Wat kan een professional van Veilig Thuis verwachten?

Iedere professional kan Veilig Thuis bellen (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar) als hij zich zorgen maakt over een kind.

Vraag ik advies of wil ik melden?

Soms weten professionals dit nog niet als zij Veilig Thuis bellen. Wat kun een professional op dat moment van Veilig Thuis verwachten?

Als je nog niet weet of je advies wilt of een melding wilt maken, zal de medewerker van Veilig Thuis het volgende vragen:

 • Welke informatie heb je over de actuele onveiligheid van alle directbetrokkenen?
 • Wat zijn je mogelijkheden om zelf de directe veiligheid te herstellen?

Om te helpen bij het maken van de afweging  tussen advies vragen of melden wil de medewerker van Veilig Thuis het volgende weten:

 • Zou je op basis van de wet Meldcode en volgens jouw afwegingskader een melding moeten doen?
 • Ben je in staat de directe en stabiele veiligheid te herstellen?

De Veilig Thuis-medewerker loopt vervolgens een aantal vragen met je door uit je eigen afwegingskader:

 • Blijft het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bestaan?
 • Is er sprake van (een vermoeden van) acute of structurele onveiligheid?
 • Ben je als professional in staat passende hulp te bieden of organiseren? Kun je zelf met een veiligheidsplan werken? Kun je zelf de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid organiseren?
 • Werken de direct betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
 • Leidt deze hulp tot stabiele veiligheid?

De uitkomst van je eerste contact met Veilig Thuis is uiteraard afhankelijk van de situatie en besproken informatie. Mogelijke uitkomsten zijn:

 • Einde contact. Er is geen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling (dit wordt registreert als advies).
 • Advisering en ondersteuning van jou als professional.
 • Je melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wordt in ontvangst genomen.

Wat doet Veilig Thuis als professionals vragen om advies en ondersteuning?

Neem je contact op met Veilig Thuis met een verzoek om advies en ondersteuning, dan neemt de medewerker van Veilig Thuis de volgende vragen met je door:

 • Wat zou je kunnen doen om de onveiligheid met directbetrokkenen te bespreken?
 • Wat zou je kunnen doen om de onveiligheid aan te pakken?
 • Welke mogelijkheden heb je om de lokale deskundigen te betrekken bij de aanpak?
 • Hoe kan Veilig Thuis je daarbij ondersteunen?
 • Heb je behoefte aan een volgend adviesgesprek over dezelfde casus?

Ook zal de medewerker van Veilig Thuis met je overleggen over:

 • de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen jou en Veilig Thuis
 • de manier waarop Veilig Thuis omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies

Bel je over een situatie waarbij een vermoeden bestaat van strafbare kindermishandeling, dan bespreekt de medewerker van Veilig Thuis ook met je:

 • of en welk risico er is op het frustreren of onmogelijk maken van onderzoek door een andere organisatie
 • of en welke juridische mogelijkheden er zijn om een dwingend kader op te leggen waarbinnen ouders/verzorgers verplicht zijn hulp te aanvaarden
 • welke veiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden

De ondersteuning die Veilig Thuis vervolgens kan bieden:

 • ondersteuning in de voorbereiding van gesprekken met directbetrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • ondersteuning tijdens gesprekken met directbetrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • ondersteuning bij het opstellen van veiligheidsvoorwaarden
 • ondersteuning bij het herhaaldelijk opnieuw taxeren van de veiligheid (informatie verzamelen, beoordelen, beslissen)

Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het zorgvuldig adviseren van jou als professional. Komt het tot een advies, dan ben jij zelf verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering van de acties die ondernomen moeten worden.

In uitzonderlijke situaties kan de medewerker van Veilig Thuis besluiten om zelf handelend op te treden door ambtshalve een melding doen – zonder jouw toestemming dus. De Veilig Thuis-medewerker kan dit doen als:

 • het veiligheidsrisico voor de directbetrokkenen of anderen hoog en acuut is, en
 • jij ook met ondersteuning van Veilig Thuis de veiligheid van de directbetrokkenen niet of onvoldoende kunt of wil vergroten, en
 • jij en Veilig Thuis geen overeenstemming hebben bereikt over het doen van een melding, en
 • Veilig Thuis over persoonsgegevens van de directbetrokkenen beschikt

De medewerker van Veilig Thuis bespreekt de overweging om de verantwoordelijkheid te nemen voor het zicht op de veiligheid met jou en jouw organisatie. De Veilig Thuis-medewerker neemt de beslissing niet alleen; daaraan gaat altijd een multidisciplinair overleg vooraf. Veilig Thuis informeert jou over het besluit en de gevolgen die dit voor je heeft.

Wat doet Veilig Thuis als je besluit om tot een melding over te gaan?

Veilig Thuis neemt elke melding aan die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling als jij als melder je contactgegevens kenbaar maakt. Doe je een melding, dan draag je daarmee de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de mensen die betrokken zijn over aan Veilig Thuis. Veilig Thuis kan op dat moment signalen uit verschillende bronnen verbinden met de melding en zo een nadere inschatting maken van de actuele en structurele onveiligheid.

Bij het doen van een melding kunnen de volgende situaties gelden:

 • Jij bent van mening dat je zelf de nodige hulp kunt bieden/organiseren.
 • Je verzoekt Veilig Thuis om de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te nemen.

De medewerker van Veilig Thuis maakt met jou afspraken over:

 • de vervolgstappen
 • de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid
 • de samenwerking tussen jou en Veilig Thuis
 • de afstemming met de directbetrokkenen
 • de manier van communiceren

Een melding bij Veilig Thuis leidt altijd tot de inzet van een veiligheidsbeoordeling. Het doel van een veiligheidsbeoordeling is tweeledig, namelijk:

 • zicht krijgen op de veiligheid in het gezin of huishouden
 • besluiten welke instelling of professional de verantwoordelijkheid krijgt voor de vervolgstappen die genomen moeten worden

De veiligheidsbeoordeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. 1.het verzamelen van informatie, te weten:
   a. informatie van eerdere melding(en) die bij Veilig Thuis gedaan zijn
   b. informatie van eerdere melding(en) die bij andere Veilig Thuis-organisaties gedaan zijn
   c. informatie van de Raad voor de Kinderbescherming
 2. beoordeling
 3. besluitvorming

Heb je een melding gedaan, dan neemt een medewerker van Veilig Thuis binnen vijf werkdagen contact met je op om:

 • het oordeel van Veilig Thuis over de veiligheid te bespreken.
 • de informatie te delen die Veilig thuis heeft opgehaald – voor zo ver deze informatie noodzakelijk is voor een goede uitoefening van jouw taak.
 • jouw mogelijkheden te bespreken om zelf de nodige hulp te bieden.
 • afspraken te maken – mocht het nodig zijn dat Veilig Thuis zich ook actief gaat inzetten voor dit gezin of huishouden.

Veilig Thuis informeert vervolgens het betreffende gezin of huishouden over de melding en over de afspraken die jullie onderling hebben gemaakt.

Lees ook

Manon Robben