Wat is integrale gezinshulp?

Gezinnen in kwetsbare situaties hebben vaak te maken met meerdere professionals uit verschillende organisaties. In het hulpaanbod ontbreekt vaak samenhang. Dit geeft gezinnen soms veel stress. Het integraal bieden van gezinshulp gaat versnippering in de hulpverlening tegen. Wat is integrale gezinshulp en waarom is deze manier van werken belangrijk?

Combinatie van problemen

Bij gezinnen in kwetsbare situaties spelen regelmatig problemen op het gebied van gezondheid en sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals wonen, werk en financiën. Bij chronische problemen zijn vaak al veel professionals betrokken geweest. De hulp die het gezin kreeg, leverde niet het gewenste resultaat op. Hierdoor verliezen deze gezinnen vaak het vertrouwen in de hulpverlening en hebben ze weerstand tegen nieuwe hulp. De problemen die deze gezinnen ervaren zijn soms grillig en versterken elkaar. Bij een stapeling van problemen ervaren ouders vaak lichamelijke en psychische klachten, relationele en sociale problemen, en problemen in de opvoeding. Kinderen hebben dan vaak problemen in hun ontwikkeling en gedrag.

Versnipperde hulpverlening

In veel gevallen is de hulpverlening aan deze gezinnen versnipperd. Ook ontbreekt vaak het overzicht in de hulp. Dit komt bijvoorbeeld door professionals die elk vanuit hun eigen specialisme werken en door gebrekkige samenwerking. Dit kan ouders veel stress geven. Dat kan weer tot leiden tot psychische klachten, zoals slaapproblemen en somberheid. Door weinig op elkaar afgestemde hulp kun je de ouders overbelasten. Dan zorgt de hulp dus niet voor verbetering.

Hulp op maat

Het gezamenlijk organiseren van gezinshulp kan versnippering in de hulp tegengaan. Diverse organisaties werken dan samen met het gezin en diens netwerk. Bijvoorbeeld de huisarts, de school van het kind, het wijkteam, de jeugdgezondheidzorg en de schuldhulpverlening. De organisaties richten zich in onderlinge afstemming op meerdere leefgebieden tegelijk. Bijvoorbeeld op opvoeden en opgroeien, geestelijke gezondheid, verslaving en schulden. Alle professionals voegen hun expertise toe, al dan niet tijdelijk.

Door betere afstemming in de hulp krijgen gezinnen eerder een passend antwoord op de onderliggende en samenhangende problemen. Hierdoor is de hulp meer op maat. De hulp komt dan niet naast elkaar of na elkaar, maar hangt juist met elkaar samen. Hierdoor worden meerdere problemen tegelijkertijd aangepakt. En dat verbetert de toegang, de kwaliteit en de werkzaamheid van de hulp.

Goed georganiseerd geheel

Voor samenhangende en passende hulp is een goede verbinding nodig tussen de sociale basis, wijkteams en aanvullende specialistische hulp. Het is noodzakelijk om elkaar aan te vullen met de juiste expertise. Op het juiste moment en op de juiste plek. Voor het creëren van samenhang wordt vanuit het principe één gezin, één plan gewerkt aan de doelen die het gezin wil behalen. Dit wordt ook wel 'matched care' genoemd. In gezamenlijke verantwoordelijkheid kijken professionals en het gezin wat nodig is en wie kan bijdragen aan het herstelproces van de gezinsleden en het gezin als geheel.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud