Kinderopvang

Kinderopvang is niet weg te denken uit Nederland. Heel veel kinderen gaan hier een deel van hun week naartoe. Kinderen ontmoeten andere kinderen in kinderdagverblijven, bij gastouders of op de buitenschoolse opvang.

Onderzoek toont aan dat kinderopvang van goede kwaliteit de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloedt. Zo zijn deze kinderen socialer en hebben later in hun schoolloopbaan sterkere cognitieve vaardigheden. Naast de pedagogisch medewerkers spelen de materiële omgeving en de andere kinderen een grote rol in de belevingswereld van het kind op de groep. Deze factoren bepalen ook sterk de kwaliteit.

Samenwerken

Een sterke basis heeft alleen kans van slagen als er sprake is van voldoende samenhang tussen de pedagogische basisvoorzieningen. Hier ligt een uitdaging voor kinderopvang, onderwijs en sport, cultuur en wijkvoorzieningen om elkaar te vinden in sterke verbindingen.

Kinderopvang en onderwijs zijn de afgelopen jaren
steeds meer gaan samenwillustratie kinderenerken, al dan niet in verband met voor-en vroegschoolse educatie (VVE).

Die samenwerking krijgt vorm op diverse manieren. Van brede scholen en gezamenlijke naschoolse activiteiten, tot integrale kindcentra met sluitende dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 12. 

Doelstelling Kinderopvangstelsel

Kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de reflectie op het kinderopvangstelsel van 6 juli 2020 wordt de doelstelling van kinderopvang als volgt beschreven:

'Het kinderopvangbeleid is gericht op een goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de doelstelling om achterstanden bij kinderen te voorkomen en te bestrijden. Het kabinet vindt al deze doelstellingen belangrijk.'

'Waar de nadruk eerder vooral lag op de betaalbaarheid van de kinderopvang, is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en voor kinderopvang als ontwikkelinstrument. Bij de doelstellingen is het dus niet of-of, maar en-en. Het huidige kabinet heeft ingezet op alle doelstellingen met het verhogen van de kinderopvangtoeslag, het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang en het investeren in voorschoolse educatie.'

Vragen?

Els Geeris is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies