Wat speelt er rond onderwijs-zorgarrangementen?

Kinderen en jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag hebben passende zorg en onderwijs nodig. Maar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg blijkt ingewikkeld. Om hier wat aan te doen zijn er verschillende landelijke projecten opgezet. We geven hier een beknopt en actueel overzicht van deze projecten.

Zorg in Onderwijstijd - lopend

Met dit project willen de ministeries van OCW en VWS de financiering van de zorg in het speciaal onderwijs vereenvoudigen. Doel daarvan is ouders en scholen minder te belasten met verschillende wet- en regelgeving bij het aanvragen van de zorg.

De bureaus DSP-groep en Oberon onderzochten in het schooljaar 2021-2021 en 2021-2022 de ervaringen van vijftig scholen voor speciaal onderwijs. De scholen kregen begeleiding van een zogeheten 'zorgarrangeur' bij het regelen van de financiering. Ook volgden de onderzoekers de proefregio's Tilburg en Twente en organiseerden zij simulatiebijeenkomsten over collectief financieren. Het onderzoeksrapport werd eind 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd.

In het voorjaar van 2023 stuurden de ministeries van OCW en VWS een beleidsreactie naar de Tweede Kamer met daarin een voorstel om de financiering op school voor leerlingen met een zorgbehoefte eenvoudiger te organiseren.

In een kamerbrief van 12 juli 2023 laten de ministers van OCW en VWS in een stappenplan zien hoe zij de uitwerking van collectieve financiering aanpakken. De werkgroep 'zorg in onderwijstijd' van beide ministeries werkt toe naar wijzigingen in wet- en regelgeving voor de Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz). Met behulp van ontwerptafels doet de werkgroep dit samen met het werkveld.

Lees meer in het Magazine De kracht van integraal werken.

Samen met de VNG, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Sectorraad GO en de onderzoekers van DSP en Oberon organiseert het NJi zogeheten Oplossingenlabs om resultaten, ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk met deelnemers te delen.

Meer informatie

Magazine De kracht van integraal werken – Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd 2024Magazine Iedereen doet mee - Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd 2023Nieuwsbericht Regelen zorg in onderwijs eenvoudigerKamerbrief over de voortgang van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs (pagina 17)Kamerbrief over onderzoeksrapport naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (Rijksoverheid.nl)Factsheet Zorg in Onderwijstijd december 2022 DSP Oberon Onderwijsconsulenten (Dsp-groep.nl)Schetsontwerp collectieve financiering februari 2022 (Dsp-groep.nl)Proefregio Tilburg: Interactieve pdf Pilot Hart van Brabant (Dsp-groep.nl)Evaluatieverslag inzet zorgarrangeurs project 'Zorg in Onderwijstijd' 2020-2022 (Onderwijsconsulenten.nl)

Experiment onderwijs-zorgarrangementen - lopend

De ministeries OCW en VWS hebben een experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld. Doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen mogen afwijken van de huidige onderwijswet- en regelgeving voor onderwijslocaties, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging. De looptijd is 5 jaar.

In 2023 zijn in twee fasen 76 initiatieven gestart. Daarbij is gekeken  naar alle voorkomende vormen van samenwerking tussen onderwijs en zorg of jeugdhulp. Het experiment wordt gevolgd door een onderzoeksbureau. Het ministerie van OCW neemt de opbrengsten van het experiment mee bij de voorgenomen aanpassing van de wetgeving.

Meer informatie

Onderwijs en zorg | Passend onderwijs (Rijksoverheid.nl)Veelgestelde vragen over het experiment onderwijszorgarrangementen (Rijksoverheid.nl)Webinar Experiment onderwijs-zorgarrangementen (Steunpunt Passend Onderwijs)

Bekostigingsexperiment Wet langdurige zorg in onderwijstijd - lopend

Met dit initiatief stelde de minister zorgverzekeraars en Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgaanbieders tot eind 2023 in staat een bekostigingsexperiment te starten. In de pilots kunnen gemeenten en scholen afspraken maken met elkaar over collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. Daarbij krijgen de betrokken zorgaanbieders vooraf de zekerheid van de inkopende partijen dat de noodzakelijke inzet van zorg in onderwijstijd wordt gefinancierd. Het experiment heeft een looptijd van maximaal drie jaar en eindigt uiterlijk op 31 december 2025.

Doel van het initiatief is te experimenteren met de organisatie van de Wlz-naturazorg in onderwijstijd. De werkgroep 'zorg in onderwijstijd' van de ministeries OCW en VWS benut de opbrengsten bij mogelijke aanpassing van wetgeving van de Wlz. Met als doel de bekostiging van de zorg in onderwijs te vereenvoudigen.

Meer informatie

Kamerbrief over Experiment Wlz-zorg in onderwijstijdBekostigingsexperiment Wlz-zorg in onderwijstijd (Staatscourant)

Wil je meer weten over over de verschillende landelijke projecten? Kijk dan op de pagina Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

Samen naar School-klassen - lopend

De Samen naar School-klassen (SNS-klassen) zijn een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind (NSGK). Op een dertigtal scholen zijn klassen ingericht voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking. Daardoor kunnen deze leerlingen meestal dichter bij huis naar een reguliere school en samen met andere kinderen deelnemen aan diverse activiteiten.

Meer informatie

Handreiking Samen naar SchoolinitiatievenAanvullende website Samen naar SchoolinitiatievenSpeciale website van Stichting het Gehandicapte kind

Actieprogramma Digitale school - lopend

Het actieprogramma Digitale School van het ministerie van OCW  moet scholen helpen de mogelijkheden van digitaal afstandsonderwijs zo goed mogelijk te benutten voor leerlingen die niet of niet volledig naar school kunnen. Afstandsonderwijs kan jongeren die (tijdelijk) minder belastbaar zijn verbinden met het onderwijs en vaak ook met hun eigen klas. Afstandsonderwijs is één van de drie actielijnen in de verzuimbrief van het ministerie van OCW: Verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak.

 Meer informatie

Kamerbrief inzake kaders en uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO)Afstandsonderwijs (Steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

Eind 2023 werd het 'Actieprogramma Digitale School' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor het actieprogramma is vanaf 2024 ruim 7 miljoen euro per jaar beschikbaar. De subsidieregeling wordt medio 2024 verwacht.

Brochures over digitaal afstandsonderwijs

Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben twee brochures gemaakt over de mogelijkheden voor digitaal afstandsonderwijs binnen de huidige wet- en regelgeving:

  • Een brochure voor ouders over wat zij van de school mogen verwachten en waar zij hulp kunnen krijgen;
  • Een brochure voor professionals over wat mogelijk is binnen de huidige kaders. En welke hulp scholen kunnen krijgen bij de realisatie van digitaal afstandsonderwijs.

Leernetwerk

Kennisnet, dat zich richt op onderwijs en ICT, zet een leernetwerk op voor onderwijsprofessionals over digitaal afstandsonderwijs in de praktijk. Je kunt je hiervoor aanmelden via Lesopafstand.nl.

Wetstraject

In de toekomst wordt digitaal afstandsonderwijs een volwaardig onderdeel van het stelsel passend onderwijs. Om dit mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. Dit komt onder andere doordat de Leerplichtwet geregeld schoolbezoek vereist en digitaal afstandsonderwijs daar niet onder valt. De voorbereiding van dit wetstraject is gestart. Inwerkingtreding is op z'n vroegst mogelijk in 2026.

Meer informatie

  • Op Lesopafstand.nl is alle informatie verzameld over digitaal afstandsonderwijs en het Actieprogramma Digitale School.
  • Stichting Zorgeloos naar school heeft voor jongeren, ouders en scholen een routekaart gemaakt voor maatwerk bij afstandsonderwijs. Daarin staat welke vorm van afstandsonderwijs in welke situatie past. De routekaart geeft daarvoor veel voorbeelden: Routekaart voor maatwerk afstandsonderwijs.

Onderwijs-zorgboerderijen - afgerond

Onderwijs-zorgboerderijen zijn een alternatief voor kinderen voor wie het regulier of speciaal onderwijs onvoldoende aansluit op hun ondersteuningsbehoeften. Over de status en kwaliteit zijn veel vragen. Daarom onderzocht Wageningen University de kwaliteit van onderwijs-zorgboerderijen  en de manier waarop ze ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat onderwijs aanbieden op de zorgboerderij deze leerlingen helpt. Vooral de executieve functies verbeteren en de sociaal-emotionele problemen nemen af tijdens de boerderijperiode. 
Werkhouding en zelfvertrouwen van leerlingen nemen toe, waardoor een terugkeer naar een voor hen passende vorm van onderwijs mogelijk wordt. Zo stroomt 80 procent van de vertrekkers uit naar een vorm van onderwijs, de overige 20 procent naar een passende vervolgplek.

De onderwijs-zorgboerderijen in dit onderzoek dragen hiermee bij aan het terugdringen van schooluitval en een gunstiger toekomstperspectief van leerlingen met complexe problemen.

In het afgeronde project Proeftuinen OZA zijn ook enkele onderwijs-zorgboerderijen opgenomen, waaronder Landzijde in samenwerking met de Martin Luther Kingschool in Purmerend (so/vso). Een beschrijving is te lezen in Onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school dreigen uit te vallen

Proeftuinen OZA - afgerond

Dit project is mei 2022 afgerond. Doel van de vijftien proeftuinen was zicht krijgen op de knelpunten in de organisatie van onderwijs-zorgarrangementen en daarvoor oplossingen vinden. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de wet- en regelgeving en de samenwerking tussen scholen, ouders, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en gemeenten. Volgens de huidige wetgeving is het bijvoorbeeld niet mogelijk om onderwijs op een zorglocatie te bieden. De resultaten van de proeftuinen heeft BMC vastgelegd in een eindrapportage, een toolbox met een stappenplan en ondersteunende informatie voor betrokken partijen die een onderwijs-zorgarrangement willen ontwikkelen.

Meer informatie

Eindevaluatie proeftuinen OZAToolbox proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Vincent Fafieanie