Wat speelt er rond onderwijs-zorgarrangementen?

Kinderen en jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag hebben passende zorg en onderwijs nodig. Maar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg blijkt ingewikkeld. Om hier wat aan te doen zijn er verschillende landelijke projecten opgezet. We geven hier een beknopt en actueel overzicht van deze projecten.

Zorg in Onderwijstijd - lopend

Met dit project willen de ministeries van OCW en VWS de financiering van de zorg in het speciaal onderwijs vereenvoudigen. Doel daarvan is ouders en scholen minder te belasten met verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende procedures bij het aanvragen van de zorg.

De bureaus DSP en Oberon onderzochten in de afgelopen twee jaar de ervaringen van vijftig scholen voor speciaal onderwijs. Zij kregen begeleiding van een zogeheten 'zorgarrangeur' bij het regelen van de financiering. Ook volgden de onderzoekers de proefregio's Tilburg en Twente en organiseerden zij simulatiebijeenkomsten over collectief financieren. Het onderzoeksrapport is op 5 december 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd. In een eerste reactie geven de betrokken ministeries aan de noodzaak te zien om de financiering op school voor leerlingen met een zorgbehoefte eenvoudiger te organiseren. In het voorjaar van 2023 volgt de beleidsreactie.

Tijdens het onderzoek organiseerde het NJI, samen met VNG, VGN, sectorraad GO en de onderzoekers Oplossingenlabs om tussentijdse resultaten en goede voorbeelden met deelnemers te delen.

Meer informatie

Kamerbrief over onderzoeksrapport naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (Rijksoverheid.nl)Factsheet Zorg in Onderwijstijd december 2022 DSP Oberon Onderwijsconsulenten (Dsp-groep.nl)Schetsontwerp collectieve financiering februari 2022 (Dsp-groep.nl)Proefregio Tilburg: Interactieve pdf Pilot Hart van Brabant (Dsp-groep.nl)Evaluatieverslag inzet zorgarrangeurs project 'Zorg in Onderwijstijd' 2020-2022 (Onderwijsconsulenten.nl)

Bekostigingsexperiment Wet langdurige zorg in onderwijstijd - lopend

Met dit experiment stelt de minister zorgverzekeraars en Wlz-zorgaanbieders vanaf het schooljaar 2022-2023 in staat een bekostigingsexperiment te starten. Ze kunnen deelnemen aan pilots waarin gemeenten en scholen afspraken maken met elkaar over collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. Daarbij krijgen de betrokken zorgaanbieders vooraf de zekerheid van de inkopende partijen dat de noodzakelijke inzet van zorg in onderwijstijd zal worden gefinancierd. Het experiment kent een looptijd van maximaal drie jaar en eindigt uiterlijk op 1 september 2025. Doel van het experiment is te experimenteren met de organisatie van de Wlz-naturazorg in onderwijstijd

Meer informatie:

Kamerbrief over Experiment Wlz-zorg in onderwijstijdBekostigingsexperiment Wlz-zorg in onderwijstijd (Staatscourant)

Wilt u meer weten over over de verschillende landelijke projecten? Kijk dan op de pagina Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

Samen naar School-klassen - lopend

De Samen naar School-klassen (SNS-klassen) zijn een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind (NSGK). Op een dertigtal scholen zijn klassen ingericht voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking. Daardoor kunnen deze leerlingen meestal dichter bij huis naar een reguliere school en samen met andere kinderen deelnemen aan diverse activiteiten.

Vind op de website van Steunpunt Passend Onderwijs meer informatie over de Samen naar School-klassen.

Afstandsonderwijs - lopend

Door corona is er de afgelopen jaren veel geleerd over het organiseren van afstandsonderwijs.  Afstandsonderwijs kan jongeren die (tijdelijk) minder belastbaar zijn verbinden met het onderwijs en vaak ook met hun eigen klas. Afstandsonderwijs is één van de drie actielijnen die genoemd worden in de verzuimbrief van het ministerie van OCW. Lees meer in een brief aan de Tweede Kamer over Verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak. De minister heeft toegezegd voor de zomer van 2022 te laten weten hoe deze lijn wordt uitgewerkt. Lees meer bij Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

Experiment onderwijs-zorgarrangementen - start 2023

Op 1 januari 2023 start het ministerie van OCW een experiment met het vormgeven van een ontwikkelingsaanbod voor jongeren met complexe ondersteuningsbehoeften. Organisaties krijgen op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijslocatie ruimte om maatwerk en passende onderwijs-zorgarrangementen te leveren. Maximaal tachtig initiatieven mogen hiervoor afwijken van belemmerende wet- en regelgeving en worden hierbij gevolgd. Aanvragen kan vanaf begin november 2022.

Meer informatie:

Consultatie Besluit experiment onderwijszorgarrangementenInternetconsultatie Experiment OnderwijszorgarrangementenWebinar Experiment onderwijszorgarrangementen

Proeftuinen OZA - afgerond

Dit project is mei 2022 afgerond. Doel van de vijftien proeftuinen was zicht krijgen op de knelpunten in de organisatie van onderwijs-zorgarrangementen en daarvoor oplossingen vinden. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de wet- en regelgeving en de samenwerking tussen scholen, ouders, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en gemeenten. Volgens de huidige wetgeving is het bijvoorbeeld niet mogelijk om onderwijs op een zorglocatie te bieden. De resultaten van de proeftuinen heeft BMC vastgelegd in een eindrapportage een toolbox met een stappenplan en ondersteunende informatie die een onderwijs-zorgarrangement willen ontwikkelen.

Meer informatie:

Eindevaluatie proeftuinen OZAToolbox proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Vincent Fafieanie