwet
  Veel gemeenten hebben tekorten op de financiering van de jeugdhulp. Gemeenten worstelen met het open karakter van de Jeugdwet: wat valt er wel en niet onder? De VNG vroeg een team van experts de reikwijdte van de jeugdhulpplicht tegen het licht te houden. Het team stelt geen inperking van regels of een stelselaanpassing voor. Ze wijst op het belang van Jeugd­wet­overstijgend beleid, geduld, kennis en samenwerking om de transformatie te realiseren.
 • Rapport SCP over drie decentralisaties
  Blik op vijf jaar WMO, Jeugdwet en participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de hooggespannen verwachtingen. De betrokken ministeries zijn aan zet om realistische doelen te stellen en hun regels beter op elkaar af stemmen.
 • AEF-rapport over tekorten in de jeugdzorg
  AEF voerde in opdracht van het Rijk en de gemeenten een studie uit naar de signalen dat gemeenten te weinig middelen hebben om de Jeugdwet uit te voeren. Het rapport stelt dat het tekort jaarlijks tussen de 1,3 tot 1,5 miljard euro bedraagt. Oorzaken zijn een toename van het jeugdzorggebruik, hogere gemiddelde kosten van hulptrajecten, een achterblijvende vroegsignalering en te weinig werkzame preventie.
 • Brief kabinet aan Tweede Kamer over AEF-rapport
  Het kabinet zegt toe een Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet in te richten die maatregelen zal uitwerken die moeten bijdragen aan de financiële beheersbaarheid.

2021

 • Brief BGZJ: wij stoppen deelname aan Stuurgroep financiële beheersbaarheid
  Bijlage
  De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden de opdracht van het kabinet aan de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet te veel gericht op bezuinigingen en te weinig op inhoudelijke verbeteringen. Het tijdspad waarin de stuurgroep maatregelen moet voorstellen achten ze onrealistisch. Ze pleiten voor meer eenvoud en uniformiteit bij de inkoop van en toegang tot jeugdhulp. Tot slot wil de BGZJ blijven inzetten op preventie.
 • Reactie NJi op AEF-rapport Stelsel in groei + De potentie van preventie: onderzoek naar de effectiviteit van preventie
  In een reactie op het rapport 'Stelsel in groei' van AEF stelt het NJi dat de focus van het rapport te beperkt is voor de vraag welke maatregelen te nemen zijn. Het is nodig om breder te kijken naar de kwaliteit van het jeugd- en gezinsbeleid van de overheid.
  In het rapport 'De potentie van preventie' stelt het NJi dat met sterke basisvoorzieningen en een samenhangend en goed onderbouwd preventiebeleid gemeenten de zorgvraag van kinderen, jongeren en ouders verminderen en het jeugdstelsel vernieuwen. 
 • Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet
  Niets veranderen, de wettelijke jeugdhulpplicht van gemeenten inperken of die jeugdhulpplicht schrappen uit de Jeugdwet. Dat zijn de drie scenario's die de commissie-Sint schetst in haar rapport Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet.
 • Reflectie NJi op recentralisatie inkoop specialistische jeugdhulp
  Deze reflectie werd opgesteld op verzoek van de Stuurgroep 'Maatregelen financiële beheersbaarheid jeugdwet'.
 • SER: Benut bestaande mogelijkheden jeugdzorgstelsel
  Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg aan te pakken moet het Rijk met gemeenten afspreken dat zij meer gaan sturen op kwaliteit. Daarvoor moeten zij professionals meer ruimte geven en duurzame samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders aangaan. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de toekomstige regering.
 • Eigenwijs transformeren
  Onderzoek naar de ervaringen van vijf gemeenten met de transformatie van de jeugdhulp.
 • NJi: Niet slingeren, maar transformatie doorzetten
  Nieuwe beleidsmaatregelen om het jeugdstelsel op orde te brengen, helpen alleen als ze gebaseerd zijn op een gezamenlijke visie en een heldere koers, met de complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk als uitgangspunt. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in reactie op twee rapporten over de jeugdzorg waarmee de nieuwe regering aan de slag moet.
 • Uitspraak arbitragecommissie + reactie Rijk
  Het kabinet stelt voor 2022 1,314 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van 214 miljoen euro op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dat met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen.
 • Samen Verder 
  Rapport van de IGJ, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder helpen.
 • De Jeugdsprong
  Dit advies van FNV, stichting Beroepseer en Public Space bevat ook verdergaande wijzigingen op het gebied van rollen, taken en geldstromen voor op de lange termijn, waarvoor een herorganisatie van de jeugdzorg noodzakelijk is.
 • Op de Groei
  Deze notitie van de Beweging van 0 is een uitnodiging om samen te investeren in wat jongeren doet floreren.
Foto Marloes Driedonks