Verschillende vormen van kinderopvang

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in de kinderopvang veilig en in goede handen is. Er bestaan verschillende soorten professionele kinderopvang waar je als ouder uit kunt kiezen. Welke vormen zijn er? En wat zijn de verschillen?

Kiezen voor een opvangvorm die bij jullie past

Welk soort opvang je kiest, hangt helemaal af van je gezinssituatie, je wensen en je kind. Wil je dat je kind met veel leeftijdsgenootjes kan omgaan of kies je voor een kleinschaliger opvangplek? Zoek je opvang tijdens kantooruren of kies je voor flexibiliteit vanwege een wisselend rooster? En ook heel belangrijk: wat past bij jouw kind? Heeft je kind moeite met veel nieuwe gezichten en verschillende indrukken of voegt je kind zich makkelijk in nieuwe situaties? Denk na over wat belangrijk is voor jullie situatie én wat past bij je kind.

Opvangvormen

Professionele kinderopvang is in de wet beschreven. Een kinderopvangaanbieder moet voldoen aan wettelijke eisen die jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD-inspectie. Alle goedgekeurde opvangorganisaties staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ouders die hun kind laten opvangen door een organisatie die in het register is opgenomen, hebben recht op kinderopvangtoeslag.

Opvang door iemand uit je leefomgeving, bijvoorbeeld opa of oma, de buurvrouw of een oppas, valt niet onder professionele kinderopvang. Voor zulke informele of onderling geregelde opvang kun je geen opvangtoeslag aanvragen. Afspraken over opvangtijden en vergoedingen maak je samen met je oppas.

Drie vormen van kinderopvang

In de Wet kinderopvang staan drie vormen van kinderopvang genoemd:

Kinderdagverblijf of kinderdagopvang (kdv)

Dit is groepsopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De openingstijden zijn meestal op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. De groepen zijn op leeftijd ingedeeld (horizontaal) of in een mix van verschillende leeftijdsgroepen (verticaal). Onder deze opvangvorm valt ook de kortdurende opvang en de voorschoolse educatie (ve)

Buitenschoolse opvang (bso)

Dit is groepsopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 tot en met 8 van de basisschool). De bso kan vóór schooltijd plaatsvinden (dat wordt ook wel vso genoemd: voorschoolse opvang) maar in elk geval na schooltijd (nso: naschoolse opvang) en tijdens schoolvakanties. De bso is opvang in de vrije tijd van je kind. Steeds vaker werken bso's samen met andere vrijetijdsvoorzieningen in cultuur of sport, of met het wijkcentrum. De bso is verantwoordelijk voor de kinderen vanaf het tijdstip dat de school uitgaat. Het vervoer van school naar de bso-locatie valt dus onder de verantwoordelijkheid van de bso.

Gastouderopvang

Dit is kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot12 jaar, met een maximum aantal kinderen. Dat aantal hangt af van de leeftijd van de opvangkinderen en eventuele eigen (jonge) kinderen van de gastouder. De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder. Gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. Bemiddeling en betaling gaat via het gastouderbureau. Zowel gastouderbureau als gastouder worden door de GGD-inspectie gecontroleerd.

Bijzondere vormen van kinderopvang

Verder zijn er nog bijzondere vormen van kinderopvang, zoals:

24-uurskinderopvang

Deze opvang is bedoeld voor kinderen van ouders met onregelmatige dag- of nachtwerktijden of werkroosters die (deels) buiten kantoortijden vallen. Deze opvangvorm wordt aangeboden door gespecialiseerde kindercentra, en door sommige gastouders.
Let op: Opvang door een au pair valt niet onder de Wet kinderopvang, en geeft dus geen recht op kinderopvangtoeslag.

Ouderparticipatiecrèche

Ouders organiseren deze opvang zelf, en voeren het zelf uit. Zij staan zelf vrijwillig en op toerbeurt op de groep, waardoor de maandelijkse ouderbijdrage laag is. Controleer wel of de opvanglocatie officieel erkend is en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang, anders is er geen recht op kinderopvangtoeslag.

Thematische opvang

Deze kindercentra, meestal bso's, bieden opvang aan op een locatie die past bij hun aanbod. Bijvoorbeeld op een sportpark of op wisselende plaatsen in de natuur of in de wijk. Er wordt gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers, een vaste groep en vaste opvangtijden, maar verder wordt alles bepaald door het programma van die dag. Binnen dat programma werkt de bso vaak samen met gespecialiseerde beroepskrachten zoals een bioloog of een sportbegeleider. De GGD-inspectie controleert of het aanbod voldoet aan de wettelijke eisen voor goede kinderopvang.

Wil je meer weten over verschillende vormen van kinderopvang en over kinderopvangtoeslag? Op onderstaande pagina's vind je meer informatie:

Landelijk Register KinderopvangVormen van kinderopvang volgens de wet (Rijksoverheid)Informatie over kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)Informatie en enkele checklists bij het kiezen van een opvang (BOinK)Informatie over opvang, opvoeding en meer (Voor Werkende Ouders)NJi-pagina's over voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders