• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 249 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

sCOOLsport

Het hoofddoel van sCOOLsport is het stimuleren van de ontwikkeling van een actieve en gezonde leefstijl bij basisschoolkinderen van 4-12 jaar door het vergroten van de effectiviteit van de bijdrage die basisscholen hieraan leveren. Gedurende 3 jaar worden basisscholen aan de hand van een stappenplan en diverse hulpmiddelen en interventies ondersteund bij de implementatie van sCOOLsport.


YETS

YETS (Youth Empowerment Through Sports) is een preventieve gedragsinterventie die sport inzet als middel om kwetsbare jongeren te empoweren en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hiervoor worden pedagogisch sterke coaches ingezet als rolmodel en leiden zij gedurende twee jaar activiteiten aan de hand van drie pijlers: sport, onderwijs en sociale integratie.


Jong geleerd, thuis gedaan

Jong geleerd, thuis gedaan is een preventieve interventie voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar, die op de (voor)school meedoen aan een erkend VVE-programma met hun ouders. In twaalf wekelijkse huisbezoeken voeren ouders samen met hun kind activiteiten uit ter bevordering van 1) een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis, 2) ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouder en 3) taal- en denkontwikkeling en de probleemoplossende vaardigheden van kinderen. Het programma beoogt hiermee de onderwijskansen van kinderen in een achterstandssituatie te vergroten.


En nu ik...!

En nu ik.! is bestemd voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die te maken hebben gehad met geweld en ruzies thuis en hun ouders en heeft als doel het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stress symptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, waarin kinderen wordt geleerd 1) hoe zij hun emoties op een constructieve manier kunnen uiten, 2) hoe zij op een andere (dan gewelddadige) manier om kunnen gaan met gevoelens en problemen en 3) hoe zij hun ervaringen kunnen verwerken. Naast de bijeenkomsten voor kinderen zijn er parallel bijeenkomsten voor de (verzorgende) ouders.


Ouderkracht

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en –problemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden.Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen. In vijf bijeenkomsten van één uur (met uitloop van twee boosterbijeenkomsten voor moeilijk lerende of LVB ouders) wordt met ouders gewerkt aan verandering van het gedrag van hun kind.


Spel aan huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding.


CenteringPregnancy

CenteringPregnancy™ is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen bij de verloskundige 10 bijeenkomsten, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.


Smaaklessen

Smaaklessen is een lesprogramma over eten waarin het beleven van voedsel centraal staat. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. De pedagogische basis van het programma is ervaringsgericht leren, waarbij reflectie wordt gebruikt om de activiteiten te verankeren. Het doel is leerlingen van 4-12 jaar op de basisschool via smaakopvoeding interesseren voor voedsel en voeding en hen voedselvaardigheden aanleren.


Veilig groot worden

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge,  schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.


LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve programma MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!). LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband gedurende 10 weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen.


PINQ-gesloten jeugdzorg

PINQ - gesloten is een integraal zorgprogramma met een behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy, en haar ouders. De interventie heeft in de eerste plaats als doel het meisje veilig te stellen en te beschermen tegen verdere traumatisering. De problematiek van deze meisjes is dermate ernstig en de risico’s zo groot, dat behandeling in een gesloten setting als laatste redmiddel wordt gezien. De meisjes verblijven in een meisjes-specifieke groep en gaan naar een meisjesklas in de interne school. De behandelduur bedraagt zes tot negen maanden. Veiligheid, stabilisatie en traumaverwerking, versterken van de eigenwaarde en het zelfbeeld, samenwerking met gezin en netwerk, versterken van algemene- en seksuele interactievaardigheden zijn de belangrijkste thema’s.


PINQ-crisisopvang

PINQ-crisis biedt opvang en crisisinterventie aan slachtoffers van loverboys gedurende een periode van 4 tot 8 weken. De opvang wordt geboden vanuit een beschermd adres. De slachtoffers van mensenhandel zijn een deel van de meisjes die hier worden geholpen. De naam van de crisisopvang is Meisa. In de periode dat het meisje hier verblijft, wordt nagegaan of er sprake is van mensenhandel, wordt haar situatie in kaart gebracht en wordt er aan de hand hiervan een advies gegeven of, en zo ja, welke  vervolghulp nodig is. Zowel het meisje als haar ouders krijgen intensieve begeleiding. Belangrijke doelen in de aanpak zijn de afname van de crisis, het herstellen van de veiligheid en het creëren van een situatie waarin behandeling mogelijk is.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.