Als kleinschalig verblijf samenwerken met school

Naar school gaan is belangrijk voor kinderen en jongeren. Wel kan het voor kinderen die in een kleinschalig verblijf wonen een uitdaging zijn om een passende plek te vinden. Door goed samen te werken met de school kun je ervoor zorgen dat de schoolloopbaan van een kind of jongere zo goed mogelijk verloopt.

Samenwerken is belangrijk

Kinderen en jongeren hebben het recht om onderwijs te volgen en zijn tot hun zestiende jaar leerplichtig. Scholen moeten hen zoveel mogelijk passend onderwijs bieden. Kinderen en jongeren die wonen in een kleinschalige voorziening hebben vaak een voorgeschiedenis met jeugdhulp. Het kan dat ze hierdoor minder vaak naar school gingen of thuis zaten.

Ook is het door de hulp die ze nodig hebben en tijd die dat kost, of door een beperking, niet altijd vanzelfsprekend dat ze naar school gaan. Door een goede samenwerking en afstemming tussen kleinschalig verblijf en school kun je zorgen dat kinderen en jongeren onderwijs volgen zonder overbelast te raken.

Hoe bouw je de relatie met school op?

Een goede samenwerking met de school vraagt om een investering van het kleinschalige verblijf. Het liefst is er één contactpersoon. Tips voor het opbouwen van een relatie zijn:

 • Spreek samen met de school af wie de onderlinge contactpersonen zijn en zorg dat alle communicatie via deze twee personen loopt. Dat kan verwarring voorkomen.
 • Stem af in welke vorm het contact verloopt en hoe regelmatig het plaatsvindt. Dat kan per leerling verschillen.
 • Maak vanaf het begin afspraken over elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dat voorkomt misverstanden en conflicten.  

Continuïteit in het onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat naar school kunnen een houvast is voor kinderen en jongeren die niet meer thuis wonen. Probeer er daarom voor te zorgen dat zij naar dezelfde school kunnen blijven gaan. Soms kan dat niet omdat de afstand te groot is of er beter passend onderwijs nodig is. Let dan op de volgende punten om de overplaatsing naar een nieuwe school goed te laten verlopen:  

 • Betrek bij de intake van een kind of jongere ook meteen iemand van de vorige of de toekomstige school. Daardoor wordt voor de school meteen duidelijk welk type ondersteuning een leerling nodig heeft en waarom.
 • Probeer met de gemeente leerlingenvervoer te regelen als een school iets verder weg ligt maar goed aansluit bij het kind of de jongere.
 • Kijk als ambulant begeleider alvast mee op de school van een kind of jongere. Observeer en gebruik de tips en activiteiten van de oude school in het contact met de nieuwe school.
 • Deel relevante psychologische of pedagogische kennis met de school, zoals hoe je moet reageren bij een paniek- of woedeaanval. De school is dan beter voorbereid op zo'n situatie.

Speciale afspraken over aanwezigheid

Kunnen kinderen en jongeren niet elke dag van de week of de hele dag naar school? Tref dan met de school een regeling voor aanwezigheid. Zoek samen een oplossing waarmee iedereen tevreden is, bijvoorbeeld:

 • op flexibele tijden kunnen instromen in de les, bijvoorbeeld alleen in de middag
 • één dagdeel per week les krijgen op de kleinschalige voorziening, bijvoorbeeld na een  therapiesessie
 • de school uitnodigen in het kleinschalig verblijf om thuisonderwijs en aansluiting op de behandelingen die het kind krijgt te bekijken

Samenwerken met ouders

Maak met ouders en school afspraken over hoe jullie communiceren. Verdeel de taken rond het onderwijs. Ouders blijven medeopvoeders en kunnen bijdragen aan de schoolloopbaan van hun kind. Daarom:

 • Neem ouders mee in het mailcontact met en van school, bijvoorbeeld in CC.
 • Maak afspraken over taken zoals ziekmelden en oudergesprekken.
 • Maak goede afspraken over met wie de school contact opneemt, bijvoorbeeld over rapportcijfers of verzuim.
 • Ga samen met ouders naar gesprekken met de school of bespreek ze voor met de ouders.
 • Denk aan het maken van traktaties voor een verjaardag of aan andere gebeurtenissen op school.
Anne Addink