Wat werkt in de pleegzorg?

Er zijn verschillende aspecten die belangrijk zijn voor effectieve pleegzorg. Een goede voorbereiding bijvoorbeeld, maar ook goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Over de belangrijkste aspecten is op een rij gezet wat uit onderzoek bekend is over effectiviteit.

Goede voorbereiding

Onder een goede voorbereiding valt onder andere goede screening van de pleegouders en goede matching van het pleegkind met het pleeggezin. Tijdens de voorbereiding is het belangrijk aandacht te hebben voor de juiste ondersteuning van ouders, pleegouders en het pleegkind, zodat de opvoeding en de zorg aansluiten bij wat het pleegkind nodig heeft.

Goede voorbereiding van de pleegzorgplaatsing

Ontwikkeling van het pleegkind volgen

De ontwikkeling van het pleegkind kan het beste ieder half jaar in kaart worden gebracht bij kinderen jonger dan 3 jaar en ieder jaar bij kinderen ouder dan 3 jaar. Let als pleegzorgbegeleider op factoren die de ontwikkeling bedreigen, zoals een slechte gehechtheidsrelatie en onduidelijkheid over het opvoedingsbesluit.

Ontwikkeling van het pleegkind

Goede begeleiding van pleegouders

Pleegouders kunnen begeleiding nodig hebben bij de opvoeding en bij het opbouwen van een gehechtheidsrelatie. Het is belangrijk de ondersteuningsbehoeften van pleegouders in de gaten te houden, vooral als het pleegkind kampt met specifieke problemen, zoals een trauma.

Goede begeleiding van pleegouders

Goede samenwerking

De pleegzorgbegeleider heeft een belangrijke rol in de samenwerking tussen pleegkind, ouders, pleegouders, het sociale netwerk en professionals. Hij moet daarbij onder andere aandacht hebben voor het contact tussen ouders en pleegkind en voor de ondersteuning van pleegouders in de omgang met ouders.

Goede samenwerking in de pleegzorg

Tijdig opvoedingsbesluit

Maak na een uithuisplaatsing binnen één maand een plan van aanpak. In dat plan staat de termijn waarbinnen het opvoedingsbesluit wordt genomen. Hierbij geldt: hoe jonger het kind, hoe korter de termijn. Het opvoedingsbesluit moet bij voorkeur binnen een half jaar en maximaal binnen één jaar worden genomen.

Nemen van het opvoedingsbesluit

Effectieve interventies voor pleegkinderen en pleegouders

Zet indien nodig tijdig bewezen effectieve interventies in om de opvoedvaardigheden van pleegouders te versterken, probleemgedrag van het pleegkind te verminderen en de gehechtheidsrelatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen. Monitor daarnaast of de ingezette hulp werkelijk bijdraagt aan verbetering.

Gebruik van effectieve interventies

Continuïteit

Wees voorafgaand aan de plaatsing alert op risico's voor een breakdown. Zet dan tijdig passende begeleiding in. Pleegkinderen die ouder zijn, die veel probleemgedrag vertonen en die al meerdere pleegzorgplaatsingen achter de rug hebben, lopen een groter risico.

Continuïteit van een pleegzorgplaatsing

Ondersteuning bij verlaten van de pleegzorg: hereniging en 18-plus

Stel vast welke intensieve ondersteuning nodig is voor ouders voor en na terugplaatsing van hun kind en zet deze ondersteuning in. Zorg ook voor nazorg voor pleegouders als hun pleegkind wordt teruggeplaatst.

Bereid een pleegkind dat 18 jaar wordt voor op het verlaten van de pleegzorg. Ondersteun het pleegkind in de overgang naar zelfstandigheid.

Begeleiding bij het verlaten van de pleegzorg

Lees ook

Stefanie Abrahamse