Instrumenten voor vroegsignalering, screening en diagnostiek van depressie

Voor het vaststellen van depressieve symptomen zijn diverse instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten zijn te verdelen in instrumenten voor vroegsignalering, voor screening en voor diagnostiek.

Vroegsignalering

Vroegsignalering leidt tot de constatering dat er mogelijk sprake is van (het risico op) depressiviteit. Als bij vroegsignalering blijkt dat er depressieve symptomen aanwezig zijn, dan is verdere screening noodzakelijk.

Een voorbeeld van een vroegsignaleringsinstrument is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), die gericht is op psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij kinderen en adolescenten.

Instrumenten die gebruikt kunnen worden voor de vroegsignalering van depressieve klachten zijn:

Screening

Screening gaat een stap verder dan vroegsignalering. Instrumenten binnen deze categorie worden in een latere fase ingezet, namelijk als er al vermoedens van depressiviteit zijn.

Een voorbeeld van een screeningsinstrument dat specifiek is gericht op het vaststellen van het vóórkomen en de ernst van depressieve symptomen is de Children's Depression Inventory (CDI) voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 18 jaar. Een voorbeeld van een meer algemeen screeningsinstrument is de Child Behavior Checklist (CBCL), waarin een subschaal angstig/depressief is opgenomen.

Instrumenten die kunnen worden ingezet bij de screening op depressie zijn:

Diagnostiek

Als uit de screening naar voren komt dat een kind of jongere mogelijk een depressie heeft, dan is verdere diagnostiek door een gedragswetenschapper noodzakelijk.

Een voorbeeld van een diagnostisch instrument is de Kiddie-SADS-lifetime versie (K-SADS-PL). Dit semigestructureerde interview gebruikt de DSM-III-R- en DSM-IV-criteria om zicht te krijgen op psychopathologie bij kinderen en jongeren.

Instrumenten die bijdragen aan het stellen van de diagnose zijn:

Lees voor meer informatie over het vaststellen van de aanwezigheid en van de aard van depressies Het herkennen en diagnosticeren van depressieve stoornissen.

Bekijk voor meer informatie over medicatie en psychologische behandelvormen bij depressie de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.