Wanneer schakel ik specialistische kennis en expertise in?

Stel: je vermoedt dat een kind psychische problemen of een licht verstandelijke beperking heeft. Of je ontdekt dat er in een gezin sprake is van schuldenproblematiek. Dan kun je in overleg met het gezin aanvullende expertise inschakelen. Wanneer doe je dat en hoe gaat dit in z'n werk?

Bewust van je eigen grenzen

Bij het verkennen van de hulpvraag en het analyseren van problemen en krachten heb je als jeugdprofessional een brede blik. Je kunt dan ook problemen tegenkomen waarvoor de expertise van de collega's in je team of van professionals buiten het team nodig is.

Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen professionele grenzen en op tijd overlegt met je collega's, een gedragswetenschapper consulteert of zo nodig specialistische hulp inschakelt. Geef van tevoren al aan wat ouders of jongeren van jou kunnen verwachten en wat niet.

Specialistische jeugdhulp inschakelen

Specialistische jeugdhulp is bijvoorbeeld consultatie of behandeling door een kinder- en jeugdpsycholoog, begeleiding vanwege een verstandelijke beperking, pleegzorg of andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin. Het inschakelen van deze vormen van hulp vindt altijd plaats in overleg met ouders en het kind. Daarvoor gelden de volgende aandachtspunten:

Geef het gezin goede informatie

Zorg ervoor dat ouders en kind informatie krijgen waardoor ze zich kunnen verdiepen in de verschillende mogelijkheden die er zijn. Je kunt hiervoor gebruik maken van de volgende websites:

Let op meerdere problemen tegelijkertijd

Als er sprake is van een combinatie van meerdere problemen, bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek, is het extra belangrijk om goed te overleggen met ouders en kind over de hulp die nodig is en waar die te vinden is.

Draag informatie zorgvuldig over

Is samen besloten om specialistische hulp in te schakelen? Bespreek dan welke informatie je moet overdragen en vraag ouders en eventueel de jongere hiervoor toestemming. Regel een 'warme overdracht', bijvoorbeeld door mee te gaan naar de andere instelling en daar een gezamenlijk gesprek te hebben.

Blijf betrokken

Blijf als professional zoveel mogelijk betrokken bij het gezin, zodat je tijdens of na afronding van het specialistische hulptraject de hulp kunt voortzetten.

Afstemmen en samenwerken

Zorg dat je bij het inschakelen van specialistische hulp werkt vanuit het principe 'één gezin, één plan' zodat er samenhang is tussen de verschillende hulpvormen. Let er op dat je korte lijntjes houdt met de andere hulpverleners rond het gezin en betrek hier ook het gezin bij. Zorg ook dat er duidelijke afspraken zijn over wie de regie heeft over het traject. 

Meer lezen

Wat is integrale gezinshulp?

Kennisdossier jeugd-ggz in het voorveld (KJP)Kennisdossier signalering en triage (KJP)Wanneer verwijs ik als wijkteamprofessional door? (NJi)Werken met kwetsbare gezinnen (Kenniscentrum LVB)Good practices (Integraal werken in de wijk)Betere zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de meest kwetsbare omstandigheden en/of met de meest complexe problemen (NJi)Platform Multiproblematiek Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (NJi)Vinger aan de pols voor mensen met een LVB (Regioplan)

Esther Kooymans