Met wie werkt het wijkteam samen?

Wijkteams werken met veel mensen en organisaties samen. Het opbouwen van deze samenwerkingen kost tijd en energie, maar heeft veel meerwaarde voor gezinnen. Door een goede samenwerking zijn ouders sneller op de juiste plek en ontstaat een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning. Hierdoor kunnen verschillende diensten sneller en beter op elkaar worden afgestemd en kan beter worden aangesloten bij de mogelijkheden van kinderen en ouders. Ook kan hierdoor tijdig meer of zwaardere hulp ingeschakeld worden als problemen ontstaan of erger worden.

Samenwerking in de buurt

Veel wijkteams hebben contact met verenigingen, netwerken in de wijk en buurtinitiatieven. Dit contact helpt hen om kinderen, jongeren en ouders te bereiken: het vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het wijkteam. Bij problemen kunnen contacten in de buurt een belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing.

Lees meer in de publicaties Samenwerken in de wijk

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen die initiatieven ondersteunen.

Lees meer in Burgerinitiatieven en wijkteams

Samenwerking met het sociale netwerk van gezinnen

Het sociale netwerk ziet er voor elk gezin anders uit. Denk bijvoorbeeld aan buren, kennissen, vrienden, familie, of mantelzorgers. Samenwerking met de mensen rondom een gezin is belangrijk. Hulp of ondersteuning is vaak tijdelijk, het netwerk om het gezin heen blijft. Daarom is het belangrijk hen vanaf het begin te betrekken en samen met het gezin te werken aan duurzame oplossingen.

Breng samen met het gezin het sociale netwerk in kaart met de tools vanuit Wijkteams Werken met Jeugd.

Samenwerking met basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen zijn voor alle kinderen, jongeren en gezinnen toegankelijk. Voorbeelden van belangrijke partners zijn:

  • Jeugdgezondheidszorg: bijna alle kinderen komen vanaf hun geboorte bij het consultatiebureau en later bij de schoolarts. De informatie uit die contacten kan worden gebruikt om risico’s en problemen vroeg te signaleren. In samenwerking met de wijkteams kan dan ingezet worden op preventie of passende hulp, waarbij goed wordt gekeken naar wat kinderen, jongeren en ouders zelf kunnen doen.
  • Onderwijs: Leerkrachten en ander onderwijspersoneel zien hoe het met kinderen gaat. Samenwerking met scholen is belangrijk bij preventie en signalering, voorkomen van thuiszitten, een doorgaande schoolloopbaan en continuïteit in ondersteuning.
  • Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten: Omdat artsen zelfstandig mogen doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp, zijn gemeenten verplicht afspraken met hen te maken over doorverwijzing.

De manier waarop met basisvoorzieningen wordt samengewerkt, verschilt per gemeente. Soms maken professionals uit de basisvoorziening deel uit van het wijkteam, soms is een wijkteammedewerker regelmatig aanwezig bij de basisvoorziening, en soms zijn er afspraken over samenwerking en uitwisseling van informatie. 

Lees meer over:

Samenwerking met gespecialiseerde jeugdhulp

Als gespecialiseerde hulp nodig is, kan het wijkteam daarnaar doorverwijzen. Gemeenten en wijkteams maken hierover afspraken met aanbieders van gespecialiseerde hulp, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz of hulp aan jeugd met een licht verstandelijke beperking. Medewerkers van deze aanbieders maken in sommige gemeenten ook deel uit van het wijkteam, bijvoorbeeld voor het doen van diagnostiek, het beslissen over de juiste hulp, of voor het verlenen van ambulante hulp.

Lees meer over:

Samenwerking rond de veiligheid van het kind

Om kinderen veilig te laten opgroeien, werken wijkteams samen met Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen. Veilig Thuis is de organisatie waar professionals huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen melden en hierover advies en ondersteuning vragen. Als een kind aantoonbaar niet veilig is, wordt bedreigd in de ontwikkeling en gewone hulp onvoldoende is, kan de kinderrechter een maatregel opleggen.

De uitvoering van deze maatregelen gebeurt door gecertificeerde instellingen, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Gecertificeerde instellingen mogen beslissen of er hulp nodig is, maar mogen deze zelf niet uitvoeren. Dat staat zo in de Jeugdwet. Daarom is afstemming en samenwerking met wijkteams hierin belangrijk.

Lees meer over kindermishandeling.

Lerend netwerk

Als wijkprofessional wil je graag een duurzame, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jongeren. Dit is het meest effectief samen met een groep samenwerkingspartners uit verschillende organisaties. Een lerend netwerk is een werkwijze om de saamhorigheid en de samenwerking rondom een vraagstuk te verbeteren. Maar hoe zet je een lerend netwerk op? Hoe stimuleer je duurzame veranderingen binnen je netwerk?

Lees meer over een lerend netwerk starten bij Professionalisering.

Lees ook

Alle pagina's over wijkteams

Naar het overzicht

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker