Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Aanpak en preventie

Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Mensen zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Schooluitval en voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de samenleving. Hoe voorkomen we dat leerlingen zonder onderwijs thuis komen te zitten?

Landelijke aanpak: Passend Onderwijs en Thuiszitterspact

Het thuiszitten van leerlingen willen we landelijk terugdringen met Passend Onderwijs. Ieder opgroeiend kind krijgt met Passend Onderwijs een schoolloopbaan met de juiste hulp op het juiste moment. Ook geldt het landelijke Thuiszitterspact uit 2016, waarbij ministeries en andere landelijke partijen afspreken dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs of zorg. Onderdeel van het Thuiszitterspact is de ‘doorzettingsmacht’, waarmee gemeenten en samenwerkingsverbanden afspreken welke partij bepaalt welk onderwijs of welke zorgplek voor een kind passend is. Deze handreiking Doorzettingsmacht laat zien hoe gemeenten en samenwerkingsverbanden die doorzettingsmacht kunnen organiseren.

Aandachtspunten op school

  • De docent hoort een goede werkrelatie op te bouwen met de leerling, sluit aan bij de leerstijl van de leerling en hanteert een goed klassenmanagement met duidelijke regels, normen en verwachtingen voor gewenst gedrag van leerlingen. 
  • De school hanteert een helder spijbelbeleid: de verzuimregistratie is op orde, spijbelaars worden direct aangesproken, er gelden duidelijke sancties en de school neemt tijdig contact op met de leerplichtambtenaar of RMC-functionaris (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt).

Aandachtspunten thuis

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders bij de schoolactiviteiten van het kind bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval.

Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo

Het doel van deze gedragslijn is te beschrijven hoe tot een sluitende aanpak bij de overstap van jongeren naar het mbo wordt gekomen. Zodat jongeren in het vizier zijn en blijven, ondersteund worden bij hun studiekeuze én begeleid worden naar (passend) onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. De gedragslijn is opgesteld door de koepelorganisaties PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

Preventie

In de praktijk is het moeilijk vsv’ers terug te laten keren naar school. Daarom zijn preventieve activiteiten succesvoller dan activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke preventieve aanpak, gericht op meerdere leefgebieden van de jeugdige. Ter voorkoming van schooluitval moet je rekening houden met riscofactoren en beschermende factoren in het kind, in de thuissituatie, in de vriendengroep, op school en in de samenleving. Belangrijk is dat ouders, school en andere professionals (zoals een leerplichtambtenaar) samenwerken om negatieve invloeden van vrienden te voorkomen.

Meer informatie

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies