Wijkteams

Toegang tot hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de toegang tot jeugdhulp. Zij moeten ervoor zorgen dat passende hulp toegankelijk is voor alle jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. De manier waarop gemeenten dit organiseren is verschillend. Sommige gemeenten richten een loket in waar inwoners terecht kunnen met enkelvoudige vragen. Dit loket fungeert op die manier als filter, zodat het wijkteam zich kan concentreren op het geven van ondersteuning en hulp.

In andere gemeenten is een instantie zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk voor het snel en effectief afhandelen van vragen om informatie en ondersteuning. Maar het kan ook zo zijn dat gemeenten binnen het wijkteam een werkverdeling maken tussen de medewerkers die informatievragen beantwoorden, medewerkers die ondersteuning bieden, en medewerkers die problemen en vragen behandelen die meer aandacht vereisen. Een andere mogelijkheid voor jeugdigen en ouders om toegang te krijgen tot gespecialiseerde voorzieningen is via de huisarts of jeugdarts.

Bij de werkwijze en organisatie van de toegang is het belangrijk dat het voor alle inwoners – en dus ook voor jeugdigen en ouders- duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen. Hierbij is duidelijke en begrijpelijke communicatie van gemeenten over de toegang belangrijk.

Vrij toegankelijke en gespecialiseerde voorzieningen

In de meeste gevallen krijgen kinderen, jongeren en gezinnen ondersteuning en hulp vanuit algemene voorzieningen voor jeugdhulp. Dat zijn voorzieningen die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. In veel wijkteams bieden medewerkers vrij toegankelijke lichte, ambulante hulp. Maar soms is dat niet voldoende voor een jeugdige of gezin. In zulke gevallen moet de gemeente volgens de Jeugdwet zorgen voor een individuele voorziening, ofwel: hulp die niet zonder meer voor iedereen beschikbaar is. De gespecialiseerde jeugdhulp. Welke hulp en ondersteuning wijkteams al dan niet bieden verschilt per gemeente. Dit heeft te maken met de taken en samenstelling van het wijkteam.

De wet schrijft niet voor welke hulp onder een individuele voorziening valt en welke niet. Daarom bepalen gemeenten zelf wat zij daaronder verstaan en hoe zij de toegang tot die individuele voorzieningen vormgeven. De gemeente moet vaststellen welke hulp wel en welke niet voor iedereen beschikbaar is, en hoe en wie bepaalt wanneer een individuele voorziening nodig is.

Besluitvorming en toeleiding naar hulp

Het doel van een zorgvuldig proces van besluitvorming is dat jeugdigen en ouders eerder de hulp krijgen waarmee zij het beste geholpen zijn, zonder onnodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Maar het is ook belangrijk dat gezinnen niet te lang lichtere hulp ontvangen, terwijl gespecialiseerde hulp nodig is. Zorgvuldig beslissen over de juiste hulp is belangrijk voor de gemeente en voor jeugdigen en opvoeders om wie het gaat.

In gemeenten die werken met een (wijk)teams, nemen deze wijkteams zoveel mogelijk samen met ouders en jeugdigen een besluit over welke hulp het meeste passend is voor het gezin.

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die professionals van het sociaal team of wijkteam zoveel mogelijk samen mét hen nemen. Hulp is effectiever als gezinnen actief betrokken zijn tijdens het besluitvormingsproces. Wat willen zij? Wat kunnen zij zelf? En kunnen zij een beroep doen op hun netwerk?

Besluitvorming over de inzet van gespecialiseerde hulp vraagt om specifieke deskundigheid. In sommige gemeenten kunnen teams een beroep doen op deskundigen in diagnostiek en behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal expertiseteam of –netwerk.

Na een zorgvuldig besluitvormingsproces zorgt het wijkteam ervoor dat het gezin of de jeugdige daadwerkelijk terecht kan bij deze passende hulp.

Lees meer:

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies