Veiligheid van het kind

De veiligheid van het kind is belangrijk als je moet beslissen over de meest geschikte hulp voor een kind of gezin. Kinderen hebben recht op bescherming als ouders hen onvoldoende veiligheid of ontwikkelingskansen bieden. Als een kind in een onveilige situatie opgroeit of zelfs slachtoffer van kindermishandeling is, zijn beslissingen vaak ingrijpend.

Geen gemakkelijke beslissingen

Moet er actie ondernomen worden? Moet een melding verder worden onderzocht? Of moet je een kind uit huis plaatsen? Dat zijn geen gemakkelijke beslissingen. Beslissingen over de veiligheid van kinderen vragen de nodige deskundigheid van professionals.

Risicotaxatie bij veiligheid kind

Bij het inschatten van de veiligheid van kinderen beantwoordt de hulpverlener de volgende vragen: 

 • Is het kind op dit moment veilig?
 • Welke risico's loopt het kind in de toekomst?

Hiervoor verzamelt de hulpverlener informatie en brengt deze systematisch in kaart. Een vragenlijst of checklist is hierbij een handig hulpmiddel. Bijvoorbeeld het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK). Vervolgens stelt de hulpverlener de volgende vragen:

 • Wat moet er gebeuren om het kind te beschermen?
 • Hoe praat je met ouders en kinderen over veiligheid?
 • Hoe werk je gezamenlijk aan een thuissituatie waar kinderen veilig opgroeien?

Kindermishandeling bespreken met ouders en jongere

Belangrijk is om met ouders en jongere in gesprek te gaan over zorgen of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat vraagt veel vaardigheid van een professional. Veel professionals vinden het niet makkelijk. Een hulpverlener moet letten op:

 • houding
 • doel 
 • voorbereidingen
 • gespreksvoering
 • het stellen van de juiste vragen.

Lees ook:

Hoe praat ik met een kind over vermoedens?Hoe praat ik met ouders over kindermishandeling?

Kindermishandeling aanpakken

Zit een jongere in een onveilige of risicovolle situatie? Dan hebben professionals de verantwoordelijkheid daar wat aan te doen. Ook in gezinnen waar kindermishandeling speelt, blijkt het mogelijk en effectiever om samen met ouders en kinderen te beslissen over de inzet van hulp. Er zijn verschillende methodes die professionals helpen om samen met ouders en kinderen tot een plan te komen om de veiligheid te verbeteren.

 • Signs of Safety: een oplossingsgerichte benadering uit Australië. De hulpverlener ontwikkelt samen met het gezin een veiligheidsplan. Hij stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee de sterke kanten van het gezin zichtbaar worden, zodat de gezinsleden hun gedrag kunnen veranderen.
 • Deltamethode: werkwijze van de gezinsvoogden bij de gecertificeerde instellingen. De Deltamethode helpt gezinsvoogden om planmatig samen met gezinnen te werken aan een creëren van een veilige opvoedingssituatie. In de Deltamethode zijn elementen uit motiverende gespreksvoering en Signs of Safety verwerkt. 

Lees ook:

Wat moet ik doen als een kind wordt mishandeld?Hoe werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Training 'Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK'

Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd geeft een training op maat: Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK. In deze training leren deelnemers hoe zij met de LIRIK goed onderbouwde adviezen geven en besluiten nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training komen valkuilen en obstakels die de besluitvorming kunnen beïnvloeden aan bod. Er is de mogelijkheid om zorgen en vermoedens van kindermishandeling te bespreken.

Esther Kooymans