Welke informatie over mijn kind mogen de school en de hulpverlening delen?

Als je kind op school begeleiding of behandeling nodig heeft voor problemen die niet direct met het leren te maken hebben, dan kan de school daarvoor gaan samenwerken met gespecialiseerde mensen buiten de school. Door die samenwerking krijgt je kind de ondersteuning die nodig is om onderwijs te kunnen volgen. Maar welke informatie mogen zij delen over je kind?

Hoe word ik betrokken bij gesprekken over mijn kind?

Het overleg waarin mensen van de school, de jeugdhulp en anderen samenwerken om hun werk af te stemmen wordt vaak het casusoverleg genoemd. Soms heet dat het Multidisciplinair Overleg (MDO), thuiszittersoverleg of verzuimoverleg. Ouders en jongeren vanaf 12 jaar worden voor dit overleg uitgenodigd. Voordat het overleg plaatsvindt, krijg je informatie over wat het doel ervan is. Je hebt ook recht op informatie uit het casusoverleg zelf. Ook als je hebt laten weten dat je  er niet bij aanwezig kunt zijn.

Dossier: wat zijn de rechten en plichten?

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuishoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Veel jongeren, ouders en professionals hebben vragen over het dossier. Wat moet er in een dossier staan? Van wie is het dossier en wie mag het inzien? Om deze vragen te beantwoorden, hebben de Samenwerkende beroepsverenigingen een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

Kan ik de gegevens van mijn kind inzien?

Je hebt recht op inzage in het dossier van je  kind. Meestal verwerkt de school de meeste gegevens van je  kind omdat die ook alle onderwijsgegevens heeft. Uit het casusoverleg neemt de school in het leerlingdossier alleen gegevens mee die nodig zijn om de eigen begeleiding goed in te vullen. Dat doet de jeugdhulpverlener voor de hulpverlening en de gemeente bijvoorbeeld voor de leerplicht. Elke partij in de samenwerking blijft verantwoordelijk voor het eigen dossier en alle privacyregels die daarvoor gelden. Je hebt dus ook bij iedere organisatie het recht om het dossier over je kind in te zien. 

Hoe zit het met geheimhouding?

In het casusoverleg worden naast gewone persoonsgegevens ook zogenoemde 'bijzondere persoonsgegevens' uitgewisseld. Meestal gaan die over de gezondheid van een kind of jongere. Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht. In de gezondheidszorg en de jeugdhulp hebben medewerkers een wettelijke geheimhoudingsplicht. Vaak is ook voor de samenwerking geregeld dat iedereen zich moet houden aan de regels die voor hun beroep gelden. 

Moet ik toestemming geven?

Voor het geven van persoonsgegevens van een cliënt aan anderen moet de cliënt zelf of de ouder  toestemming geven. Voordat het casusoverleg begint, kan een hulpverlener je om toestemming vragen om de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Alleen dan mag hij anderen iets vertellen over het kind of de jongere die hij begeleidt of behandelt.

Toestemmingsformulier

Toestemming van leerlingen of ouders moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De professional moet kunnen aantonen dat er toestemming is gegeven. Zeker bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens in de samenwerking met externe partners is het van belang dat die toestemming voor alle partners duidelijk is. Bekijk dit voorbeeld van een toestemmingsformulier om dit goed te regelen.

PrivacyApp 

In de PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming staat praktische informatie over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De app geeft antwoord op vragen van kinderen, ouders en professionals. 

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders