Wat werkt in de pleegzorg?

Als professional wil je graag weten welke aspecten een verschil maken bij effectieve pleegzorg. Onderzoeken naar effectiviteit laten het volgende zien.

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg daarom onder andere voor een goede screening van de pleegouders en een goede matching van het pleegkind met het pleeggezin. Tijdens de voorbereiding is het belangrijk dat je aandacht hebt voor de juiste ondersteuning van ouders, pleegouders en het pleegkind. Op deze manier kunnen opvoeding en zorg aansluiten bij wat het pleegkind nodig heeft.

Goede voorbereiding van de pleegzorgplaatsing

Ontwikkeling van het pleegkind volgen

Als pleegzorgbegeleider breng je de ontwikkeling van het pleegkind in kaart. Bij kinderen jonger dan 3 jaar kun je dit het beste ieder half jaar doen. Bij kinderen ouder dan 3 jaar is ieder jaar het advies. Let als pleegzorgbegeleider op factoren die de ontwikkeling bedreigen, zoals een slechte gehechtheidsrelatie en onduidelijkheid over het opvoedingsbesluit.

Ontwikkeling van het pleegkind

Goede begeleiding van pleegouders

Pleegouders kunnen begeleiding nodig hebben bij de opvoeding en bij het opbouwen van een gehechtheidsrelatie. Het is belangrijk dat je de ondersteuningsbehoeften van pleegouders in de gaten houdt, vooral als het pleegkind kampt met specifieke problemen, zoals een trauma.

Goede begeleiding van pleegouders

Goede samenwerking

Als pleegzorgbegeleider zorg je voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen pleegkind, ouders, pleegouders, het sociale netwerk en professionals. Heb daarbij onder andere aandacht voor het contact tussen ouders en pleegkind en voor de ondersteuning van pleegouders in de omgang met ouders.

Goede samenwerking in de pleegzorg

Tijdig opvoedingsbesluit

Maak na een uithuisplaatsing binnen één maand een plan van aanpak. In dat plan staat de termijn waarbinnen het opvoedingsbesluit wordt genomen. Dit moet genomen worden binnen een aanvaardbare termijn. Deze is voor ieder kind en gezin anders. Het is dus maatwerk. Neem in de afweging mee in hoeverre het kind gehecht is aan het gezin waar het woont en het gezin van afkomst. Kijk ook welke hulpverlening al is ingezet en of dat hielp.

Effectieve interventies voor pleegkinderen en pleegouders

Zet tijdig bewezen effectieve interventies in om de opvoedvaardigheden van pleegouders te versterken, probleemgedrag van het pleegkind te verminderen en de gehechtheidsrelatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen. Monitor daarnaast of de ingezette hulp werkelijk bijdraagt aan verbetering.

Gebruik van effectieve interventies

Continuïteit

Wees voorafgaand aan de plaatsing alert op risico's voor een breakdown. Zet dan tijdig passende begeleiding in. Pleegkinderen die ouder zijn, die veel probleemgedrag vertonen en die al meerdere pleegzorgplaatsingen achter de rug hebben, lopen een groter risico.

Zorgen voor een stabiele plaatsing

Ondersteuning bij verlaten van de pleegzorg: hereniging en 21-plus

Stel vast welke intensieve ondersteuning ouders nodig hebben voor en na terugplaatsing van hun kind en zet deze hulp in. Zorg ook voor nazorg voor pleegouders als hun pleegkind wordt teruggeplaatst. Bereid een pleegkind dat 21 jaar wordt voor op het verlaten van de pleegzorg. Zorg dat je het kind al vanaf 18 jaar ondersteunt naar deze overgang naar zelfstandigheid.

Begeleiding bij het verlaten van de pleegzorg

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud