Opleidingseisen voor werken in de vve

Voor beroepskrachten in de voorschoolse educatie gelden er specifieke eisen. Aan welke opleidingseisen moet je voldoen?

Basiseisen

In de eerste plaats moet je gekwalificeerd zijn als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Daarnaast moet je scholing hebben gevolgd gericht op voorschoolse educatie.

Geen kwalificatie voor voorschoolse educatie?

Als je tijdens je beroepsopleiding geen kwalificatie voor voorschoolse educatie hebt behaald, dan is aanvullende scholing nodig, bijvoorbeeld door een training te volgen. Je werkgever kan deze training aanbieden. Je kunt dit navragen bij je leidinggevende.

Aanvullende scholing

De aanvullende scholing in voorschoolse educatie bestaat uit minimaal twaalf dagdelen en is in elk geval gericht op kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

  • Het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van voorschoolse educatie.
  • Het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen.

Wanneer is aanvullende scholing niet nodig?

Zijn de hierboven genoemde onderwerpen expliciet opgenomen in jouw beroepsopleiding (mbo niveau 4), of geborgd in het kwalificatiedossier vve (voor mbo niveau 3)? Dan is er geen aanvullende scholing in voorschoolse educatie vereist.

Inzet medewerkers in opleiding

Wanneer je nog bezig bent met een aanvullende scholing in voorschoolse educatie, dan mag je onder voorwaarden op een groep werken waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Een belangrijke voorwaarde is dat de andere beroepskracht op de groep voldoet aan alle scholingseisen voor voorschoolse educatie.

Meer weten over de exacte eisen aan de scholing voor het personeel in de voorschoolse educatie? Lees artikel vier van Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker