Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

Gemeenten en instellingen worstelen met oplopende tekorten door het groeiend beroep op jeugdzorg. Het kabinet maakt hiervoor geld vrij en komt met maatregelen om regionale samenwerking af te dwingen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarmee de problemen niet opgelost. In zijn essay 'Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak' schetst het kenniscentrum hoe het komt dat zoveel kinderen jeugdzorg krijgen en wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

Sofie Vriends vertrekt naar Haarlem Effect

Sofie Vriends verlaat per 1 januari het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Zij wordt directeur-bestuurder bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect. Daar gaat ze zich onder andere bezighouden met wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen, jongerencentra, dagbesteding en sociale activering. 'Dit is een uitgelezen kans om de kennis vanuit het Nederlands Jeugdinstituut in de praktijk te brengen', aldus Vriends.

'Stelselwijziging alleen lost problemen niet op'

Het kabinet wil een deel van de jeugdzorg regionaal of bovenregionaal gaan organiseren en eisen stellen aan de inkoop van jeugdhulp. Dit moet leiden tot lagere inkoopkosten en administratieve lasten en betere kwaliteit en continuïteit. 'De plannen kunnen inderdaad een aantal problemen oplossen, maar er is ook een risico dat zonder meerjarenplan de beoogde vernieuwing niet van de grond komt', zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.

Regio's van start in lerend netwerk Met Andere Ogen

Elf regio's zijn gestart in het lerend netwerk Met Andere Ogen om met een effectieve aanpak gezamenlijk de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Samenwerking tussen jgz, wijkteam en onderwijs

Welke elementen worden in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (jgz), wijkteams en onderwijs als meer of minder succesvol ervaren? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Verwey-Jonker instituut onderzochten in samenwerking met jgz-organisaties de succesfactoren en knelpunten in het onderzoek 'De Sterkste Schakels'.

'Te veel kinderen nog te lang uit huis geplaatst'

De voorlopige CBS-cijfers over het eerste half jaar van 2019 laten zien dat ongeveer 10 procent van de kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar gebruikmaakt van jeugdhulp. Dat is vergelijkbaar met de cijfers over het eerste half jaar van 2018. Opvallend is dat het gebruik van en de verblijfsduur in de residentiële zorg niet afneemt. 'Het lukt ons dus niet om meer kinderen te helpen in hun eigen gezin, of in een andere gezinsachtige situatie', zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.

Outcome jeugdbescherming en jeugdreclassering

De VNG en Jeugdzorg Nederland zetten een nieuwe stap om meer te gaan werken met outcome-indicatoren in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Werken met outcome is het herhaaldelijk verzamelen van informatie over de kwaliteit van uitvoering, hierover met elkaar in gesprek gaan, er gezamenlijk van leren en verbeteracties doorvoeren.

Werken met meldcode kindermishandeling op school

Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Maar hoe kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren en aanpakken? De brochure 'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' informeert professionals over het gebruik van de meldcode en de 'Handleiding teamleergesprek' kan helpen om hierover samen in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies