Kwaliteitskompas | 4. De kwaliteit van activiteiten

Deze bouwsteen van het Kwaliteitskompas gaat over de kwaliteit van de activiteiten die je inzet om de beoogde resultaten voor kinderen en jongeren te behalen. Een hoge kwaliteit van de activiteiten draagt bij aan de effectiviteit van je inzet, en daarmee aan de effectiviteit van het jeugdbeleid. Welke kennis, vaardigheden, samenwerking en afspraken zijn nodig om de activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren? In deze bouwsteen lees je hoe je daaraan werkt.

Hoe weet ik wat de kwaliteit van mijn activiteit is?

Bij de kwaliteit van een activiteit gaat het over wat er rondom een activiteit wordt ingezet om een zo goed mogelijk resultaat voor kinderen en jongeren te behalen. Kwaliteit heeft allereerst betrekking op de activiteit zelf, zoals de interventie, methodiek of preventieve aanpak. Is de gekozen activiteit goed onderbouwd? Is die zelfs onderzocht en effectief bevonden? ? In de databank Effectieve jeugdinterventies staan beschrijvingen van effectief bevonden programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

Daarnaast gaat kwaliteit over de professionals en organisaties die de activiteit uitvoeren. Welke opleiding hebben professionals gevolgd? Hebben ze een beroepsregistratie? Zorgt een organisatie ervoor dat er ruimte is voor het volgen van trainingen? Is er ruimte voor supervisie en intervisie? Wat is het beleid van de organisatie voor het toepassen van relevante vakinhoudelijke richtlijnen?

Kwaliteit is dynamisch en continu in ontwikkeling. Je kunt een activiteit verder verbeteren door voor, tijdens en na de inzet van een activiteit de kwaliteit en de effectiviteit ervan te evalueren. 

Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er?

Voortdurend werken aan de kwaliteit van de activiteiten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: jeugdprofessionals en vrijwilligers, uitvoerende organisaties en opdrachtgevers en financiers. Daarbinnen heeft ieder vanuit zijn eigen rol een eigen verantwoordelijkheid.

  • Jeugdprofessionals hebben de verantwoordelijkheid om te handelen volgens de professionele standaard. Denk daarbij aan beroepscodes, richtlijnen en veldnormen.
  • Uitvoerende organisaties hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit die hun professionals leveren te borgen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het bieden van de benodigde randvoorwaarden, zoals ruimte voor opleiding en supervisie.
  • Financiers zorgen ervoor dat de beperkt beschikbare middelen zo worden ingezet dat maximale kwaliteit wordt gerealiseerd. Ze hebben een faciliterende rol. Zo kunnen gemeenten zorgaanbieders stimuleren om gebruik te maken van effectieve jeugdinterventies en richtlijnen. Maar ook om resultaten te monitoren met als doel te leren en de inzet te verbeteren.

Ook de samenwerking tussen deze partijen is essentieel om de kwaliteit van de activiteiten te versterken. Daarbij is het belangrijk dat iedere partij haar eigen rol inneemt. Als partijen verantwoordelijkheden van elkaar gaan overnemen, leidt dat niet tot een toename van kwaliteit. Ongeacht de rol of samenwerkingsrelatie is het belangrijk om vragen te blijven stellen over de kwaliteit, aan jezelf én aan elkaar.

Waar vind ik meer informatie?

Specifiek voor de jeugdhulp kun je meer over kwaliteit lezen in de handreiking Effectief contracteren. Een uitgebreid overzicht van interventies voor de hele sector vind je in de databank Effectieve jeugdinterventies. Ook is er voor jeugdhulp een praatplaat voor gemeenten en aanbieders over het toepassen van richtlijnen. Een uitgebreid overzicht van richtlijnen voor de hele sector vind je in de databank Richtlijnen.

Wil je meer weten over kwaliteitseisen bij de inkoop van jeugdhulp? Lees dan Kwaliteitseisen bij inkoop jeugdhulp.

Aan de slag

Bij het werken aan de kwaliteit van activiteiten kan het helpen om kwaliteitseisen op te nemen in contractvoorwaarden. Tegelijkertijd kan dit leiden tot extra bureaucratie en beperking van de autonomie van de professional. Bij het werken aan kwaliteit helpt het ook om de resultaten voor kinderen en jongeren voorop te stellen. Wat moet het verbeteren van de kwaliteit van een activiteit opleveren voor kinderen en jongeren? Bekijk het werkblad voor meer informatie over hoe je dit kunt aanpakken.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud