De jeugd- en gezinsprofessional in het wijkteam

De transformatie van de jeugdhulp en het werken in wijkteams vraagt om andere kennis en competenties van professionals. Er is sinds de decentralisatie van de jeugdzorg al meer inzicht in de kennis en kunde die de jeugd- en gezinsprofessional nodig heeft voor het werken in wijkteams.

De volgende thema's vragen in de praktijk extra aandacht: ruimte voor de professional, deskundigheidsbevordering om expertise te behouden, reflectie, beroepsregistratie en professionele standaarden.

Taken

De volgende taken zijn belangrijk voor wijkteamprofessionals in het werken met jeugd en gezinnen:

 • werken vanuit een netwerk
 • ondersteunen van pedagogische basisvoorzieningen
 • aansluiten bij de vraag en werken op maat
 • helpen een (gezins)plan op te stellen
 • versterken eigen kracht
 • versterken van de opvoeding en ontwikkeling
 • optreden bij onveiligheid en crisissituaties
 • inzetten specialistische hulp
 • versterken van functioneren op andere domeinen
 • afstemmen van de hulp

Als jeugd- en gezinsprofessional kun je niet alle taken uitvoeren en over alle competenties beschikken die horen bij generalistisch werken met jeugd en gezin in de wijk. Uitgangspunt is dat het team over een totaal van competenties en gedragingen beschikt. Niet elk wijkteam voert dezelfde taken uit. Dit ligt aan de manier van organisatie en inrichting in de gemeente.

Benieuwd naar de bijbehorende competenties en gedragingen bij deze taken? Lees meer in Generalistisch werken met jeugd en gezin in de wijk: Tien taken in de praktijk of doe de competentiescan om na te gaan welke competenties bij jezelf of in je team aanwezig zijn en welke competenties jij en jouw team kunnen door ontwikkelen.

Competenties

Gemeenten geven aan dat de 'T-shaped' professional de meest voorkomende professional is in de wijkteams (Sociale Wijkteams in beeld, 2016). Een 'T-shaped' professional is zowel een generalist die integraal kijkt en handelt (de liggende balk van de T), als een deskundige op een specifiek terrein (de verticale balk van de T).

Het is belangrijk dat wijkteammedewerkers in staat zijn om verschillende aspecten te zien van de risico’s en problemen waar ze in casussen mee te maken krijgen en dat ze daar naar handelen. Maar het is ook belangrijk dat er in het team voldoende deskundigheid is op specifieke onderdelen, zodat ook in brede sociale teams of 0-100-teams de medewerkers deskundig zijn op het gebied van jeugd en gezin.

Een generalist:

 • verheldert vragen en behoeften
 • versterkt eigen kracht en zelfregie
 • is zichtbaar en gaat op mensen af
 • stimuleert verantwoordelijk gedrag
 • stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 • verbindt gezamenlijke en individuele aanpak
 • werkt samen en versterkt netwerken
 • beweegt zich in uiteenlopende systemen
 • doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
 • benut professionele ruimte
 • is een lerende en ondernemende professional

Kennis

De jeugd- en gezinsgeneralist moet kennis hebben over:

 • de normale ontwikkeling en opvoeding van kinderen en verstoringen daarin
 • veelvoorkomende opvoedingsvragen, -risico’s en -problemen
 • factoren die van invloed zijn op de normale ontwikkeling en opvoeding
 • het inschatten en vergroten van de veiligheid van het kind
 • de mogelijkheden en beperkingen van de eigen kracht van gezinnen
 • het inschatten van mogelijkheden en de noodzaak van de inzet van specialistische hulp
 • werkzame factoren en effectieve interventies

Verder moet de jeugd- en gezinsgeneralist goed bekend zijn met andere sectoren waar ouders en jeugdigen mee te maken kunnen krijgen, zoals:

 • preventieve jeugdgezondheidszorg
 • opvoed- en opgroeiondersteuning
 • geestelijke gezondheidszorg voor kinderen (jeugd-ggz)
 • problematiek van (licht) verstandelijk beperkten

Om generalistisch te werken, is het nodig om de specialistische kennis te onderhouden. Uit de praktijk blijkt dat dit een lastige opgave is, voor brede sociale teams (0-100-teams), maar ook voor jeugd- en gezinsteams.

Ruimte voor de professional

Ruimte voor de professional is één van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet. Ruimte om regeldruk te verminderen, maar vooral ook om passende zorg te kunnen bieden. Oftewel: doen wat nodig is voor jeugd en gezin. Professionals hebben ruimte nodig om invulling te kunnen geven aan hun professionele handelen.

In de praktijk lijkt deze ruimte er voor wijkteamprofessionals niet voldoende te zijn. Aan de andere kant moeten professionals hun competenties nog verder ontwikkelen als het gaat om het kunnen én durven nemen van de ruimte om zo maatwerk te kunnen bieden aan een gezin.

Leren en reflecteren

Er is in wijkteams nog veel winst te behalen als het gaat om reflectie en van elkaar leren. In de praktijk lijkt reflecteren nog niet altijd in de cultuur van het wijkteam te zijn opgenomen. Professionals geven wel aan dat ze dit belangrijk vinden. Juist in deze periode van grote veranderingen in de werkwijze is reflecteren essentieel, want het vraagt om andere competenties en gedragingen van de professional. Door te reflecteren kunnen professionals zich blijven ontwikkelen. Reflectie en feedback is een krachtige manier om competenties te versterken en te leren van de praktijk.

Beroepsregistratie en professionele standaarden

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap, omdat het professionals en werkgevers stimuleert om te investeren in vakbekwaamheid. Door zich te registreren, laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze werken volgens richtlijnen en de beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Zo kunnen kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Lees meer over beroepsregistratie en de norm van verantwoorde werktoedeling.

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker