Alert4You: samenwerken én professionaliseren

Alert4You gaat over samenwerking tussen jeugdhulpprofessionals en pedagogisch medewerkers. Professionals uit de jeugdhulp helpen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het herkennen en signaleren van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Vroegtijdige signalering

Opvallend gedrag of opvallende omstandigheden kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is in de ontwikkeling of in de thuissituatie van kinderen. Is er ondersteuning of hulp nodig? Alert4You is een manier om dat vroegtijdig te signaleren, zodat kinderen en hun ouders extra ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Gewoon bij hun eigen kinderdagverblijf en in de eigen groep, ondersteund door vertrouwde pedagogisch medewerkers.

In veel gevallen kan door die extra hulp voorkomen worden dat problemen verergeren als kinderen ouder worden. Door ze vroegtijdig 'op te sporen' kunnen ze zonder achterstand naar de basisschool.

Wederkerige en gelijkwaardige samenwerking

Uit onderzoek naar de werking van Alert4You blijkt dat als de samenwerking met jeugdhulpprofessionals goed verloopt. Dat komt niet alleen het kind, maar de hele groep of kinderopvanglocatie ten goede. Bovendien draagt het bij aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerker.

Alert4You werkt op zijn best wanneer de pedagogisch medewerker en de jeugdhulpprofessional in wederkerigheid en gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Met respect voor elkaars kennis en deskundigheid: de één als expert van de 'normale' ontwikkeling, de ander als expert van de 'afwijkende' ontwikkeling. De professionals vullen elkaar aan. Daardoor verbetert het pedagogisch klimaat op de groep.

Hoe werkt Alert4You?

Door samen te werken met een jeugdhulpprofessional zoals een orthopedagoog, maatschappelijk werker of gedragskundige, leren pedagogisch medewerkers hoe ze kunnen signaleren, begeleiden en ondersteunen. Ze worden daarin gecoacht tijdens hun dagelijkse werk, door 'training on the job'. Door die directe samenwerking kunnen pedagogisch medewerkers meteen hun vragen stellen. Bovendien versterkt het hen in hun pedagogisch handelen en geeft het zelfvertrouwen.

Heel belangrijk: pedagogisch medewerkers worden met Alert4You ook gecoacht in het betrekken, ondersteunen en begeleiden van ouders.

Pedagogisch medewerkers leren met Alert4You signalen op te pikken. Valt bij een kind iets op vergeleken met de andere kinderen? Wat is normaal en wanneer is het dat niet meer? Wanneer is opvallend gedrag een fase in de ontwikkeling en wanneer is het een signaal dat er meer aan de hand is? Hoe ga je daar met ouders over in gesprek? Hoe ga je om met ouders die niet accepteren dat er mogelijk iets aan de hand is?

Pedagogische kwaliteit

De algemene kennis van pedagogisch medewerkers en de specialistische kennis van de jeugdhulpprofessionals komen samen. Daarmee wordt op een heel laagdrempelige manier hulp en ondersteuning geboden, dicht bij huis. De kinderopvang is voor kinderen en ouders nu eenmaal een onderdeel van hun dagelijks leven, ze hoeven geen drempel over om ondersteuning te krijgen.

Door Alert4You groeit de deskundigheid en pedagogische kennis van de pedagogisch medewerkers> Dat draagt bij aan de pedagogische kwaliteit van de opvang die zij bieden.

Structurele samenwerking en maatwerk

Alert4You gaat om een structurele samenwerking. Dat wil zeggen: ingebed in de werkwijze en werkafspraken op de locatie.

In de praktijk betekent dit dat jeugdhulpprofessionals en pedagogisch medewerkers elkaar kennen. En dat er aandacht is en tijd gemaakt wordt voor het uitwisselen van kennis en informatie. Voor iedereen is duidelijk wat het gezamenlijke doel is en hoe daaraan gewerkt wordt.

Alert4You is geen methodiek met een standaard stappenplan en protocol. Het gaat om maatwerk. Dat vraagt van de leiding om te zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van het team.

Is Alert4You iets voor jouw opvanglocatie?

Wanneer je aan de slag wilt met Alert4You, vraagt dat om een goede voorbereiding.

Voorwaarde is dat de pedagogische kwaliteit op de locatie op orde is, met een helder en levendig pedagogisch beleid. En met beleid en ruimte voor deskundigheidbevordering.

Breng in kaart welke voorzieningen er in de omgeving van het kinderdagverblijf aanwezig zijn. Maak daarbij gebruik van de sociale kaart van de gemeente. Is er bij de welzijnsorganisatie bijvoorbeeld een wijkteam, een jeugdzorgorganisatie of maatschappelijk werk actief?

Onderhoud samen met de betrokken organisaties contact met de gemeente. Alert4You is een vorm van preventie en kan onderdeel zijn van gemeentelijk jeugdbeleid.

Succesfactoren

Samengevat zijn de succesfactoren voor Alert4You:

  • nabijheid en gelijkwaardigheid
  • kennis van en waardering voor elkaars inbreng
  • commitment en gemeenschappelijke doelen
  • een goede informatie-uitwisseling
  • een zorgvuldige implementatie van afgesproken samenwerkingspraktijken
  • ondersteunend management en voldoende middelen
Els Geeris

Els Geeris

senior adviseur