Effectieve jeugdhulp

Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp is een van de drijfveren achter de Jeugdwet. Effectiviteit is een essentieel onderdeel van die kwaliteit. Effectieve jeugdhulp is hulp die ertoe leidt dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen, dat opvoeders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en dat opgroei- en opvoedproblemen afnemen. Daarvoor is het nodig dat kennis over wat werkzaam is in de praktijk wordt toegepast.

Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Naar een gezamenlijke visie

Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is. Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.
Deze visie op effectieve jeugdhulp kwam tot stand in gesprek met verschillende partijen in het jeugdveld, waaronder professionals en onderzoekers.

Download de publicatie

Zeven punten voor een effectievere jeugdhulp

Methoden en richtlijnen beredeneerd toepassen, resultaten monitoren en beschermende factoren benutten. Dat zijn enkele van de zeven punten die volgens Tom van Yperen en Wim Gorissen de ontwikkeling van effectieve jeugdhulp kunnen versnellen. Dat is nodig, want er is te weinig bekend over welke effecten jeugdhulp boekt in de dagelijkse praktijk, en wat precies werkt bij wie.

Onderzoek naar werkzaamheid

Het NJi werkt mee aan grootschalig onderzoek naar de werkzaamheid van elementen van effectieve interventies, in het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Zeven consortia van onderzoeks- en praktijkinstellingen onderzoeken wat werkt in interventies bij angst en depressie, ADHD en druk gedrag, gedragsproblemen, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid, ernstige opvoedproblemen in multiprobleemgezinnen, en kindermishandeling.

De projectleiders van de consortia en betrokken professionals vertellen in interviews op de ZonMw-site wat er precies wordt onderzocht en wat dit onderzoek kan opleveren voor de praktijk.

Samen lerend doen wat werkt

Kinderen ontwikkelen zich veiliger, gezonder en kansrijker als het jeugdveld 'samen lerend doet wat werkt'. 'Samen leren' vraagt dat iedereen in het jeugdveld zich steeds blijft afvragen hoe de zorg en begeleiding voor kinderen en gezinnen kan verbeteren. 'Doen wat werkt' betekent dat daarbij de beschikbare kennis wordt gebruikt: wetenschappelijke kennis, kennis uit de praktijk en ervaring van cliënten. Dat is de visie van een denktank van zorgaanbieders, vertegenwoordigers van professionals en cliënten, gemeenten en kennisinstellingen. Lees meer over die visie in de publicatie Samen lerend doen wat werkt.

Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?

Loont het om een interventie in te kopen? Onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Maastricht bekeken 47 economische evaluatiestudies, waarin de kosten en de effecten van een interventie zijn vergeleken met die van andere hulp. Conclusie: tien van de onderzochte interventies zijn kosteneffectief.

55 Vragen over effectiviteit

In 2010 publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut de notitie '55 Vragen over effectiviteit'. Deze notitie geeft nog steeds antwoord op veelgestelde vragen, zoals: Wat is een effectieve professional? Recentere publicaties over effectief werken in het jeugdveld staat boven aan deze webpagina.

Vragen?

Esther Kooymans is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies