Melding en registratie van slachtoffers seksuele uitbuiting

Het is belangrijk dat alle slachtoffers van seksuele uitbuiting gemeld en geregistreerd worden bij CoMensha. Dit is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel in Nederland. Je hebt hier als professional een belangrijke rol in. Jouw melding zorgt er namelijk voor dat de problemen in kaart gebracht worden.

Belang registratie

Door registratie wordt bekend hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij tot slachtoffer gemaakt worden. Dat is belangrijk om het probleem in kaart te brengen, zowel lokaal als landelijk. Hierdoor kunnen slachtoffers en daders eerder herkend worden en wordt de hulp aan slachtoffers verbeterd. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit. Voor beleidsmakers van gemeenten biedt het melden inzicht in de problematiek in hun gemeente of hun regio. Dit schept een belangrijke basis voor het opstellen van een gericht preventie- en interventiebeleid.

Inzicht in de aard en omvang van de problematiek is essentieel voor:

  • Effectieve signalering: hoe kunnen we slachtoffers herkennen?
  • Effectieve opvang: hoe moeten we de opvang inrichten om slachtoffers op te vangen?
  • Specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep?
  • Gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar en waar moet de preventie zich op richten?
  • Efficiëntere opsporing: wat is de werkwijze van seksuele uitbuiters?
  • Weloverwogen beleid: welke keuzes maken we op landelijk en lokaal bestuurlijk niveau en bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?

Commissie Azough heeft actiepunten opgesteld om de meldingsbereidheid door jeugdzorgorganisaties te vergroten. Het lijkt er op dat er nog in weinig gevallen wordt gemeld. Professionals ervaren een hoge drempel voor het vragen van toestemming, krijgen geen toestemming of zien geen belang voor hun individuele cliënt.

Hoe doe je een melding bij CoMensha?

Professionals spelen een belangrijke rol in het melden van slachtoffers.

Werk je in het onderwijs of een wijkteam? Registreer dan in elk geval intern het vermoedelijke slachtofferschap van het kind of de jongere. Dit kan bijvoorbeeld in een leerlingvolgsysteem. Meld vermoedens of signalen ook bij een meldpunt of zorgtafel, zie ook de pagina Melden en samenwerken in de keten. Zij dragen zorg voor de melding bij CoMensha.

Foto Els te Winkel