Wat speelt er rond onderwijs-zorgarrangementen?

Kinderen en jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag hebben passende zorg en onderwijs nodig. Maar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg blijkt ingewikkeld. Om hier wat aan te doen zijn er verschillende landelijke projecten opgezet. We geven hier een beknopt en actueel overzicht van deze projecten.

Zorg in Onderwijstijd - lopend

Met dit project willen de ministeries van OCW en VWS de financiering van de zorg in het speciaal onderwijs vereenvoudigen. Doel daarvan is ouders en scholen minder te belasten met verschillende wet- en regelgeving en bijbehorende procedures bij het aanvragen van de zorg.

De bureaus DSP en Oberon onderzochten in de afgelopen twee jaar de ervaringen van vijftig scholen voor speciaal onderwijs. Zij kregen begeleiding van een zogeheten 'zorgarrangeur' bij het regelen van de financiering. Ook volgden de onderzoekers de proefregio's Tilburg en Twente en organiseerden zij simulatiebijeenkomsten over collectief financieren. Het onderzoeksrapport is op 5 december 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd.

De ministeries van OCW en VWS stuurden eind maart een beleidsreactie naar de Tweede Kamer met daarin een voorstel om de financiering op school voor leerlingen met een zorgbehoefte eenvoudiger te organiseren.

In een kamerbrief van 12 juli 2023 (pagina 8-12) laten de ministers van OCW en VWS in een stappenplan zien hoe zij de uitwerking van collectieve financiering aanpakken.

Samen met VNG, VGN, sectorraad GO en de onderzoekers organiseert het NJi zogeheten Oplossingenlabs om resultaten, ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk met deelnemers te delen.  

Meer informatie

Magazine Iedereen doet mee - Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd 2023Nieuwsbericht Regelen zorg in onderwijs eenvoudigerKamerbrief over de voortgang van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs (pagina 17)Kamerbrief over onderzoeksrapport naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (Rijksoverheid.nl)Factsheet Zorg in Onderwijstijd december 2022 DSP Oberon Onderwijsconsulenten (Dsp-groep.nl)Schetsontwerp collectieve financiering februari 2022 (Dsp-groep.nl)Proefregio Tilburg: Interactieve pdf Pilot Hart van Brabant (Dsp-groep.nl)Evaluatieverslag inzet zorgarrangeurs project 'Zorg in Onderwijstijd' 2020-2022 (Onderwijsconsulenten.nl)

Experiment onderwijs-zorgarrangementen - lopend

Er komt een tweede selectieronde voor het experiment onderwijs-zorgarrangementen. Doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen mogen afwijken van de huidige onderwijswet- en regelgeving voor onderwijslocaties, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging.

Eerder dit jaar startten al 39 initiatieven. Omdat er nog ruimte is voor 41 nieuwe aanvragen heeft het ministerie van OCW een tweede selectieronde geopend.

Geïnteresseerde scholen en samenwerkingsverbanden kunnen van 22 mei tot en met 31 juli 2023 hun aanvraag indienen bij DUO. Voor 1 september 2023 krijgen zij bericht of deze is goedgekeurd.

Meer informatie

Onderwijs en zorg | Passend onderwijs (Rijksoverheid.nl)Veelgestelde vragen over het experiment onderwijszorgarrangementen (Rijksoverheid.nl)Webinar Experiment onderwijs-zorgarrangementen (Steunpunt Passend Onderwijs)

Parallel aan het experiment onderwijszorgarrangementen start het ministerie van OCW met een aanpassing van de wetgeving. De bevindingen van het experiment worden hierin meegenomen. Het onderzoeken naar de voortgang en de effecten is  in april 2023 gestart.

Bekostigingsexperiment Wet langdurige zorg in onderwijstijd - lopend

Met dit experiment stelt de minister zorgverzekeraars en Wlz-zorgaanbieders vanaf het schooljaar 2022-2023 in staat een bekostigingsexperiment te starten. Ze kunnen deelnemen aan pilots waarin gemeenten en scholen afspraken maken met elkaar over collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. Daarbij krijgen de betrokken zorgaanbieders vooraf de zekerheid van de inkopende partijen dat de noodzakelijke inzet van zorg in onderwijstijd zal worden gefinancierd. Het experiment kent een looptijd van maximaal drie jaar en eindigt uiterlijk op 1 september 2025. Doel van het experiment is te experimenteren met de organisatie van de Wlz-naturazorg in onderwijstijd.

Meer informatie

Kamerbrief over Experiment Wlz-zorg in onderwijstijdBekostigingsexperiment Wlz-zorg in onderwijstijd (Staatscourant)

Wil je meer weten over over de verschillende landelijke projecten? Kijk dan op de pagina Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

Samen naar School-klassen - lopend

De Samen naar School-klassen (SNS-klassen) zijn een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind (NSGK). Op een dertigtal scholen zijn klassen ingericht voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking. Daardoor kunnen deze leerlingen meestal dichter bij huis naar een reguliere school en samen met andere kinderen deelnemen aan diverse activiteiten.

Meer informatie

Handreiking Samen naar SchoolinitiatievenAanvullende website Samen naar SchoolinitiatievenSpeciale website van Stichting het Gehandicapte kind

Afstandsonderwijs - lopend

Door corona is er de afgelopen jaren veel geleerd over het organiseren van afstandsonderwijs.  Afstandsonderwijs kan jongeren die (tijdelijk) minder belastbaar zijn verbinden met het onderwijs en vaak ook met hun eigen klas. Afstandsonderwijs is één van de drie actielijnen in de verzuimbrief van het ministerie van OCW: Verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak

Een verdere uitwerking van deze lijn is te lezen in:

Stichting Zorgeloos naar school heeft voor jongeren, ouders en scholen een routekaart gemaakt voor maatwerk bij afstandsonderwijs. Daarin staat welke vorm van afstandsonderwijs in welke situatie past, met veel voorbeelden: Routekaart voor maatwerk afstandsonderwijs

Onderwijs-zorgboerderijen - lopend

Onderwijs-zorgboerderijen willen een alternatief zijn voor kinderen die niet mee kunnen komen in het regulier of speciaal onderwijs. Over de status en kwaliteit zijn veel vragen. Daarom onderzoekt de Universiteit van Wageningen de kwaliteit en de manier waarop onderwijs-zorgboerderijen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs.

In het afgeronde project Proeftuinen OZA zijn ook enkele onderwijs-zorgboerderijen opgenomen, waaronder Landzijde in samenwerking met de Martin Luther Kingschool in Purmerend (so/vso). Een beschrijving is te lezen in Onderwijszorgboerderijen voor leerlingen die op school dreigen uit te vallen

Proeftuinen OZA - afgerond

Dit project is mei 2022 afgerond. Doel van de vijftien proeftuinen was zicht krijgen op de knelpunten in de organisatie van onderwijs-zorgarrangementen en daarvoor oplossingen vinden. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de wet- en regelgeving en de samenwerking tussen scholen, ouders, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en gemeenten. Volgens de huidige wetgeving is het bijvoorbeeld niet mogelijk om onderwijs op een zorglocatie te bieden. De resultaten van de proeftuinen heeft BMC vastgelegd in een eindrapportage, een toolbox met een stappenplan en ondersteunende informatie voor betrokken partijen die een onderwijs-zorgarrangement willen ontwikkelen.

Meer informatie

Eindevaluatie proeftuinen OZAToolbox proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Vincent Fafieanie