Kracht en regie van het gezin

Voor de gemeenten zijn er twee belangrijke doelen die voortkomen vanuit de transformatie van de jeugdzorg: meer regie voor het gezin over de hulp en meer uitgaan van de eigen kracht van het gezin. De Jeugdwet verankert dit door de gezinnen de mogelijkheid te geven een familiegroepsplan op te stellen.

De kracht van het gezin versterken

Als er problemen in het gezin zijn, is het niet altijd nodig om professionele hulp in te schakelen. Het is belangrijk dat de professional samen met de gezinsleden nagaat wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. De professional heeft daarbij aandacht voor sterke kanten, behoeften en waarden en krachten van het gezin. Hij vraagt hen actief mee te denken over beslissingen. Deze benadering heeft als voordeel dat er minder (dure) professionele hulp nodig is, maar ook dat kinderen, jongeren en ouders hoop krijgen dat zij zelf de situatie kunnen veranderen. Zijn er nog vragen of problemen waar het gezin zelf niet uitkomt? Dan kijkt de professional waar meer professionele hulp noodzakelijk is.

Regie bij het gezin

Laat de regie zo veel mogelijk bij het gezin. Bij de meeste gezinnen is dat ook goed mogelijk. Belangrijk aandachtspunt is dat de professional geen zaken overneemt die gezinnen zelf kunnen doen. Wanneer is het nodig een regisseur of zorgcoördinator aan te stellen? Dat is vooral van belang bij gezinnen die te maken hebben met veel verschillende professionals en die er niet in slagen zelf het overzicht te houden. Een regisseur of zorgcoördinator helpt gezinnen ook om zoveel mogelijk zelf de regie te houden. Door hen zelf andere professionele hulp te laten regelen bijvoorbeeld.

De regie bij het gezin is een belangrijk transitiedoel. Wel is onduidelijk hoe professionals moeten zorgen dat de regie daadwerkelijk bij het gezin komt te liggen en daar ook blijft. De Academische Werkplaats Gezin aan zet werkt aan een methode voor het versterken van de regie van het gezin. Ook is er de interventie Gezin Centraal, met als doel het versterken van eigen kracht en regie bij het gezin.

Familienetwerkberaad

Een methode om gezinnen op hun eigen kracht aan te spreken en henzelf de regie over de hulpverlening te geven, is 'Family Group Conferencing', of het familienetwerkberaad. Het gezin, familieleden en eventuele andere betrokkenen komen bij elkaar om samen met het gezin een plan te maken waarmee zij een vraag of probleem aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat op deze manier plannen tot stand komen. Wel kan het zo zijn dat er meer professionele hulp wordt ingezet dan in gezinnen waar geen familienetwerkberaad wordt gehouden. Kinderen werden ook vaker uit huis geplaatst. Er zijn wel aanwijzingen dat kinderen die deelnemen aan een familienetwerkberaad gedurende een uithuisplaatsing minder vaak van plek wisselen dan kinderen die daar niet aan deelnamen. Het lijkt er dus op dat er een stabielere leefsituatie ontstaat. In Nederland wordt het familienetwerkberaad ook uitgevoerd onder de naam Eigen Kracht-conferentie.

Lees ook