Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Gegevensuitwisseling en privacy

Om goed onderwijs en goede ondersteuning te bieden aan kinderen is samenwerking tussen scholen en diverse jeugdhulppartners, zoals de jeugdgezondheidszorg, het wijkteam, de Jeugd-GGZ en andere partijen noodzakelijk. Uitwisseling van informatie dient zorgvuldig te gebeuren. Daarbij moet het belang van het kind centraal staan en zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de privacy van het kind en de ouders. Het gaat vaak om gezondheidsgegevens die alleen uitgewisseld mogen worden als aan noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Dit geldt voor mondelinge én schriftelijke uitwisseling en voor zowel bilaterale als multidisciplinaire overleggen. Uitgangspunt is altijd: 'Praten mét in plaats van praten óver'.

In de praktijk van multidisciplinaire samenwerking bestaat nog veel onduidelijkheid rondom privacy. Onderwijsprofessionals stellen zichzelf onder meer de volgende vragen:

  • Met wie mogen wij welke gegevens uitwisselen?
  • Wanneer moeten wij ouders om toestemming vragen voor het delen van informatie?
  • Welke gegevens mogen wij via de mail versturen?

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 van kracht. Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Sinds invoering van de AVG zijn bijvoorbeeld de rechten van betrokkenen versterkt en zijn de eisen aan toestemming aangescherpt. Om op de hoogte te zijn van de regels hebben we twee publicaties ontwikkeld.

Publicaties

Voor scholen die samenwerken met externe partners

Het NJi heeft een uitgebreide handreiking geschreven over gegevensuitwisseling tussen scholen en externe partners. In de handreiking staan praktische tips en informatie over hoe om te gaan met privacy en wat wel en niet mag binnen de kaders van de wet.

Voor professoials bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Om zorgvuldig te handelen, in overeenstemming met de AVG, is het belangrijk dat professionals in het onderwijs of de jeugdhulp voldoende basiskennis hebben over de AVG. 

Toestemming

Toestemming van leerlingen en/of ouders moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De professional moet kunnen aantonen dat er toestemming is gegeven. Zeker bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens in de samenwerking met externe partners is het van belang dat die toestemming voor alle partners aanwezig is. Om dat goed te regelen vindt u hier een voorbeeld van een toestemmingsformulier:

Andere tools

Digitale privacy tool passend onderwijs

De VO-raad en PO-Raad hebben in samenwerking met OCW, NJi, NVO, NIP en Kennisnet de digitale privacy tool ontwikkeld. Deze tool geeft duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van stappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover.

PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze app is een initiatief van de manifestpartners 'In goed vertrouwen'; een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder VNG, Jeugdzorg Nederland, het NIP, GGZ Nederland, Sociaal Werk Nederland, de VOBC en VGN. In deze app staat praktische informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De app geeft antwoord op vragen van kinderen, ouders en professionals.

Handreikingen voor professionals in het onderwijs

Professionals uit de zorg die werkzaam zijn in het onderwijs, zoals pedagogen, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers, hebben soms onderwijsondersteunende en behandelingsgerichte taken naar leerlingen en ouders toe. Dat maakt voor hen de regels met betrekking tot privacy complexer. Deze zorgprofessionals hebben naast de AVG ook te maken met hun beroepscode en het daaraan gekoppelde tuchtrecht.

NVO en NIP ontwikkelden handreikingen voor onder andere orthopedagogen en schoolpsychologen die werkzaam zijn in het onderwijs. Deze handreikingen geven antwoord op veelvoorkomende vragen over het beroepsgeheim, dossiervorming, bewaartermijnen, toestemmingsvereiste voor hulp en onderzoek en de positie van ouders.

De handreikingen sluiten nauw aan bij de beroepscode en zijn mede gebaseerd op uitspraken van tuchtcolleges. Andere beroepsgroepen hebben vergelijkbare handreikingen, vaak gebaseerd op die van NVO en NIP.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies