Taken van een wijkteam

Gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze de hulp aan kinderen, jongeren en ouders organiseren. Daarom kan het takenpakket van wijkteams per gemeente verschillen.

Veelvoorkomende taken van een wijkteam

Op hoofdlijnen voeren wijkteams deze taken uit:

 • Zoveel mogelijk voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Tijdig signaleren en snel ingrijpen bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Versterken van het opvoedkundige klimaat, overal waar kinderen en jongeren komen.
 • Verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders.
 • Inschakelen, herstellen en versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders, en hun sociale omgeving.
 • Bevorderen van de veiligheid van kinderen en jongeren.
 • Bieden van integrale hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders als er sprake is van meerdere problemen.
 • Toeleiding tot gespecialiseerde hulp. 
 • Organiseren en uitvoeren van familiegroepsplannen.
 • Samenwerken met andere partners in de wijk.

Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Ook andere partners voeren in sommige wijken een of meerdere van deze taken uit, en dragen zo bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Verlenen wijkteams altijd zelf hulp?

De meeste wijkteams verlenen zelf hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Sommige gemeenten verwijzen alleen naar hulp en ondersteuning door andere partners. Uit een enquête onder 152 gemeenten blijkt dat in 82 procent van de gemeenten het wijkteam zelf hulp verleent.

Onderstaande tabel laat zien welke taken wijkteams vaak en minder vaak uitvoeren. Dit is gebaseerd op 152 ingevulde vragenlijsten.

Grafiek met taken wijkteam

Gegevens in een tabel

Welk percentage van de ondervraagde wijkteams voert de genoemde taak uit?

Taak Percentage wijkteams
Bieden van (lichte) ambulante ondersteuning of hulp aan kinderen, jongeren en ouders 79,6%
Bieden van laagdrempelige ondersteuning aan (aanstaande) ouders bij vragen over opvoeden en ouderschap 69,7%
Aanwezig/zichtbaar zijn op ontmoetingsplekken in de wijk, zoals school, kinderopvang en buurtcentrum 66,4%
Bieden van langdurige ondersteuning of hulp aan kinderen, jongeren en ouders 62,5%
Geven van voorlichting aan (aanstaande) ouders over opvoeden en ouderschap 45,4%
Verzorgen van oudertrainingen 45,3%
Faciliteren van onderlinge steun/ontmoeting tussen (aanstaande) ouders 36,2%

Basisfuncties

Er zijn vijf basisfuncties voor wijkteams opgesteld in een KPMG-rapport. Deze basisfuncties kunnen gemeenten en wijkteams gebruiken om te reflecteren op hun bestaande takenpakket. Waar liggen kansen voor verbetering in rollen, taken en het goed functioneren van de lokale teams in de gemeente?

Het gaat om deze vijf basisfuncties:

 • Veilige leefomgeving
 • Tijdig signaleren van de hulpvraag
 • Vindbare en toegankelijke hulp
 • Handelen met een brede blik
 • Leren en verbeteren

Je kunt ook de zelfevaluatietool op de website van Integraal werken in de wijk bekijken, die praktische handvatten geeft voor wijkteams om te leren en verbeteren.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud