Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

Een checklist voor hulpverleners bij het onderkennen van een vermoeden van kindermishandeling en bij een eerste inschatting van het risico daarop in de nabije toekomst.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie, Signalering en screening
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De LIRIK is bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling of anderszins onveilige opvoedingssituatie te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De checklist helpt de medewerker zijn professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling en de mogelijke risico's te expliciteren en onderbouwen.

Doelgroep

De LIRIK kan ingezet worden bij beoordeling van de veiligheid van de thuissituatie van kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Materialen

  • Checklist
  • Toelichting en instructie

Bij alle bureaus jeugdzorg is de LIRIK geïntegreerd in het registratie systeem IJ.

Gebruik

De professional die in zijn dagelijks werk de veiligheid van jeugdigen beoordeelt, vult de LIRIK in op basis van informatie uit gesprekken die zijn gevoerd met de ouders, het kind of derden.

De items in de LIRIK zijn bedoeld als aandachtspunten, wat betekent dat niet alles verplicht ingevuld hoeft te worden. Afhankelijk van de casus is er meer of minder informatie beschikbaar.

De checklist bestaat uit twee onderdelen: huidige veiligheidssituatie en risicotaxatie. Onder het eerste onderdeel staan items met betrekking tot directe veiligheid, omgang ouders met het kind, het kind zelf en risico- en beschermende factoren. Onder het tweede onderdeel staan items met betrekking tot aanvullende risicofactoren, mogelijke risico's en gevolgen voor het kind en beschermende factoren. Invullen duurt vijftien tot twintig minuten.

De kernvragen en conclusies moeten jeugdhulpverleners of maatschappelijk werkers wel altijd invullen. Dit maakt immers het oordeel van de hulpverlener expliciet. Ook als er weinig informatie beschikbaar is, komt de professional tot een oordeel.

De LIRIK kan de hulpverlener ook helpen om ouders en kind helder uit te leggen tot welke conclusie is gekomen en op grond waarvan. Dit kan een uitgangspunt bieden voor een verder gesprek met ouders en kind.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De materialen zijn te downloaden via Expectjeugd.nl.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd
Website: Expectjeugd.nl
E-mail: opleidingen@pvj.nl