Aansluiting passend onderwijs bij integrale jeugdhulp

De aansluiting met onderwijs is een belangrijk onderdeel van integrale jeugdhulp. Relevant in dit kader is de Wet passend onderwijs, die scholen verplicht om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Dat betekent dat er een dekkend aanbod aan onderwijs en jeugdhulp moet zijn, zodat leerlingen zoveel mogelijk in de reguliere omgeving onderwijs kunnen volgen. Goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Onderwijs-zorgarrangementen

Zodra de samenwerking overgaat in een integrale aanpak spreekt men binnen het onderwijs van een onderwijs-zorgarrangement. Een leerling krijgt dan op school een combinatie van onderwijs en zorg.

De volledige definitie van een onderwijs-zorgarrangement:
'Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op een leerling met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kan voorzien. Doel is het realiseren van een ontwikkelingsperspectief, inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, via een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis. Het gaat om een arrangement waarin onderwijs en een of meerdere instellingen liefst structureel samenwerken met ouders en leerling, op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur. Uitgangspunt in de uitvoering is het versterken van de eigen kracht van de leerling en diens omgeving, op basis van afspraken die gemeente en onderwijs maken.'

Inzet onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs-zorgarrangementen kunnen worden ingezet in regulier onderwijs en in speciaal onderwijs. De integrale aanpak leent zich voor complexe problematiek, maar ook voor lichtere problemen.

Justitiële jeugdinrichting en JeugdzorgPlus-instelling

Vertegenwoordigers van justitiële jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus-instellingen hebben uitgangspunten geformuleerd voor een integrale aanpak, gericht op onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het doel is dat school en instelling samen werken aan het realiseren van de ontwikkelingsdoelen die met de jongere en diens gezin zijn opgesteld. Daartoe moet iedere jongere een doorlopend dagprogramma krijgen. Dat begint direct bij plaatsing en is 52 weken per jaar gevuld, ook in de weken dat de school gesloten is. De publicatie Handreiking bij realiseren doorlopend en geïntegreerd (dag)programma beschrijft de uitgangspunten en hoe ze kunnen worden gerealiseerd.

Ga voor meer informatie over passend onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp naar het onderwerp Onderwijs-zorgarrangementen.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker