Cijfers over alcoholgebruik

Drankgebruik onder jongeren

Het aantal 12- tot 16-jarigen die zeggen nooit te hebben gedronken, is in 2020 toegenomen. In 2020 zegt ruim 77 procent nooit te drinken. Een jaar eerder ging het om bijna 70 procent van deze jongeren. Onder de 16- tot 20-jarigen is het percentage niet-drinkers wel iets gedaald, van 22,4 procent in 2019 naar 23,3 procent in 2020.

Zwaar en overmatig drankgebruik onder de drinkers van 16-20 jaar is in 2020 ook toegenomen.

Bij jongens is sprake van zwaar drankgebruik als zij minstens één keer per week zes of meer glazen alcohol drinken op een dag. Bij meisjes geldt het drinken van vier glazen alcohol op een dag als zwaar drankgebruik. Zwaar drankgebruik komt in 2020 voor bij ruim 22 procent van de 16- tot 20-jarige jongeren die drinken. Dat is een stijging ten opzichte van 2019, toen het om circa 16 procent van deze jongeren ging.

Overmatig drankgebruik, waarbij jongens meer dan 21 glazen en meisjes meer dan 14 glazen per week drinken, is ook in 2020 gestegen. Van de 16- tot 20-jarige drinkers is het percentage jongeren met overmatig drankgebruik gestegen van 11 procent in 2019 naar bijna 12 procent in 2020 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Alcoholgebruik onder scholieren

In het Peilstationonderzoek en het HBSC-onderzoek (Rombouts, 2020; Stevens e.a. 2018) onder scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs worden leerlingen bevraagd over hun alcoholgebruik. Van de basisschoolleerlingen zegt in 2019 ruim 13 procent ooit alcohol te hebben gedronken. 1,9 procent zegt dit nog in de afgelopen maand te hebben gedaan en bijna 1 procent zegt ooit dronken geweest te zijn. In het voortgezet onderwijs komt drankgebruik aanzienlijk vaker voor. Daar zegt bijna 47 procent van de 12- tot en met 16-jarigen ooit gedronken te hebben en heeft 25 procent in de afgelopen maand gedronken. Bijna 14 procent is ooit dronken geweest.
Drankgebruik stijgt met de leeftijd. Zo zegt ruim 21 procent van de 12-jarigen ooit gedronken te hebben. Dit stijgt tot bijna 72 procent onder de 16-jarigen.

Van de jongeren in het voortgezet onderwijs die de laatste maand hebben gedronken, zegt 18,5 procent in de laatste maand één keer of vaker vijf glazen of meer op een dag te hebben gedronken, het zogenaamde bingedrinken. Het meest komt dit met 42 procent onder de 16-jarigen voor.

De afgelopen 20 jaar is het percentage 12- tot en met 16-jarige drinkers drastisch omlaag gegaan. In 1999 ging het om bijna 72 procent van de scholieren die ooit gedronken had. In 2019 gaat het om bijna 47 procent. Sinds 2015 lijkt het aantal drinkers onder scholieren te zijn gestabiliseerd (Rombouts e.a., 2020; Stevens e.a., 2018).

Definitie alcoholgebruik

Onder alcoholgebruik wordt verstaan het drinken van alcoholhoudende drank, bijvoorbeeld in de vorm van bier, wijn of mixdranken. De term 'alcoholgebruik' zegt niets over de mate van alcoholconsumptie. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen drinkers en niet-drinkers. Bij onderzoek onder jongeren gebeurt dit meestal door te vragen of 'ooit' alcohol is gebruikt. Om jongeren die ooit wel eens hebben gedronken te onderscheiden van jongeren die het regelmatig doen, wordt meestal gevraagd naar alcoholgebruik in de afgelopen maand.

Meer informatie

Middelenmisbruik en verslavingTrimbos-instituut

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Alcoholgebruik.
  • Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayk, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Stevens, G., van Dorsselaer, S., Boer, M. e.a. (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Meer informatie over gebruikte onderzoeken:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud