Gezondheidsenquête

Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een doorlopende Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Doelgroep bestaat uit personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Deelnemers aan de enquête vullen via internet een vragenlijst in. Onderwerpen die in de enquête aanbod komen zijn onder andere de gezondheid van kinderen in het gezin, gebruik van alcohol en drugs en langdurige aandoeningen.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Sinds 1981 jaarlijks.

Instrumenten

De gezondheidsenquête begint met een korte basisvragenlijst (Basisvragenlijst Vraagteksten en schema's). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over achtergrondkenmerken zoals: geslacht, leeftijd, huishoudgrootte en samenstelling huishouden.
Na de basisvragenlijst krijgen de respondenten deel 1 van de gezondheidsenquête (Gezondheidsenquête Vraagteksten en schema's CATI/CAPI). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over:

 • Medische contacten en zorggebruik (contact met de huisarts, specialist, tandarts, alternatief genezer, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis, contact met maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. Medicijngebruik, thuiszorg en zorg in het buitenland)
 • Zwangerschap, geboorte, geboortegewicht, borstvoeding
 • Gezondheid van kinderen (oa. Langdurige aandoeningen bij kinderen, ADHD)
 • Algemene gezondheid (o.a. langdurige ziekten of aandoeningen, belemmeringen, beddagen)
 • Beperkingen volgens de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)-indicator
 • Huidige verzekering tegen ziektekosten
 • Tijdsbesteding en actueel onderwijs
 • Lengte en gewicht
 • Roken

Na deel 1 van de gezondheidsenquête krijgen de respondenten van 12 jaar of ouder nog een vervolgmodule. Deze vragenlijst bevat vragen over:

 • Beperkingen in horen, zien, bewegen
 • Belemmeringen in dagelijkse activiteiten door gezondheidsprobleem, pijn, emotioneel probleem
 • Gevoelens (bv gelukkig, energiek, somber, angstig)
 • Hulpmiddelen (bv stok, prothese)
 • Langdurige aandoeningen bij personen van 12 jaar of ouder
 • Gebruik van alcohol en drugs
 • Infectieziekten bij personen van 12 jaar of ouder
 • Bevolkingsonderzoek
 • Bewegen

Afname

Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête in het nieuwe 'mixed-mode' design uitgevoerd. Eerst worden de steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd via Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) indien hun telefoonnummer bekend is, en anders via Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Steekproefgrootte

Vanaf 2010 is de netto steekproefomvang jaarlijks circa 15 000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. Daarvan respondeert ongeveer 55 procent ook op de aanvullende vragenlijst voor personen van 12 jaar en ouder.

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte en enquêteseizoen. De aanvullende vragenlijst wordt ook gewogen naar roken, langdurige aandoeningen/belemmeringen en opleidingsniveau.