Met wie werkt het wijkteam samen?

Wijkteams werken samen met veel verschillende mensen en organisaties. Het opbouwen van deze samenwerkingen kost tijd en energie, maar heeft grote waarde voor gezinnen. Doordat je diensten beter op elkaar kunt afstemmen, is het mogelijk om goed aan te sluiten bij de situatie van kinderen en ouders. Zij komen zo bovendien sneller op de juiste plek. Ook kun je hierdoor tijdig meer of zwaardere hulp inschakelen als problemen ontstaan of erger worden.

In de buurt

Veel wijkteams hebben contact met verenigingen, netwerken in de wijk en buurtinitiatieven. Dit contact helpt hen om kinderen, jongeren en ouders te bereiken: als je zelf zichtbaar bent, dan kunnen burgers jou ook vinden als ze iets nodig hebben. Bij problemen kunnen contacten in de buurt belangrijk zijn om tot een oplossing te komen.

Lees meer in de publicatie Samenwerken in de wijk

Burgers komen geregeld met plannen die goed zijn voor de wijk. Zulke plannen zorgen ervoor dat mensen meer betrokken zijn bij elkaar en bij de wijk. Daarnaast bieden deze initiatieven kinderen en jongeren een plek om veilig op te groeien. Wijkprofessionals kunnen die initiatieven ondersteunen.

Lees meer in Burgerinitiatieven en wijkteams

Sociale netwerk van het gezin

Het sociale netwerk ziet er voor elk gezin anders uit. Denk bijvoorbeeld aan buren, kennissen, vrienden, familie of mantelzorgers. Het is belangrijk om samen te werken met de mensen rondom een gezin. Hulp of ondersteuning van een professional is vaak tijdelijk, het netwerk van het gezin blijft aanwezig. Daarom is het zinvol hen vanaf het begin te betrekken bij de hulp. Zo kun je met elkaar werken aan een meer blijvende oplossing.

Breng samen met het gezin het sociale netwerk in kaart met de tools vanuit Wijkteams Werken met Jeugd.

Basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen zijn er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen. Voorbeelden van basisvoorzieningen waarmee je samenwerkt, zijn:

  • Jeugdgezondheidszorg: bijna alle kinderen komen vanaf hun geboorte bij het consultatiebureau en later bij de schoolarts. De informatie kan worden gebruikt om risico's en problemen vroeg op te merken. Samen kun je werken aan preventie of passende hulp.
  • Onderwijs: leerkrachten en ander onderwijspersoneel zien hoe het met kinderen gaat. Samenwerken met scholen is daarom belangrijk. Zo kun je problemen voorkomen en herkennen, thuiszitten tegengaan, zorgen dat kinderen school afmaken en dat ondersteuning goed doorloopt.
  • De huisartsenpraktijk: de huisarts is meestal de eerste plek waar mensen aankloppen met hulpvragen. Het is goed om contact te leggen met een huisartsenpraktijk en uit te leggen welke ondersteuning het wijkteam biedt. Zo zorg je dat huisartsen vaker inwoners verwijzen naar het wijkteam. Het komt regelmatig voor dat een wijkteamprofessional voor consult aanwezig is bij een huisartsenpraktijk.

Lees meer over:

Gespecialiseerde jeugdhulp

Als gespecialiseerde hulp nodig is, kan het wijkteam hiernaar verwijzen. Gemeenten en wijkteams maken hierover afspraken met aanbieders van gespecialiseerde hulp. Denk hierbij aan jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz of hulp aan jeugd met een lichte verstandelijke beperking. Medewerkers van deze aanbieders maken in sommige gemeenten ook deel uit van het wijkteam. Zo doen ze bijvoorbeeld diagnostiek, beslissen ze over de juiste hulp of verlenen ze ambulante hulp.

Lees meer over samenwerking en integrale gezinshulp.

Veiligheid van het kind

Om kinderen veilig te laten opgroeien, werken wijkteams samen met Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen. Veilig Thuis is de organisatie waar je als professional huiselijk geweld en kindermishandeling kunt melden. Ook kun je hen om advies en ondersteuning vragen.

Als een kind aantoonbaar niet veilig is, wordt bedreigd in de ontwikkeling en gewone hulp onvoldoende is, kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De uitvoering van deze maatregelen gebeurt door gecertificeerde instellingen, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Gecertificeerde instellingen mogen beslissen of er hulp nodig is, maar mogen deze zelf niet uitvoeren. Dat staat zo in de Jeugdwet. Daarom is afstemming en samenwerking met wijkteams belangrijk.

Lees meer over kindermishandeling.

Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren een enorme bijdrage aan de zorg. Als wijkteam is het van belang om deze belangrijke groep in de wijk te herkennen en erkennen. Mantelzorgers zeggen zelf hieraan het meest behoefte te hebben. Een visie ontwikkelen op samenwerken met mantelzorgers helpt daarbij. Je kunt hen op verschillende manieren ondersteunen, zodat zij balans houden. Benut vooral ook de expertise van mantelzorgers.

Lees meer: 6 tips voor een goede samenwerking tussen wijkteams en mantelzorgers.

De praktijk veranderen: start een lerend netwerk

Als wijkprofessional wil je graag een blijvende, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jongeren. Dit gaat het beste als je samenwerkt met een groep partners uit verschillende organisaties. Samen kun je oplossingen vinden voor gemeenschappelijke vraagstukken waar nog geen pasklare antwoorden voor bestaan. Een lerend netwerk kan hierbij helpen. Het is een middel om met elkaar de praktijk te veranderen. Maar hoe zet je een lerend netwerk op? En hoe stimuleer je duurzame veranderingen binnen je netwerk?

Lees meer over een lerend netwerk starten bij Professionalisering.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud