Het afwegingskader in de meldcode

Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat dan om het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. 

Afwegingen

In het afwegingskader worden vijf afwegingen gemaakt:

1. Vermoeden

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

 • Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
 • Ja: Ga verder met afweging 2.

2. Acute of structurele onveiligheid

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?

 • Nee: Ga verder met afweging 3
 • Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

3. Zelf hulp bieden of organiseren

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

 • Nee: Melden bij Veilig Thuis
 • Ja: Ga verder met afweging 4.

4. Aanvaarden van hulp

Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?

 • Nee: Melden bij Veilig Thuis
 • Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

5. Gewenst resultaat

Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

 • Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
 • Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

Normen

Uit de vijf afwegingen die het voorbeeld afwegingskader vormen, zijn onderstaande drie professionele normen tot melden te onderscheiden.

Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

 • In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
 • In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico's op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Afwegingskaders

De afwegingskaders voor specifieke beroepsgroepen zijn te downloaden via de sites van de beroepsverenigingen:

 • Artsen: via KNMG
 • Verpleegkundigen en verzorgenden: via V&VN (beschikbaar achter inlog voor leden)
 • Paramedici: via KNGF
 • Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals: via NVO
 • Verloskundigen: via KNOV
 • Onderwijs en leerplichtambtenaren: via Biond
 • Kinderopvang: via Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Justitie: Voor medewerker van Justitie wordt het afwegingskader verspreid via interne communicatiekanalen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

Lees ook

Manon Robben