Goed samenwerken met ouders

Het is belangrijk dat begeleiders van een kleinschalig verblijf goed samenwerken met de ouders van de kinderen die daar wonen. Ook voor de jongeren is dit fijn: het kan rust en stabiliteit geven. Een voordeel in kleinschalige voorzieningen is dat medewerkers meer tijd en ruimte hebben voor individuele aandacht en samenwerking op maat. Maar hoe doe je dat als professional?

Behoeften van ouders

Uit eerste onderzoeken blijkt dat ouders over het algemeen positief zijn over de zorg voor hun kind dat woont in een kleinschalig verblijf. Het contact met de professionals beoordelen ze wisselend. Sommigen zijn erg tevreden, terwijl anderen aangeven dat ze nog niet actief en structureel betrokken worden bij het zorgtraject. In een van de studies geven ouders aan wat zij graag willen zien in een kleinschalig verblijf:

 • transparantie
 • goed geïnformeerd worden
 • betrokkenheid bij het nemen van beslissingen rondom de zorg en de overwegingen daarbij
 • vaste contactmomenten met begeleiders
 • mogelijkheid voor inbreng in rapportages
 • betrokkenheid bij de overdracht tussen instellingen en betere communicatie daarover
 • minder wisselingen in personeel

Tips voor goede samenwerking met ouders

Er zijn meerdere factoren die zorgen dat de samenwerking tussen ouders en professionals beter verloopt.

Algemene uitgangspunten

 • Zie ouders als partners in de hulpverlening. Realiseer je dat ouders en hun kinderen met elkaar verbonden zijn en blijven.
 • Praat mét ouders: luister met oprechte belangstelling, neem hun inbreng serieus en ondersteun ze bij het zoeken naar oplossingen.
 • Verplaats je in de positie van de ouders en andere gezinsleden. Accepteer en respecteer de sfeer en cultuur van een gezin en veroordeel deze niet.
 • Richt je op de sterke kanten en krachten van de ouders.

Stimuleer bezoek en deelname 

Zorg dat ouders zich welkom voelen en nodig ze uit voor activiteiten op de groep. Praten aan de keukentafel, blijven eten en gezellig koffiedrinken zorgen dat het leven op de groep meer 'gewoon' lijkt. Ook versterken deze activiteiten de steun en medewerking van de ouders. Sommige begeleiders ervaren het contact met ouders hierdoor als intenser en oprechter dan in een grote groep. Ze hebben het gevoel dat ze het samen met ouders doen. Je kunt op verschillende manieren met ouders samenwerken:

 • Heb minstens één keer per week contact met ouders en bespreek hoe het met hun kind gaat. Bijvoorbeeld via beeldbellen als ouders niet in de buurt wonen.
 • Betrek ouders bij de dagelijkse gang van zaken. Laat ze bijvoorbeeld koken op de groep of met hun kind naar de tandarts gaan.
 • Nodig ouders uit voor besprekingen.
 • Door het contact met ouders te onderhouden via de mentoren of ambulante begeleiders van de jongeren.

Gedeeld opvoederschap

Samenwerken met ouders betekent dat je als beroepsopvoeder met de ouders een gedeelde verantwoordelijkheid hebt. Binnen de pleegzorg en gezinshuiszorg wordt gesproken over 'gedeeld opvoederschap'. Dit houdt in dat begeleiders en ouders de zorg voor, en de verantwoordelijkheid over, de jongeren delen. Hierdoor voelen ouders zich gerespecteerd in hun ouderrol, ook al woont hun kind (tijdelijk) niet meer thuis. Ook voor kleinschalig verblijf biedt gedeeld opvoederschap handvatten voor de samenwerking met ouders.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker