Signs of Safety

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd. De methode wordt veel gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg, kinderbescherming en AMK's.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Kindermishandeling
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gezinnen waarin kindermishandeling vermoed wordt of is gesignaleerd. Het is niet noodzakelijk dat de ouders of kinderen gemotiveerd zijn en/of besef hebben van het probleem. Er wordt ook gewerkt met ouders die de kindermishandeling ontkennen.
Wanneer na onderzoek blijkt dat het vermoeden van kindermishandeling onterecht was wordt met ouders en betrokkenen bekeken wat er nodig is om verder te kunnen.

Doel

Het hoofddoel van Signs of Safety is het creëren van een veilige (opvoed)situatie voor het kind, waarbij duidelijk is welk concreet gedrag van ouders en netwerk nodig is om het kind te beschermen tegen het dreigend gevaar, als er niets aan de situatie verandert. Het dreigend gevaar wordt ingeschat op basis van schade die in het verleden is aangericht en de impact die deze heeft op het kind.

Aanpak

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject wordt samengewerkt met het gezin en de directbetrokkenen. De professional brengt tijdens een netwerkbijeenkomst samen met de betrokkenen (sociaal en professioneel netwerk) de situatie gedetailleerd in kaart. Gezamenlijk maken zij een veiligheidsplan waarin SMART-geformuleerde veiligheidsdoelen staan en daaruit voortvloeiende afspraken waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen.  De professional en het netwerk zien toe op naleving van de afspraken.
Het Signs of Safety model bevat een leidraad voor het handelen van de professional om de constructieve kant van de capaciteiten van een gezin beter uit te laten komen, te versterken en te beoordelen. De basishouding van de professional is een essentieel onderdeel van de aanpak. Een juiste basishouding betekent dat de professional de cliënt respecteert als iemand die het waard is om mee te werken en ervan uit gaat dat de cliënt zelf kan bijdragen aan het oplossen van de mishandelingssituatie.
Er zijn een aantal instrumenten ontwikkeld om de professional te ondersteunen bij het uitvoeren van de aanpak in de praktijk.

Uitvoerende organisaties

In 2006 was Bureau Jeugdzorg Drenthe de eerste die in Nederland met de Signs of Safety aanpak werkte, even later gevolgd door Bureau Jeugdzorg Zeeland. Sindsdien is het aantal instellingen in Nederland dat in de één of andere vorm werkt met Signs of Safety snel gegroeid. In een aantal regio's gebruiken medewerkers van het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, tegenwoordig Veilig Thuis), Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de kinderbescherming de aanpak, al dan niet in combinatie met andere methoden. Daarnaast wordt Signs of Safety gebruikt binnen diverse ggz-instellingen, de centra voor jeugd en gezin/sociale teams en binnen een aantal instellingen voor geïndiceerde jeugdzorg.

Onderzoek

Momenteel voert TNO in samenwerking met NJI een onderzoek uit naar de mate van empowerment en cliënttevredenheid bij Jeugdbescherming Noord | Drenthe waar Signs of Safety wordt uitgevoerd. Jeugdbescherming Noord | Groningen fungeert als controlegroep.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie het oplossingsgericht werken en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt: directief en met betrekken van het netwerk, gestoeld op theoretisch bewezen werkwijze. Bovendien is er goed cursusmateriaal aanwezig en mooie ondersteuning door het praktijkboek, DVD en trainingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: